Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Noromectin vet.

Receptstatus
N-vet

Oral pasta 18,7 mg/g
(Vit, homogen, förfylld spruta till max 700 kg häst)

Anthelmintikum och insekticid mot nematoder och styngflugelarver hos häst

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QP54AA01
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2008-06-27.

Innehåll

1 g pasta innehåller: Ivermektin 1,87% w/w (18,7 mg/g). Hydroxypropylcellulosa, hydrogenerad ricinolja, titanium dioxid (E 171), propylenglycol.

Egenskaper

Ivermektin är ett 22,23-dihydro derivat av avermektin (vilket är en fermentationsprodukt från jordorganismen Streptomyces avermitilis) och består av två homologer: B1a och B1b. Ivermectin är antiparasitärt med nematodicid, insecticidal och acaricid effekt, något som dokumenterats hos ett stort antal djur. Ivermektin är inte verksamt mot leverflundror eller cestoder.


Avermektin binder selektivt till glutamate-reglerade klorjonkanaler, vilka återfinns hos nerv- och muskelceller hos ryggradslösa djur. Detta leder till ökad permeabilitet för kloridjoner i nerv- och muskelceller, vilket skapar en irreversibel neuromuskulär blockad hos parasiten som i sin tur leder till paralys och parasitens död.


Ämnen som tillhör denna grupp kan också interagera med andra ligandreglerade kloridjonkanaler, som t ex de som regleras av gammaaminosmörsyra (GABA). Ivermektin stimulerar frisättning av GABA vid presynaptiska nervändra (nematoder) eller neuromuskulära kontaktpunkter (artropoder), vilket leder till paralys och död av parasiten.


Resistens mot ivermektin har inte rapporterats hos häst. Emellertid kan frekvent och upprepad behandling tänkas leda till uppkomst av resistenta parasiter.

Efter oral administrering av rekommenderad dos till häst observerades följande: Cmax 29 ng/ml, Tmax 7 timmar, AUC 1485 ng/ml/timmar. Eliminationshalveringstiden är 55 timmar. Ivermektin är starkt lipofilt och penetrerar vävnaderna kring parasitens lokalisering. Ivermektin lagras i fett varifrån det frisätts långsamt och konverteras i levern till mindre fettlösliga metaboliter genom oxidativ biotransformering. Den aktiva substansen utsöndras i huvudsak via gallan och faeces. Mindre än 2% utsöndras via urinen. Ivermektin är starkt proteinbundet och clearence är långsamt.

Indikationer

Gastro-intestinala rundmaskar

Stora strongylider: adulta och 4th larv (artriella) stadiet av Strongylus vulgaris och adulta och 4th larv (vävnads) stadiet av Strongylus edentatus samt adulta Strongylus equinus.

Små strongylider: adulta Cyathostomum catinatum, Cyathostomum pateratum, Cylicocyclus ashworthi, Cylicocyclus elongatus, Cylicocyclus insigne, Cylicocyclus leptostomum, Cylicocyclus nassatus, Cylicocyclus radiatus, Cylicostephanus asymetricus, Cylicostephanus bidentatus, Cylicostephanus calicatus, Cylicostephanus goldi, Cylicostephanus longibursatus, Cylicostephanus minutus, Cylicodontophorus bicornatus, Gyalocephalus capitatus.

Lilla magmasken: adulta Trichostrongylus axei.

Springmask: adulta och immatura Oxyuris equi.

Spolmask: adulta och 3rd och 4th stadiet Parascaris equorum.

Fölmask: adulta Strongyloides westeri.

Nackbandsmask: Onchocerca spp (microfilarier).

Lungmask: adulta och immatura Dictyocaulus arnfieldi.

Styngflugelarver: orala och gastrala larvstadier Gasterophilus spp.


Ivermektin är inte effektivt mot encysterade larvstadier av små strongylider.

Kontraindikationer

Använd ej till hästar med känd överkänslighet mot den aktiva ingrediensen eller övriga ingredienser.

Försiktighet

Detta veterinärmedicinska läkemedel har specifikt formulerats för användning till häst enbart. Hundar och katter kan skadas allvarligt av den höga koncentrationen ivermektin i läkemedlet om de tillåts slicka upp spilld pasta eller har tillgång till använda sprutor.

Liksom vid användning av all anthelmintika bör en veterinär upprätta ett behandlingsprogram med fastställande av korrekt dosering, behandlingsintervall och beteshygieniska åtgärder i syfte att uppnå adekvat parasitkontroll och minska risken för uppkomst av resistens hos parasiterna.

Dräktighet och laktation

Detta veterinärmedicinska läkemedel kan ges till häst under alla dräktighetsstadier.


Ivermektin överförs till mjölk. När lakterande ston behandlas kan ivermektin överföras och återfinnas i modersmjölken. Studier av effekten av ivermektin på nyfödda föl saknas.

Biverkningar

Hos hästar kraftigt infekterade med Onchocerca microfilarier har svullnad och klåda uppträtt efter behandling. Detta kan antas relaterat till en snabb avdödning av ett stort antal microfilarier. Tillståndet avläker spontant efter några dagar men symptomatisk behandling kan vara indicerat.


Frekvent och upprepad behandling kan bidra till uppkomst av resistenta parasiter.

Dosering

Läkemedlet ska ges oralt som engångsdos, motsvarande 0,2 mg ivermektin/kg kroppsvikt. Ett skalstreck på dossprutan motsvarar 100 kg kroppsvikt vid dosering 0,2 mg/kg. Varje dosspruta innehåller 140 mg ivermektin, tillräckligt för att behandla en häst som väger 700 kg. För korrekt behandling bör hästens vikt noggrant bestämmas.

Rengör hästens mun från eventuella foderrester före behandling. För in dossprutans spets i mellanrummet mellan främre och bakre tänderna. Pressa ut pastan så långt bak som möjligt på hästens tunga. Lyft därefter hästens huvud under några sekunder för att se till att djuret sväljer pastan.


Använd inte samma spruta till hästar från olika stall.


För att uppnå bästa behandlingsresultat bör samtliga hästar som betar tillsammans ingå i ett gemensamt behandlingsprogram. Särskild vikt bör läggas vid att ston, föl och unghästar avmaskas samtidigt. Föl ska behandlas initialt vid 6-8 veckors ålder. Behandlingen upprepas rutinmässigt med hänsyn taget till rådande epidemiologiska situation.


Behandlingsintervallen ska vara minst 30 dagar.

Karenstider

Slakt: 34 dygn.

Ivermektin ska ej ges till hästar vars mjölk är avsedd för human konsumtion.

Överdosering

Milda övergående symtom i form av nedsatt pupillreaktion och depression, har iakttagits vid dosering överstigande 1,8 mg/kg kroppsvikt, motsvarande 9 ggr den rekommenderade dosen. Andra tecken på överdosering inkluderar mydriasis, ataxi, tremor, stupor, coma och död. Det mindre allvarliga symtomen har vid uppträdandet varit av övergående art.

Ingen känd antidot finns men symptomatisk behandling kan vara av värde.

Observera

Avermektiner kan tolereras mindre väl av djur som inte är avsedda måldjur. Fall av fatal intolerans har rapporterats hos hundar, speciellt av Collie-ras, Shetlands Sheepdog och besläktade raser och korsningar samt även hos sköldpaddor.

Speciella försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:

Undvik att röka eller äta i samband med handhavandet av läkemedlet.

Tvätta händerna efter användning.

Undvik att få medlet i ögonen.

Tvätta händerna efter användning och undvik kontakt med ögonen.

Hållbarhet

Dossprutan är en engångsförpackning.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Oral pasta 18,7 mg/g Vit, homogen, förfylld spruta till max 700 kg häst
7.49 gram förfylld spruta, receptbelagd
2 x 7.49 gram förfylld spruta, receptbelagd
10 x 7.49 gram förfylld spruta, receptbelagd
5 x 10 x 7.49 gram förfylld spruta, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av