FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nobivac® Pi vet.

MSD Animal Health Sweden

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
(Frystorkat pulver: Vitaktig eller krämfärgad pellet. Spädningsvätska: Klar, färglös lösning. Rekonstituerat vaccin: Rosaaktig till rosafärgad suspension.)

Vaccin mot parainfluensa hos hund

Djurslag:
  • Hund
ATC-kod: QI07AD08
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2021-12-22.

Innehåll

1 dos om 1 ml innehåller:

Aktiv substans:

Levande, försvagat hundparainfluensavirus (CPi) stam Cornell: ≥ 5,5 log10 och ≤ 7.3 log10 TCID50*.


* TCID50 = median Tissue Culture Infective Dose


Hjälpämnen:

Vaccin: Sorbitol, gelatin, pankreasdigererat kasein, dinatriumfosfatdihydrat.


Nobivac spädningsvätska (fosfatbuffrad spädningsvätska): Dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdivätefosfat, vatten för injektionsvätskor.

Indikationer

Aktiv immunisering av hundar från 8 veckors ålder för att reducera kliniska tecken på sjukdom orsakad av infektion med hundens parainfluensavirus och för att reducera virusutskiljning.


Immunitetens insättande: 4 veckor efter vaccination.

Immunitetens varaktighet: Har inte visats, men ett anamnestiskt svar erhålls hos hundar som revaccinerats ett år efter grundvaccination.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Vaccinera endast friska hundar.

Steril vaccinationsutrustning ska användas.

Dräktighet och laktation

Nobivac Pi vet. har visats vara oskadligt vid användning till dräktiga tikar som vaccinerats med parainfluensavaccin i Nobivac-serien före dräktigheten.

Biverkningar

I mycket sällsynta fall kan en del hundar kan visa obehag när injektionen ges.

I mycket sällsynta fall kan en diffus svullnad uppemot 5 mm i diameter kan ses vid injektionsstället. Tillfälligtvis kan denna svullnad bli hård och ömmande samt kvarstå upp till tre dagar efter injektionen.

I mycket sällsynta fall kan överkänslighetsreaktioner förekomma. Om en anafylaktisk reaktion uppkommer ska lämplig behandling såsom adrenalin administreras utan dröjsmål.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

1 ml spädningsvätska eller 1 ml (1 dos) av inaktiverat vaccin ska användas för beredning av det frystorkade vaccinet.

1 ml (1 dos) av färdigberett vaccin ska ges som subkutan injektion.


Vaccinationsschema:

Grundvaccination:

  • Före 12 veckors ålder:
    Två vaccinationer med en dos vardera: Den första vaccinationen från 8 veckors ålder och den andra vaccinationen 2-4 veckor senare.

  • Från 12 veckors ålder:

    En vaccination med en dos per djur.

Revaccination:

  • Årligen med en dos.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Data avseende säkerhet och effekt (virusutsöndring) finns tillgängliga som visar att detta vaccin kan blandas och administreras tillsammans med inaktiverade vacciner i Nobivac-serien mot hundleptospiros orsakad av alla eller några av följande serovarer: L. interrogans serogrupp Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogrupp Australis serovar Bratislava, och L.kirschneri serogrupp Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang.

Information bör inhämtas från produktresuméerna för berörda Nobivac-vacciner innan blandade vacciner administreras. Vid blandning med vacciner i Nobivac-serien mot hundleptospiros vid årlig revaccination, har det visats att det anamnestiska svaret av den injicerbara parainfluensavirus-komponenten för hund inte störs.


Efter administrering med leptospirosvaccin kan en mild och övergående förhöjning av kroppstemperaturen (≤ 1°C) uppträda under några dagar efter vaccination, och vissa valpar kan uppvisa en aktivitetsnedsättning och/eller minskad aptit. En liten, övergående svullnad (≤ 4 cm), som ibland är hård och smärtsam vid palpering, kan observeras vid injektionsstället. Sådana svullnader försvinner eller minskar markant inom 14 dagar efter vaccination.

Vid samtidig överdosering av Nobivac Pi vet. i kombination med leptospirosvaccin i Nobivac-serien kan övergående lokala reaktioner såsom diffusa till fastare svullnader från 1-5 cm i diameter observeras. Vanligtvis kvarstår inte dessa längre än 5 veckor, dock kan det i vissa fall ta lite längre tid innan de försvinner helt.


Data avseende säkerhet och effekt finns tillgängliga som visar att detta vaccin kan blandas och administreras tillsammans med inaktiverat vaccin mot rabies eller inaktiverat vaccin mot rabies och leptospiros i Nobivac-serien i förekommande fall. Efter administrering med rabiesvaccin kan övergående, lokala reaktioner såsom diffusa till fastare svullnader från 1-4 centimeter i diameter observeras upp till 3 veckor efter vaccinationen. Svullnaderna kan vara smärtsamma upp till 3 dagar efter vaccinationen.


Data avseende säkerhet visar att detta vaccin kan ges vid samma tidpunkt som, men inte blandas med, det inaktiverade vaccinet mot Bordetella bronchiseptica som ingår i Nobivac-serien.När detta vaccin ges tillsammans med det inaktiverade vaccinet i Nobivac-serien mot Bordetella bronchiseptica, är data för antikroppssvar detsamma för detta vaccin som när vaccinet administreras enskilt.


När Nobivac Pi vet. används med något annat Nobivac-vaccin än de vacciner som nämns ovan, så måste minimiåldern för vaccination med varje vaccin tas i beaktande så att hundarna vid tidpunkten för vaccinationen är äldre än den lägsta vaccinationsåldern för respektive vaccin.


Information saknas avseende samtidig användning med andra läkemedel förutom för de läkemedel som nämns ovan. Beslut om detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Ingen skillnad jämfört med en enkeldos. Hos en del hundar kan svullnaden bli mer smärtande eller ses under en längre tid.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

En skyddande antikroppstiter uppnås inte hos alla vaccinerade hundar.

Eftersom maternala antikroppar kan inverka på vaccinationssvaret hos mycket unga djur, bör grundvaccinationens andra dos ges då valpen är 10 veckor gammal eller äldre.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.


Blanda inte med något annat läkemedel, förutom med den spädningsvätska som tillhandahålls tillsammans med detta läkemedel eller med andra Nobivac-vacciner för hund som nämns i avsnittet Interaktioner (där dessa vacciner är godkända).

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning:

2 år vid 2°C -8°C (efter förvaring hos tillverkaren i 29 månader vid -20°C)


Hållbarhet efter beredning enligt anvisning:

Används inom 30 minuter.


Hållbarhet för spädningsvätskan:

4 år.

Förvaring

Vaccin:

Förvaras i kylskåp (2°C -8°C). Får ej frysas. Ljuskänsligt.


Vaccinet ska inte utsättas för hög omgivningstemperatur vare sig under längre tid eller upprepade gånger efter att det tagits ut ur kylskåpet före användning.


Spädningsvätska:

Förvaras under 25°C om den förvaras skild från vaccinet.

Förpackningsinformation

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension Frystorkat pulver: Vitaktig eller krämfärgad pellet. Spädningsvätska: Klar, färglös lösning. Rekonstituerat vaccin: Rosaaktig till rosafärgad suspension.
25 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
5 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej
50 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av