Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Equip® F vet.

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, suspension
(Lätt opaliserande suspension.)

ISCOM-vaccin mot hästinfluensa

Djurslag:
  • Häst
ATC-kod: QI05AA01
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2015-12-17.

Innehåll

1 dos (2 ml) innehåller ett ISCOM (Immune Stimulating COMplex) vaccin bestående av inaktiverade influensa antigen (A1 och A2) i blandning med adjuvans: Aktiva substanser: A/equine/Newmarket/77 (H7N7) ≥ 1,2 log10 HAI (Haemagglutination inhibition titre), A/equine/Borlänge/91 (H3N8) ≥ 2,1 log10 HAI, A/equine/Kentucky/98 (H3N8) ≥ 2,4 log10 HAI. Adjuvans: Quil A 275-580 μg, fosfatidylkolin 100-200 μg, kolesterol 100-200 μg, ammoniumacetat 7,7 mg. Hjälpämnen: Natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, kaliumklorid, kaliumdivätefosfat

Egenskaper

Vaccination med Equip F vet ger upphov till en skyddande immunitet mot equin influensa (typ A1 och A2). Den skyddande immuniteten består av ett humoralt och ett lokalt antikroppssvar samt av ett cellmedierat immunsvar.

Lokal och cellmedierad immunitet Immunogeniciteten av influensadelen i vaccinet påverkas av den i vaccinet ingående ISCOM-vehikeln (Immun Stimulerande COMplex). ISCOMer har visat sig utlösa såväl ett cellmedierat som ett humoralt immunsvar. Efter vaccination med Equip F vet kan det utöver antikroppar i blodet således också påvisas lokala antikroppar (IgG) i sekret från luftvägarna. En cellmedierad immunitet har också påvisats hos hästar som är vaccinerade med Equip F vet genom en förhöjd CTL-aktivitet (Cytotoxisk T lymfocyt), samt en signifikant ökad T-cellsproliferation .

Hästar som ej tidigare vaccinerats En månad efter den andra vaccinationen hade samtliga hästar SRH nivåer > 100 mm2 (nivån som anses nödvändig för skydd mot klinisk sjukdom) för samtliga tre antigen. För Newmarket 1/93 var nivåerna > 150 mm2 (nivån som anses ge ett total skydd mot infektion). Efter den tredje vaccinationen steg antikroppsnivån initialt för A2, för att därefter långsamt falla till ca 80 mm2 SRH, där den kvarstod i minst 12 månader.

Hästar som tidigare är vaccinerade med andra influensavacciner Vid boostervaccination av hästar som tidigare är grund- och revaccinerade med andra influensavacciner ses likaledes en markant serokonvertering och antikroppsnivåer som är högre än HAI log10 1,8 i minst 6 månader efter vaccinationen.

Korsimmunitet mot andra stammar av hästinfluensa typ A2 Equip F vet har genom bestämning av SRH-antikropparstitrar visat sig ge upphov till skydd mot andra stammar av hästinfluensa typ 2 som påvisats i Europa under åren 1989 - 1995, bland annat Newmarket 2/93. Challengetest med heterolog ”amerikansk” stam (A/equi 2/Newmarket 1/93) visade en minskning av kliniska symtom samt en reduktion av virusutsöndring.

Ytterligare information om skyddet som vaccinationen ger upphov till:

Insättande av immunitet har visats genom virusprovokation med hästinfluensastammarna A/equine/Newmarket/1/93 (amerikansk stam av H3N8), A/equine/South Africa/4/03 (amerikansk stam av H3N8, Florida sublinje klad 1), A/equine/Sydney/2888-8/07 (amerikansk stam av H3N8, Florida sublinje klad 1) och A/equine/Richmond/1/07 (amerikansk stam av H3N8, Florida sublinje klad 2).

Immunitetens varaktighet har visats genom virusprovokation med hästinfluensastammarna A/equine/Sussex/89 (eurasiska stam av H3N8) och A/equine/Newmarket/2/93 (eurasisk stam av H3N8).

Skyddet som vaccinationen ger upphov till har ytterligare påvisats serologiskt med hästinfluensastammarna A/equine/Newmarket/77 (H7N7), A/equine/Brentwood/79 (eurasisk stam av H3N8), A/equine/Borlange/91 (eurasisk stam av H3N8), A/equine/Kentucky/98 (amerikansk stam av H3N8), A/equine/Newmarket/1/93 (amerikansk stam av H3N8), A/equine/Newmarket/2/93 (eurasisk stam av H3N8), A/equine/South Africa/4/03 (amerikansk stam av H3N8, Florida sublinje klad 1), A/equine/Sydney/2888-8/07 (amerikansk stam av H3N8, Florida sublinje klad 1) och A/equine/Richmond/1/07 (amerikansk stam av H3N8, Florida sublinje klad 2).

Indikationer

För aktiv immunisering av hästar mot hästinfluensa typ H7N7 och H3N8 (europeiska och amerikanska stammar inklusive isolat av klad 1 och 2 av Florida-sublinjen) för att reducera kliniska symtom och virusutskiljning efter infektion.


Immunitetens varaktighet är minst 15 månader.

Immunitetens insättande är 2 veckor efter grundvaccinering.

Försiktighet

Endast friska hästar bör vaccineras.

Dräktighet och laktation

Undvik onödig stress vid vaccination av högdräktiga ston.

Biverkningar

I sällsynta fall (förekommer hos färre än 1 av 1000 behandlade djur) kan vaccinerade djur uppvisa reaktion på vaccination, vilken kan uppträda som muskelstelhet, lätt, övergående höjning av kroppstemperaturen, vanligen 9-12 timmar efter vaccinationstillfället, eller i form av liten mjuk, icke-smärtande svullnad (10-20 mm i diameter) vid injektionsstället. Dessa symtom försvinner vanligtvis dagen efter vaccination.
Överkänslighetsreaktioner kan förekomma i enstaka fall. I händelse av en allergisk eller anafylaktisk reaktion ska omedelbar behandling ges med lämplig glukokortikoid intravenöst eller adrenalin intramuskulärt.
Smärta vid injektionsstället kan förekomma.

Dosering

Dos: Häst 2 ml

Administrering: Equip F skakas före användning och injiceras djupt intramuskulärt.


Vaccinationsprogrammet innebär två grundvaccinationer med 6 veckors intervall, följt av en tredje dos 5 månader senare. Därefter bör revaccination (booster) ske med 12 månaders intervall mot influensa.


Equip F vet. har visat sig säkert att använda till 3 - 4 månader gamla föl. Dock påverkas effekten av den aktiva immuniseringen mot hästinfluensa hos unga föl av halten maternala antikroppar. Denna varierar mellan olika individer på grund av många olika faktorer, t ex stoets immunstatus, om fölet fått tillräckligt med kolostrum, etc. Endast då mängden maternala antikroppar understiger skyddande nivåer, kan vaccination ge optimal effekt.

Karenstider

Slakt: 0 dygn

Interaktioner

Hästar som har behandlats med någon typ av immunosuppresiva läkemedel, t ex glucocorticoider, skall inte vaccineras förrän tidigast fyra veckor efter sådan behandling.

Ingen information finns tillgänglig angående samtidig användning av vaccinet tillsammans med annat vaccin. Därför rekommenderas att inga andra vaccin ges inom 14 dagar före eller efter vaccination med Equip F. Om samtidig tetanus vaccinering önskas kan Equip FT användas.

Överdosering

Efter vaccination med dubbel dos i säkerhetsstudierna fick enstaka djur en övergående lätt temperaturförhöjning.

Observera

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 12 timmar.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2oC-8oC). Får ej frysas. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension  Lätt opaliserande suspension.
10 x 1 dos(er) ampull, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
10 x 1 dos(er) förfylld spruta, receptbelagd
5 x 10 x 1 dos(er) ampull, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av