FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Equip® F vet.

Zoetis Animal Health

Injektionsvätska, suspension

Djurslag:
  • Häst
ATC-kod: QI05AA01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2022-06-01


Innehåll

1 dos (2 ml) innehåller:


Aktiva substanser: Haemagglutinin av hästinfluensavirus (inaktiverat):

A/equine/Newmarket/77 (H7N7) ≥ 1,2 log10 HAI (Haemagglutination inhibition titre), A/equine/Borlänge/91 (H3N8) ≥ 2,1 log10 HAI, A/equine/Kentucky/98 (H3N8) ≥ 2,4 log10 HAI.


Adjuvans: Quil högst 580 μg, fosfatidylkolin högst 200 μg, kolesterol högst 200 μg, ammoniumacetat högst 3,854 mg.


Hjälpämnen: Ammoniumacetat, Fosfatbuffrad saltlösning

Egenskaper

Lokal och cellmedierad immunitet
Immunogeniciteten av influensavirusantigener stärks av ISCOM (Immun Stimulerande COMplex) adjuvantsystemet. Det är känt att ISCOM stimulerar såväl cellmedierat som antikroppsmedierat immunsystem. Efter vaccination kan det utöver antikroppar i blodet också påvisas lokala antikroppar (IgG) i sekret från luftvägarna

Ytterligare information om skyddet som vaccinationen ger upphov till
Experimentella virusprovokationsstudier med H3N8 stammar (A/equine/Sussex/2/89, A/equine/Newmarket/2/93) har visat signifikant minskning av sjukdom och virusutskiljning hos vaccinerade hästar i upp till 12 månader efter den första revaccinationen (booster). Effekten efter grundvaccinering har utvärderats med serologi och visar nivåer av antikroppar jämförbara med de som setts hos hästar som efter virusprovokation 12 månader efter vaccinering uppvisar signifikant minskning av influensasjukdom och utskiljning av virus. Dessutom har en experimentell virusprovokationsstudie med H3N8 stammen (A/equine/Newmarket/1/93) visat signifikant minskning av sjukdom och virusutskiljning hos vaccinerade hästar som provocerats 4 veckor efter grundvaccinering.

Experimentella studier med virusprovokation med stammarna Clade 1 (A/equine/South Africa/4/03 och A/equine/Sydney/2888-8/07) eller Clade 2 (A/equine/Richmond/1/07) Florida understam av den amerikanska stammen (H3N8) 14–16 dagar efter grundvaccinering av hästar (med 2 doser med 4–6 veckors mellanrum) har visat signifikant minskning av kliniska tecken och virusutgjutelse (mängd och varaktighet). Immunitetens varaktighet har inte visats.

Indikationer

För aktiv immunisering av hästar mot hästinfluensa för att reducera kliniska symtom och virusutskiljning efter infektion.

Immunitetens insättande: 2 veckor efter grundvaccinering.

Immunitetens varaktighet: 5 månader efter grundvaccinering, 12 månader efter första revaccination (booster).


Kontraindikationer

Inga kända.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Effektiviteten av aktiv immunisering av unga föl mot hästinfluensa påverkas av halten maternala antikroppar. Denna varierar mellan olika individer på grund av många olika faktorer, t.ex. stoets immunstatus, om fölet fått tillräckligt med kolostrum, etc. Föl ska inte vaccineras förrän nivån av maternala antikroppar understiger skyddande nivåer.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur:

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Dräktighet och laktation

Vaccinet kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

I sällsynta fall kan vaccinerade djur uppvisa reaktion på vaccination. Det kan uppträda som stelhet, lätt, övergående höjning av kroppstemperaturen, vanligen 9-12 timmar efter vaccinationstillfället, eller i form av liten mjuk, icke-smärtande svullnad (upp till 30 mm i diameter) vid injektionsstället. Dessa symtom försvinner normalt dagen efter vaccination.


Smärta vid injektionsstället, anorexi och letargi har rapporterats i mycket sällsynta fall.


Överkänslighetsreaktioner kan förekomma i mycket sällsynta fall. I händelse av en allergisk eller anafylaktisk reaktion ska omedelbar behandling ges med löslig glukokortikoid intravenöst eller adrenalin intramuskulärt.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).


Dosering

Dos: 2 ml.


Administrering:

Equip F vet skakas ordentligt före användning och injiceras djupt intramuskulärt.


Grundvaccinering för hästar från 5 månaders ålder:

En enkeldos ska administreras två gånger med 4–6 veckors intervall.


Revaccination (booster):

En första revaccination (booster) med en enkeldos 5 månader efter grundvaccineringen. Därefter en enkeldos varje år.


Karenstider

Noll dygn

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.


Hästar som har behandlats med immunsuppressiva läkemedel, t ex glukokortikoider, skall inte vaccineras förrän tidigast fyra veckor efter sådan behandling.

Överdosering

Det är osannolikt att oavsiktlig överdosering orsakar andra reaktioner än de som beskrivits i avsnitt biverkningar.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vaccinera endast friska djur.


Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C).
Får ej frysas.
Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension
10 x 1 dos(er) förfylld spruta, receptbelagd
10 x 1 dos(er) ampull, receptbelagd, tillhandahålls ej
5 x 10 x 1 dos(er) ampull, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av