FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Equip® FT vet.

Zoetis Animal Health

Injektionsvätska, suspension

Djurslag:
  • Häst
ATC-kod: QI05AL01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2023-09-21.

Innehåll

En dos om 2 ml innehåller:

Aktiv(a) substans(er):

Haemagglutinin av hästinfluensavirus (inaktiverat):Hästinfluensa A/equine/Newmarket/77 (H7N7)

≥ 1,2

log10 HAI*

Hästinfluensa A/equine/Borlänge/91 (H3N8)

≥ 2,1

log10 HAI*

Hästinfluensa A/equine/Kentucky/98 (H3N8)

≥ 2,4

log10 HAI*
Immunorenad tetanus toxoid

≥ 70

IU/ml$

* HAI: Haemagglutination inhibition titre

$ IU: International units 

Adjuvans:Quil A

Högst 580

mikrogram

Fosfatidylkolin

Högst 200

mikrogram

Kolesterol

Högst 200

mikrogram

Ammoniumacetat

Högst 3,854

mg

Aluminiumfosfat

5,0

mg


Hjälpämnen:

Kvalitativ sammansättning av hjälpämnen och andra beståndsdelar

Natriumklorid

Fosfatbuffrad saltlösning

Vitaktig/grå suspension.

Egenskaper

Farmakologiska egenskaper

Lokal och cellmedierad immunitet:
Immunogeniciteten av influensavirusantigener stärks av ISCOM(Immun Stimulerande COMplex) adjuvantsystemet. Det är känt att ISCOM stimulerar såväl cellmedierat som antikroppsmedierat immunsystem. Efter vaccination kan det utöver antikroppar i blodet också påvisas lokala antikroppar (IgG) i sekret från luftvägarna.


Ytterligare information om skyddet som vaccinationen ger upphov till:

Experimentella virusprovokationsstudier med H3N8 stammar (A/equine/Sussex/2/89, A/equine/Newmarket/2/93) har visat signifikant minskning av sjukdom och virusutskiljning hos vaccinerade hästar i upp till 12 månader efter den första revaccinationen (booster). Effekten efter grundvaccinering har utvärderats med serologi och visar nivåer av antikroppar jämförbara med de som setts hos hästar som efter virusprovokation 12 månader efter vaccinering uppvisar signifikant minskning av influensasjukdom och utskiljning av virus. Dessutom har en experimentell virusprovokationsstudie med H3N8 stammen (A/equine/Newmarket/1/93) visat signifikant minskning av sjukdom och virusutskiljning hos vaccinerade hästar som provocerats 4 veckor efter grundvaccinering.


Experimentella studier med virusprovokation med stammarna Clade 1 (A/equine/South Africa/4/03 och A/equine/Sydney/2888-8/07) eller Clade 2 (A/equine/Richmond/1/07) Florida understam av den amerikanska stammen (H3N8) 14–16 dagar efter grundvaccinering av hästar (med 2 doser med 4–6 veckors mellanrum) har visat signifikant minskning av kliniska tecken och virusutgjutelse (mängd och varaktighet). Immunitetens varaktighet har inte visats.


Tetanus
Två veckor efter grundvaccination erhålls antikroppstitrar mot tetanus toxin på mellan 2 - 20 IU/ml. Tre år efter vaccinationen är titrarna fortfarande över den nivå som anses nödvändig för skydd mot klinisk sjukdom (0,01 IU/ml).
Farmakodynamiska egenskaper


Farmakokinetiska egenskaper


Indikationer

För aktiv immunisering av hästar mot hästinfluensa för att reducera kliniska symtom och virusutskiljning efter infektion samt mot tetanus för att förhindra dödlighet.


Influensa

Immunitetens insättande: 2 veckor efter grundvaccinering.

Immunitetens varaktighet: 5 månader efter grundvaccinering, 12 månader efter första revaccination (booster).


Tetanus

Immunitetens insättande: 2 veckor efter grundvaccinering.

Immunitetens varaktighet: 36 månader efter grundvaccinering.


Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet


Effektiviteten av aktiv immunisering av unga föl mot hästinfluensa och tetanus påverkas av halten maternala antikroppar. Denna varierar mellan olika individer på grund av många olika faktorer, t.ex. stoets immunstatus, om fölet fått tillräckligt med kolostrum, etc. Föl ska inte vaccineras förrän nivån av maternala antikroppar understiger skyddande nivåer.
Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Häst:

Vanliga

(1 till 10 av 100 behandlade djur):

Svullnad vid injektionsstället1,3

Stelhet1

Höjning av kroppstemperaturen1,2

Mycket sällsynta

(färre än 1 av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade):

Smärta vid injektionsstället

Överkänslighetsreaktion4

Anorexi, letargi

1 Detta symtom försvinner normalt dagen efter vaccination.

2 Lätt, övergående, vanligen 9–12 timmar efter vaccinationstillfället.

3 Lokal, liten (upp till 30 mm i diameter), mjuk, icke-smärtande.

4 I händelse av en allergisk eller anafylaktisk reaktion ska omedelbar behandling ges med löslig glukokortikoid intravenöst eller adrenalin intramuskulärt.


Det är viktigt att rapportera biverkningar. Det möjliggör fortlöpande säkerhetsövervakning av ett läkemedel. Rapporter ska, företrädesvis via en veterinär, skickas till antingen innehavaren av godkännande för försäljning eller till den nationella behöriga myndigheten via det nationella rapporteringssystemet. Se bipacksedeln för respektive kontaktuppgifter.

Dosering

Dos och administreringssätt

Dos: 2 ml.


Administrering:

Equip FT vet skakas ordentligt före användning och injiceras djupt intramuskulärt.


Grundvaccinering för hästar från 5 månaders ålder:

En enkeldos ska administreras två gånger med 4–6 veckors intervall.


Revaccination (booster):

En första revaccination (booster) med en enkeldos av antingen Equip FT eller Equip F 5 månader efter grundvaccineringen.


Därefter en enkeldos varje år med antingen Equip FT eller Equip F med beaktande av att intervallet får vara högst 3 år för tetanuskomponenten.Blandbarhet

Blanda inte med något annat läkemedel.

Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning

Ej relevant.

Karenstider

Noll dygn.


Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel.Ett beslut om att använda detta vaccin före eller efter ett annat läkemedel måste därför fattas från fall till fall.


Hästar som har behandlats med immunsuppressiva läkemedel, t ex glukokortikoider, skall inte vaccineras förrän tidigast fyra veckor efter sådan behandling.


Överdosering

Det är osannolikt att oavsiktlig överdosering orsakar andra reaktioner än de som beskrivits i avsnitt "Biverkningar".


Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vaccinera endast friska djur.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.


Särskilda försiktighetsåtgärder för skydd av miljön:


Ej relevant.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Förvaring

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2oC-8oC).
Får ej frysas.
Ljuskänsligt.


Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använda veterinärmedicinska läkemedel och avfall

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.


Använd retursystem för kassering av ej använt läkemedel eller avfall från läkemedelsanvändningen i enlighet med lokala bestämmelser.

Klassificering av det veterinärmedicinska läkemedlet

Receptbelagt läkemedel.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension
10 x 1 dos(er) förfylld spruta, receptbelagd
10 x 1 dos(er) ampull, receptbelagd, tillhandahålls ej
5 x 10 x 1 dos(er) ampull, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av