Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dexadreson® vet.

Receptstatus
Intervet

Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
(Klar lösning)

Glukokortikoid

Djurslag:
  • Hund
  • Häst
  • Katt
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QH02AB02
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-05-02.

Innehåll

Varje ml innehåller:

Aktiv substans: Dexametason som natriumfosfat 2 mg


Natriumklorid, natriumcitrat, bensylalkohol, natriumhydroxid (för pH-justering), citronsyra 10% (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.


Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper


Dexametason är en potent syntetisk fluorsubstituerad kortikosteroid med antiinflammatoriska, antiallergiska och immunosuppressiva egenskaper. Dexametason stimulerar även glukoneogenesen varvid blodsockernivåerna höjs. Dexametasons relativa effekt graderad efter den antiinflammatoriska effekten är cirka 25 gånger högre än den för hydrokortison, medan dess mineralkortikoida verkan är minimal.


Farmakokinetiska egenskaper

Dexadreson innehåller dinatriumfosfatester av dexametason. Efter intramuskulär injektion resorberas estern snabbt från injektionsstället och hydrolyseras omedelbart till dexametason. Maximal plasmakoncentration av dexametason hos nötkreatur och häst uppnås inom 20 minuter efter intramuskulär injektion samt inom 10 minuter hos svin och hund. Djurslaget katt är inte undersökt. Halveringstiden efter intravenös och intramuskulär injektion är likartad, varierande mellan 5-20 timmar för berörda djurarter. Biotillgängligheten efter intramuskulär injektion är närmare 100%.

Indikationer

Tillstånd där glukokortikoidernas antiinflammatoriska, antiallergiska, immunosuppressiva eller glukoneogenetiska effekter efterstävas. Dexadreson vet., ger en snabbt insättande effekt med kort varaktighet.

Kontraindikationer

Cushings sjukdom. Dexadreson vet., skall ej användas under dräktighetens sista trimester.

Försiktighet

Vid misstanke om ulcus ventriculi, diabetes mellitus, ulcuscornea, svamp- och virusinfektioner samt hjärt- och njurinsufficiens skall preparatet användas med försiktighet. Vid administrering i samband med bakteriella infektioner skall antibiotikabehandling samtidigt utföras. Mot bakgrund av dexametasonets immunosupressiva effekter bör samtidig vaccinering/immunisering undvikas.

Användning till äldre och unga individer kan medföra ökad biverkningsrisk, varför en eventuell behandling bör ske med reducerad dos och under klinisk övervakning.

Dräktighet och laktation

Dräktighet

Behandling tidigt i dräktigheten kan orsaka fosterskador och förlångsammad fostertillväxt. Behandling sent i dräktigheten kan leda till prematur förlossning eller kastning.

Behandling av dräktiga djur bör undvikas och endast ske i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Frånsett substitutionsterapi innebär kortikosteroidbehandling alltid en överdosering jämfört med det fysiologiska tillståndet. Ogynnsamma effekter beror inte endast på dosens storlek och behandlingens längd, utan även på individuell känslighet.

Bland dessa effekter kan nämnas:

Den egna ACTH- och kortisolinsöndringen hämmas och Cushing-liknande symptom kan uppstå. Ökad glukoneogenes, försämrad diabetes mellitus och latent diabetes mellitus som blir manifest. Katabola effekter som muskel- och hudatrofi med hämmad sårläkning. Hämning av immunförsvaret och aktivering av infektioner kan ske.

Mjölkproduktionen hos nötkreatur minskar.

Fång kan uppstå på häst.

I sällsynta fall ses en ökad kalium- och kalciumutsöndring samt natriumretention.

I mycket sällsynta fall kan överkänslighetsreaktioner uppstå.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


Dosering

Djurart

Dosering (intramuskulärt eller långsamt intravenöst)

Häst, nöt

0,06 mg/kg (3 ml/100 kg)

Svin

0,06 mg/kg (3 ml/100 kg, behandlingen kan upprepas efter 24 till 48 timmar)

Hund, katt

0,1 mg/kg (0,5 ml/10 kg, behandlingen kan upprepas efter 24 till 48 timmar)

Karenstider

Nöt:

Kött och slaktbiprodukter: 8 dygn

Mjölk: 72 timmar

Svin:

Kött och slaktbiprodukter: 2 dygn

Häst:
Kött och slaktbiprodukter: 8 dygn

Ej godkänt för användning till lakterande häst som producerar mjölk för humankonsumtion

Interaktioner

Dexametason skall ej användas samtidigt med andra antiinflammatoriska läkemedel. Administrering av dexametason kan i sällsynta fall ge hypokalemi och därigenom potentiera hjärtglykosiders effekt. Eftersom kortikosteroider kan minska immunsvaret vid vaccination bör Dexadreson inte användas tillsammans med vacciner.

Överdosering

Höga doser kan förorsaka dåsighet och letargi hos häst. Vid behandling med hög dos kan tromboskomplikationer ses på grund av ökad koagulationsbenägenhet. Se i övrigt 4.6.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Ej relevant.

Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 8 veckor.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 ºC. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml Klar lösning
20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
50 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av