Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bimectin® vet.

Receptstatus
Ceva Animal Health

Oral pasta 18,7 mg/g
(Gul, gel-liknande pasta med äpplesmak)

Anthelmintikum och insekticid mot rundmask och styngflugelarver hos häst

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QP54AA01
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2011-02-17.

Innehåll

1 g pasta innehåller:Ivermektin 18,7 mg, majsolja 809,8 mg, Polysorbat 80 76,5 mg, kolloidal vattenfri kiseldioxid 75,0 mg, äpplesmakämnen 20,0 mg.

Egenskaper

Ivermektin är en endectocid, som tillhör gruppen makrocykliska laktoner, vilka kan binda selektivt till glutamatreglerande kloridjonkanaler som förekommer i flera ryggradslösa djurs nerv- och muskelceller. Detta leder till en ökad permeabilitet för kloridjoner över cellmembranen, vilket ger en hyperpolarisering av nerv- och muskelceller hos parasiten som därmed paralyseras och avdödas. Föreningar ur denna grupp kan också interagera med andra ligandreglerade kloridjonkanaler, till exempel de som regleras av neurotransmittorn gamma-aminosmörsyra, (GABA). Glutamatreglerade kloridjonkanaler förekommer ej hos däggdjur, varför makrocykliska laktoner har god säkerhetsmarginal. De har dessutom en låg affinitet till andra, hos däggdjuren förekommande ligandreglerade kloridjonkanaler och passerar inte blodhjärnbarriären under normala förhållanden.

Maximal serumkoncentration uppnås hos häst inom ca 12 timmar efter oral administrering av 0,2 mg ivermektin per kg kroppsvikt. Substansen metaboliseras endast delvis. Utsöndring av den aktiva substansen sker huvudsakligen i faeces.

Miljöegenskaper

Ivermektin utsöndras i aktiv form i feces och är toxiskt för larver till vissa dynglevande insekter såsom dyngflugor och dyngbaggar. Durationen av den toxiska effekten i feces varierar beroende på art och livscykelstadium. Studier visar att när ivermektin kommer i kontakt med jorden så binds det snabbt och hårt till jordpartiklar och blir därigenom inaktivt. Om defekation sker direkt i mindre vattendrag finns en risk att koncentrationen av ivermektin i vattnet når en nivå som är toxisk för känsliga vattenorganismer.Behandling med ivermektin enligt rekommendation påverkar inte populationsdynamiken hos dynglevande insekter. Daggmaskar som lever av feces från behandlade djur påverkas ej.

Indikationer

För behandling av följande parasiter hos häst:

Gastrointestinala rundmaskar: Stora strongylider: Strongylus vulgaris (matura och L4 arteriella stadier), Strongylus edentatus (matura och L4 vävnads stadier), Strongylus equines (adulta). Små strongylider (adulta och larvala* stadier): Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicodontophorus spp., Cylicostephanus spp., Gyalocephalus spp. Lilla magmasken (adulta): Trichostrongylus axei. Springmask (adulta och larvala stadier): Oxyuris equi. Spolmask (adulta): Parascaris equorum. Fölmask Strongyloides westeri (adulta): Magmask (adulta): Habronema muscae

Lungmask (adulta och larvala stadier): Dictyocaulus arnfieldi

Övriga rundmaskar: Trådmask (mikrofilarier): Onchocerca spp

Styngflugelarver (orala och gastriska larvstadier): Gastrophilus spp.

* Vissa encysterade larvstadier i mucosan är dock inte behandlingsbara.

Kontraindikationer

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne..

Försiktighet

Bimectin vet. är framställd för specifik användning till häst. Katter och hundar (i synnerhet colliehundar, Old English Sheepdog-hundar och relaterade raser och korsningar), samt även land- och havssköldpaddor kan få allvarliga biverkningar av den koncentration av ivermektin som finns i detta läkemedel, om de får i sig spilld pasta eller har tillgång till använda sprutor. Eftersom ivermektin är mycket toxiskt för fisk och akvatiska miljöer, bör behandlade djur ej komma i direkt kontakt med ytvatten och diken medan behandlingen pågår.

Dräktighet och laktation

Bimectin vet pasta kan ges till häst under alla dräktighetsstadier.

Ivermectin överförs till mjölk. När lakterande ston behandlas kan ivermectin överföras och återfinnas i modersmjölken. Eftersom studier beträffande effekten av ivermectin på nyfödda föl saknas, bör avmaskning av ston med nyfödda föl avrådas.

Biverkningar

Vissa hästar med kraftiga infektioner med Onchocerca mikrofilarier har efter behandling fått reaktioner i form av svullnad och klåda i framförallt huvud och bukregion. Reaktionen förmodas bero på att ett stort antal mikrofilarier avdödas. Symtomen försvinner inom ett par dagar men symtomatisk behandling kan vara motiverad.

Dosering

Rekommenderad dosering är 0,2 mg ivermektin per kg kroppsvikt.

Varje viktmarkering på doseringssprutans kolv ger tillräckligt med pasta för behandling av 100 kg kroppsvikt. En doseringsspruta räcker för behandling av 600 kg häst.


Bruksanvisning

Lås upp kolvringen genom att vrida den 1/4 varv. Ställ därefter in hästens uppskattade vikt på sprutans graderade doseringsstång genom att föra kolvringen längs doseringsstången. Viktmarkeringen skall avläsas på den sida av kolvringen som är närmst själva sprutan. Lås därefter kolvringen genom att vrida den 1/4 varv.

Tillse att hästens mun är fri från foderrester innan administrering. Tag av plastlocket och stick in sprutan i mungipan mellan lanerna. Tryck ut pastan så långt bak på tungan som möjligt. Håll upp hästens huvud några sekunder omedelbart efter giva för att förhindra att hästen spottar ut pastan. Återbehandling görs i enlighet med den epidemiologiska situationen, dock med minst 30 dagars intervall.

Karenstider

Slakt: 14 dygn.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

Milda, övergående symtom (långsam pupillrespons på ljus och depression) har observerats vid en högre dos på 1,8 mg/kg (9 gånger den rekommenderade dosen). Andra symtom som observerats vid högre doser ivermektin inkluderar mydriasis, ataxi, tremor, stupor, koma och dödsfall. De mindre allvarliga symtomen har varit övergående. Ingen antidot har identifierats, men symtomatisk behandling kan vara fördelaktig.

Observera

Anthelmintikaanvändning som kan leda till en ökad risk för utveckling av resistens mot anthelmintika innefattar:

  • Alltför frekvent och upprepad användning av anthelmintika från samma klass under en längre tid, och

  • Underdosering

Rådfråga veterinär om lämpliga doseringsprogram och skötsel av djurbeståndet för att uppnå adekvat parasitkontroll och reducera sannolikheten för att resistens utvecklas mot anthelmintika. Om en produkt misstänks vara ineffektiv bör djurägaren rådfråga veterinär.

Rök, ät eller drick inte när läkemedlet hanteras. Tvätta händerna efter användning. Denna produkt kan irritera hud och ögon. Därför bör användaren undvika att låta produkten komma i kontakt med hud och ögon. Om kontakt ändå sker, skölj genast med rikligt med vatten. Vid oavsiktligt intag eller ögonirritation efter kontakt, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Övrigt

BIMECTIN VET. pasta har äpplesmak. Informationsmaterial om avmaskning kan beställas hos CEVA Animal Health AB..

Hållbarhet

2 år.

Förvaring

Inga särskilda.

Förpackningsinformation

Oral pasta 18,7 mg/g Gul, gel-liknande pasta med äpplesmak
2 x 6,42 gram förfylld spruta, receptbelagd
10 x 6,42 gram förfylld spruta, receptbelagd
6,42 gram förfylld spruta, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
10 x 10 x 6,42 gram förfylld spruta, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
50 x 6,42 gram förfylld spruta, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av