Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Virbagen Omega

Receptstatus
Virbac

Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 10 milj. enheter
(vitt)

Omegainterferon

Djurslag:
 • Hund
 • Katt
ATC-kod: QL03AB90
 • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2011-05-19.

Innehåll

1 injektionsflaska frystorkat pulver: Rekombinant felint omega-interferon 10 ME *, natriumhydroxid 0,2 M, natrium­klorid, D-sorbitol, renad gelatin av svinursprung. *ME: Miljoner Enheter.


1 injektionsflaska lösningsmedel: Isoton koksaltlösning, 1 ml.

Egenskaper

Omega-interferon av felint ursprung framställs genom genteknik och är ett Typ I-interferon som är närbesläktad med alfa-interferon. Den exakta verkningsmekanismen hos interferon omega är inte helt känd, men kan innefatta förhöjning av kroppens ospecifika försvar, framför allt hos hund, mot parvoviros och hos katt mot retro­viros (FeLV, FIV). Interferon verkar inte direkt eller specifikt på det patogena viruset, utan genom att hämma de infekterade cellernas inre syntes­processer.
Efter injicering binds den snabbt till en mångfald av specifika cellreceptorer. Destruktion av mRNA och inaktivering av translation­proteiner (2’5’ oligoadenylat­syntetas­aktivering) gör att replikations­processen hejdas, i huvudsak hos de celler som infekterats av viruset.

Indikationer

Hund: Minskning av mortalitet, och kliniska tecken på parvoviros (intestinal form) hos hundar från en månads ålder.


Katt: Behandling av katter infekterade med FeLV och/eller FIV, i icke-slutliga kliniska faser från 9 veckors ålder. I en utförd fältundersökning observerades:

 • reduktion av kliniska tecken under den symptomatiska fasen (fyra månader),

 • minskad mortalitet:

  • för katter med anemi minskade mortaliteten med cirka 30% efter behandling med interferon. Utan behandling var mortaliteten cirka 60 % vid 4, 6, 9 och 12 månader.

  • för katter utan anemi infekterade av FeLV, minskade mortaliteten med 20 % efter behandling med interferon. Utan behandling var mortaliteten 50%. Mortaliteten för katter smittade med FIV var låg (5 %) och påverkades inte av behandlingen.

Kontraindikationer

Hund: Vaccination under och efter behandling med VIRBAGEN OMEGA är kontraindicerad tills hunden har tillfrisknat.


Katt: Eftersom vaccination kontraindiceras i den symptomatiska fasen av FeIV/FIV-infektioner har inte effekten av VIRBAGENOMEGA vid kattvaccination utvärderats.

Försiktighet

Hund och katt: Det har visats att fullständig överensstämmelse med den rekommenderade doseringen är nödvändig för att uppnå klinisk nytta.


Katt: I fall av upprepade behandlingar av kroniska sjukdomar associerade med hepatisk, hjärt- och njursvikt måste motsvarande sjukdom övervakas före administrering av VIRBAGEN OMEGA.

Dräktighet och laktation

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation.

Biverkningar

I vissa fall kan följande övergående kliniska tecken observeras under behandlingen av hund och katt:

 • hypertermi (3-6 timmar efter injektion)

 • kräkningar

 • tunn faeces till mild diarré, endast katter.

Dessutom kan en lätt minskning av antalet leukocyter, trombocyter och röda blodkroppar och en förhöjning av koncentrationen av alaninaminotransferas observeras. Dessa parametrar återställs inom en vecka efter den sista injektionen.

 • övergående trötthet under behandlingen, endast katter.

Dosering

Den frystorkade fraktionen skall lösas i 1 ml av medföljande spädningsvätska för att åstadkomma en lösning som innehåller 10 ME rekombinant interferon.


Hund: Den färdiga lösningen skall injiceras intravenöst en gång dagligen tre dagar i rad. Dosen är 2,5 ME/kg kroppsvikt.


Katt: Den färdiga lösningen skall injiceras subkutant en gång dagligen fem dagar i rad. Dosen är 1 ME/kg kroppsvikt. Tre separata femdagarsbehandlingar måste utföras dag 0, dag 14 och dag 60.


Lösningen skall endast användas med det medföljande lösningsmedlet.


Blandbarhet
Skall ej blandas med andra vacciner/immunologiska produkter, förutom med lösningsmedlet som medföljer för användning tillsammans med detta läkemedel.

Interaktioner

Användning av kompletterande hjälpbehandlingar förbättrar prognos. Ingen interaktion har observerats under behandling med VIRBAGEN OMEGA tillsammans med antibiotika, lösningar för rehydrering, vitaminer och icke-steroida antiinflammatoriska medel. Eftersom specifik information om möjliga interaktioner av interferon med andra produkter saknas måste emellertid kompletterande hjälpbehandlingar användas med försiktighet och efter noggrann risk/nyttoanalys.

Det finns ingen tillgänglig information om tolerans och effekt vid samtidig användning av denna produkt med något vaccin. För hund rekommenderas att inga vacciner ska administreras förrän djuret tillfrisknat. Kattvaccinering under och efter behandling med VIRBAGEN OMEGA kontraindiceras eftersom både FeLV- och FIV-infektioner är immunsuppressiva.

Överdosering

Efter en 10-faldig överdosering hos både hund och katt har följande övergående kliniska tecken observerats:

 • lindrig letargi och dåsighet

 • lätt stegring av kroppstemperatur

 • lätt ökning av andningsfrekvens

 • lätt sinustakykardi

De kliniska tecknen försvinner inom 7 dagar utan särskild behandling.

Observera

Det finns ingen tillgänglig information om induktionen av långsiktiga biverkningar hos hund och katt, speciellt när det gäller autoimmuna störningar. Sådana biverkningar har beskrivits efter multipel och långvarig administrering av typ I interferon till människa. Därför kan inte fall av autoimmuna störningar hos hund uteslutas och måste balanseras med risken associerad med FeLV/FIV-infektioner. Produktens effektivitet på katter med en tumörform av FeLV-infektion eller katter infekterade med FeLV eller koinfekterade med FIV i slutliga faser har inte testats. I fall av intravenös administrering hos katter kan fler biverkningar observeras t.ex. hypertermi, tunn faeces, anorexi, minskat vätskeintag eller kollaps.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinär­medicinska läkemedlet till djur: Vid oavsiktlig självinjektion uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Hållbarhet

Läkemedlet bör användas omedelbart efter beredning.

Förvaring

Förvaras och transporteras vid 4 º C ± 2 º C.
Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen.

Förpackningsinformation

Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 10 milj. enheter (vitt)
5 x 1 styck injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av