Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Equip® FT vet.

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, suspension
(Vitaktig/grå suspension.)

ISCOM-vaccin mot hästinfluensa och tetanus

Djurslag:
  • Häst
ATC-kod: QI05AL01
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-09-25.

Innehåll

En dos om 2 ml innehåller följande:

Aktiv(a) substans(er):

Haemagglutinin av hästinfluensavirus (inaktiverat):Hästinfluensa A/equine/Newmarket/77 (H7N7)

≥ 1,2

log10 HAI*

Hästinfluensa A/equine/Borlänge/91 (H3N8)

≥ 2,1

log10 HAI*

Hästinfluensa A/equine/Kentucky/98 (H3N8)

≥ 2,4

log10 HAI*
Immunorenad tetanus toxoid

≥ 70

IU/ml$

* HAI: Haemagglutination inhibition titre

$ IU: International units 

Adjuvans:Quil A

Högst 580

mikrogram

Fosfatidylkolin

Högst 200

mikrogram

Kolesterol

Högst 200

mikrogram

Ammoniumacetat

Högst 3,854

mg

Aluminiumfosfat

Högst 5

mg


Quil A

Fosfatidylkolin

Kolesterol

Ammoniumacetat

Aluminiumfosfat

Natriumklorid

Fosfatbuffrad saltlösning

Egenskaper

Lokal och cellmedierad immunitet:
Immunogeniciteten av influensavirusantigener stärks av ISCOM(Immun Stimulerande COMplex) adjuvantsystemet. Det är känt att ISCOM stimulerar såväl cellmedierat som antikroppsmedierat immunsystem.. Efter vaccination kan det utöver antikroppar i blodet också påvisas lokala antikroppar (IgG) i sekret från luftvägarna

Ytterligare information om skyddet som vaccinationen ger upphov till:
Experimentella virusprovokationsstudier med H3N8 stammar (A/equine/Sussex/2/89, A/equine/Newmarket/2/93) har visat signifikant minskning av sjukdom och virusutskiljning hos vaccinerade hästar i upp till 12 månader efter den första revaccinationen (booster). Effekten efter grundvaccinering har utvärderats med serologi och visar nivåer av antikroppar jämförbara med de som setts hos hästar som efter virusprovokation 12 månader efter vaccinering uppvisar signifikant minskning av influensasjukdom och utskiljning av virus. Dessutom har en experimentell virusprovokationsstudie med H3N8 stammen (A/equine/Newmarket/1/93) visat signifikant minskning av sjukdom och virusutskiljning hos vaccinerade hästar som provocerats 4 veckor efter grundvaccinering.

Experimentella studier med virusprovokation med stammarna Clade 1 (A/equine/South Africa/4/03 och A/equine/Sydney/2888-8/07) eller Clade 2 (A/equine/Richmond/1/07) Florida understam av den amerikanska stammen (H3N8) 14–16 dagar efter grundvaccinering av hästar (med 2 doser med 4–6 veckors mellanrum) har visat signifikant minskning av kliniska tecken och virusutgjutelse (mängd och varaktighet). Immunitetens varaktighet har inte visats.

Tetanus:
Två veckor efter grundvaccination erhålls antikroppstitrar mot tetanus toxin på mellan 2 - 20 IU/ml. Tre år efter vaccinationen är titrarna fortfarande över den nivå som anses nödvändig för skydd mot klinisk sjukdom (0,01 IU/ml).

Indikationer

För aktiv immunisering av hästar mot hästinfluensa för att reducera kliniska symtom och virusutskiljning efter infektion samt mot tetanus för att förhindra dödlighet.


Influensa

Immunitetens insättande: 2 veckor efter grundvaccinering.

Immunitetens varaktighet: 5 månader efter grundvaccinering, 12 månader efter första revaccination (booster).


Tetanus

Immunitetens insättande: 2 veckor efter grundvaccinering.

Immunitetens varaktighet: 36 månader efter grundvaccinering.


Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
Effektiviteten av aktiv immunisering av unga föl mot hästinfluensa och tetanus påverkas av halten maternala antikroppar. Denna varierar mellan olika individer på grund av många olika faktorer, t.ex. stoets immunstatus, om fölet fått tillräckligt med kolostrum, etc. Föl ska inte vaccineras förrän nivån av maternala antikroppar understiger skyddande nivåer.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Dräktighet och laktation

Vaccinet kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Det är vanligt att djur uppvisar reaktion på vaccination. Det kan uppträda som stelhet, lätt, övergående höjning av kroppstemperaturen, vanligen 9-12 timmar efter vaccinationstillfället, eller i form av liten mjuk, icke-smärtande svullnad (upp till 30 mm i diameter) vid injektionsstället. Dessa symtom försvinner normalt dagen efter vaccination.


Smärta vid injektionsstället, anorexi och letargi har rapporterats i mycket sällsynta fall.


Överkänslighetsreaktioner förekommer i mycket sällsynta fall. I händelse av en allergisk eller anafylaktisk reaktion ska omedelbar behandling ges med löslig glukokortikoid intravenöst eller adrenalin intramuskulärt.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).


Dosering

Dos: 2 ml.


Administrering:

Equip FT vet skakas ordentligt före användning och injiceras djupt intramuskulärt.


Grundvaccinering för hästar från 5 månaders ålder:

En enkeldos ska administreras två gånger med 4–6 veckors intervall.


Revaccination (booster):

En första revaccination (booster) med en enkeldos av antingen Equip FT eller Equip F 5 månader efter grundvaccineringen.


Därefter en enkeldos varje år med antingen Equip FT eller Equip F med beaktande av att intervallet får vara högst 3 år för tetanuskomponenten.


Karenstider

Noll dygn.


Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.


Hästar som har behandlats med immunsuppressiva läkemedel, t ex glukokortikoider, skall inte vaccineras förrän tidigast fyra veckor efter sådan behandling.


Överdosering

Det är osannolikt att oavsiktlig överdosering orsakar andra reaktioner än de som beskrivits i avsnitt biverkningar.


Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vaccinera endast friska djur.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2oC-8oC).
Får ej frysas.
Ljuskänsligt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och djur.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension Vitaktig/grå suspension.
10 x 1 dos(er) förfylld spruta, receptbelagd
10 x 1 dos(er) ampull, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
5 x 10 x 1 dos(er) ampull, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av