Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Comforion® vet.

Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
(Klar, ofärgad eller gulaktig lösning.)

Analgetikum med antiinflammatorisk och antipyretisk effekt

Djurslag:
  • Häst
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AE03
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-08-30

Innehåll

1 ml innehåller: verksamt ämne: ketoprofen 100 mg

Övriga ämnen: Arginin, Bensylalkohol 10 mg, Citronsyramonohydrat (E330), Vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Ketoprofen är ett antiinflammatoriskt läkemedel av icke-steroid natur som tillhör gruppen 2-arylpropionsyre gruppen av NSAID. Förutom antiinflammatorisk effekt utövar den även analgetisk och antipyretisk effekt. Den farmakologiska verkningsmekanismen bygger på hämning av cyklooxygenas och lipooxygenas. Dessutom hämmar ketoprofen bildningen av bradykinin och stabiliserar cellmembranen för lysosomer, vilket hämmar frisättningen av lysosomalt enzym som medierar vävnadsdestruktion.

Ketoprofen absorberas snabbt efter intramuskulär administrering. Uppmätt plasmakoncentration vid 30 minuter efter en injektion är för gris 16,3 mg/l och för nöt 9,7 mg/l. Ketoprofens bindningsgrad till plasmaproteiner är ca 95 % och biotillgängligheten efter intramuskulär administrering är 80-100 %. Plasmahalveringstiden är för häst ca 1 timme, för nöt ca 2,5 timmar och för gris ca 2-3 timmar. Endast mindre kvantiteter av ketoprofen överförs till mjölk. Nittio procent av dosen utsöndras i urinen, huvudsakligen som metaboliter. Eliminering från synovialvätska är fördröjd.

Indikationer

Häst: Antiinflammatorisk och analgetisk behandling av sjukdomar i muskulatur och skelett. Lindring av visceral smärta vid kolik.

Nötkreatur: Antiinflammatorisk och analgetisk behandling av sjukdomar i juvret. Antipyretisk behandling av sjukdomar i respirationsorganen tillsammans med antibiotikabehandling.

Svin: Antipyretisk behandling av sjukdomar i respirationsorganen. Understödjande behandling av PDS (post partum dysgalactiae syndrome eller MMA-syndromet) tillsammans med antibiotikabehandling.


Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot ketoprofen eller något av hjälpämnena. Allvarlig lever-, njur- eller hjärtsvikt, sår i mag-tarmkanalen, kraftig blödning eller vid tecken på bloddyskrasi.

Försiktighet

Undvik intra-arteriella injektioner. Rekommenderade doser eller behandlingstider skall inte överskridas. Skall användas med försiktighet till dehydrerade djur eller djur med nedsatt blodtryck. Vid kolik bör en behandling upprepas först efter förnyad noggrann klinisk undersökning. Användning rekommenderas inte till föl yngre än 15 dagar. Användning till djur yngre än 6 veckor eller till åldriga djur kan medföra ökade risker. Om sådan användning inte kan undvikas, kan reduktion av dosen och noggrann övervakning behövas.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av ketoprofen har undersökts på dräktiga laboratoriedjur (råttor, möss och kaniner) och nötkreatur. Inga negativa effekter noterades. Eftersom säkerheten inte undersökts på dräktiga ston eller suggor, ska produkten endast användas i dessa fall efter att en risk/nytta bedömning gjorts av behandlande veterinär.

Biverkningar

Upprepade intramuskulära injektioner kan förorsaka lindrig övergående irritation. På grund av ketoprofens verkningsmekanism (hämning av prostaglandinsyntesen) kan irritation eller sårbildning i mag-tarmkanalens slemhinna eller njurintolerans uppstå.

Dosering

Häst: 2,2 mg ketoprofen/kg kroppsvikt/dag intravenöst. Exempelvis, 11 ml per 500 kg kroppsvikt intravenöst en gång per dygn i högst 3 dygn. Vid kolik se avsnitt försiktighet vid användning.


Nöt: 3 mg ketoprofen/kg kroppsvikt/dag intravenöst eller intramuskulärt. Exempelvis, 3 ml per 100 kg kroppsvikt intravenöst eller djupt intramuskulärt en gång per dygn i högst 3 dygn.


Svin: 3 mg ketoprofen/kg kroppsvikt/dag intramuskulärt. Exempelvis, 3 ml per 100 kg kroppsvikt djupt intramuskulärt en gång per dygn i högst 3 dygn.

Karenstider

Slakt: Nöt, svin och häst: 4 dygn. Mjölk: 0 dygn

Interaktioner

Andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel skall inte ges samtidigt eller inom 24 timmar efter administrering av Comforion. Konkurrens om samma bindningsplats på proteiner kan leda till förgiftning. Samtidig administrering av diuretika, antikoagulantia eller njurtoxiska läkemedel skall undvikas.

Överdosering

Symtomen vid överdosering är beskrivna under biverkningar. Symtomatisk behandling.

Observera

Kontakt med hud eller ögon bör undvikas. Tvätta händerna efter hantering. Om Comforion vet av misstag kommer i kontakt med hud eller ögon, spola noggrant med vatten. Uppsök läkare vid fall av oavsiktlig självinjektion.

Hållbarhet

Efter att injektionsflaskan brutits ska innehållet användas inom 10 dagar.

Förvaring

Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml Klar, ofärgad eller gulaktig lösning.
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
10 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av