Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Eraquell vet.

Receptstatus
Virbac

Oral pasta 18,7 mg/g
(vit, tjock)

Anthelmintikum och insekticid mot nematoder och styngflugelarver hos häst.

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QP54AA01
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-10-25.

Innehåll

Ivermektin 18,7 mg/g, titandioxid (E171) 0,02 g/g, hydrogenerad ricinolja, hypromellos, propylenglykol.

Egenskaper

Ivermektin är ett makrocykliskt laktonderivat. Det verkar genom att hämma nervimpulser. Ivermektin binds selektivt och med hög affinitet till glutamatreglerade kloridjonkanaler vilka förekommer i nerv- och muskelceller hos ryggradslösa djur. Detta leder till en ökad permeabilitet för kloridjoner över cellmembranen med hyperpolarisation av nerv- och muskelceller som följd, vilket resulterar i att parasiterna förlamas och dör. Föreningar ur denna grupp kan även interagera med andra ligandreglerande kloridjonkanaler, som till exempel de som regleras av neurotransmittorn gammaaminosmörsyra (GABA). Säkerhetsmarginalen för substanser från denna grupp hänförs till det faktum att däggdjur saknar glutamatreglerade kloridjonkanaler. Makrocykliska laktoner har låg affinitet till andra ligandreglerade kloridjonkanaler hos däggdjur och kan inte passera blodhjärnbarriären.


Efter oral administrering av den rekommenderade dosen till häst observerades följande parametrar: Cmax 48,79 ng/ml, Tmax 5,5 timmar, eliminationshalveringstid 61 timmar.
Utsöndring av ivermektin sker huvudsakligen i faeces.

Indikationer

Rundmask i mag-tarmkanalen


Stora strongylider:
Strongylus vulgaris
matura och L4-(arteriella) stadier
Strongylus edentatus
matura och L4-(vävnads) stadier
Strongylus equinus
adulta
Små strongylider, adulta:
Cyathostomum spp.
Cylicocyclus spp.
Cylicodontophorus spp.
Cylicostephanus spp.
Gyalocephalus spp.


Lilla magmasken:
Trichostrongylus axei
Adulta


Springmask:
Oxyuris equi
Adulta och larvala stadier


Spolmask:
Parascaris equorum
Adulta


Fölmask:
Strongyloides westeri
Adulta


Magmask:
Habronema muscae
Adulta


Trådmask:
Onchocerca spp. (mikrofilarier)


Lungmask:
Dictyocaulus arnfieldi
Adulta och larvala stadier


Styngflugelarver:
Gasterophilus spp.
Orala och gastriska larvstadier

Kontraindikationer

Skall inte användas till hund eller katt då allvarliga reaktioner kan inträffa.
Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans.
Se även avsnitt “Karenstider “.

Försiktighet

Det kan hända att avermektiner inte tolereras väl hos alla djurslag utanför målgruppen (fall av intolerans med dödlig utgång har rapporterats för hundar, särskilt collie, old english sheepdog och besläktade raser eller korsningar, samt även för vatten- och landsköldpaddor).
Eftersom ivermektin är extremt farligt för fisk och andra vattenlevande organismer, bör behandlade djur inte ha direkt tillgång till ytvatten och diken medan behandlingen pågår.
Resistens hos parasiter mot någon av klasserna av anthelmintikum kan utvecklas efter frekvent upprepad användning av den specifika klassen.
Eftersom ivermektin binds i hög grad till plasmaproteiner bör speciell uppmärksamhet riktas mot sjuka djur samt djur med nutritionella tillstånd kopplade till låg plasmaproteinnivå.
Vid användning av avmaskningsmedel skall lämplig doseringsregim och besättningsövervakning fastställas av veterinär för att uppnå en adekvat parasitkontroll och minimera risken för parasitresistens.

Dräktighet och laktation

Kan användas till dräktiga ston.
Se även avsnitt “Karenstider”.

Biverkningar

Vissa hästar som är kraftigt infekterade med Onchocerca mikrofilarier har fått reaktioner i form av svullnad och klåda efter dosering. Reaktionen antas bero på att ett stort antal mikrofilarier dör samtidigt. Symtomen försvinner inom ett par dagar men symtomatisk behandling kan vara tillrådlig.

Dosering

Dosering
En singeldos på 200 µg ivermektin per kg kroppsvikt.


Varje viktmarkering på doseringssprutans kolv ger tillräckligt med pasta för att behandla 100 kg kroppsvikt (motsvarande 1,07 g av produkten och 20 mg ivermektin).
Injektionssprutan innehållande 6,42 g är tillräcklig för att behandla djur med en vikt på 600 kg enligt rekommenderad dos.
Injektionssprutan innehållande 7,49 g är tillräcklig för att behandla djur med en vikt på 700 kg enligt rekommenderad dos.


Bruksanvisning
Hästens vikt skall fastställas noggrant för korrekt användning av pastan. Djurets mun ska vara fri från foder. Doseringssprutan skall placeras mellan de främre och bakre tänderna, varefter pastan pressas ut så långt bak på hästens tunga som möjligt. Lyft omedelbart därefter hästens huvud i några sekunder för att säkerställa att hästen sväljer pastan. Återbehandling görs i enlighet med den epidemiologiska situationen, dock med minst 30 dagars intervall.

Karenstider

Slakt: 30 dagar
Använd ej till ston, som producerar mjölk till humant bruk.

Interaktioner

Ivermektin ökar effekten av GABA agonister.

Överdosering

Milda, övergående symtom (långsam pupillrespons på ljus och depression) har observerats vid en högre dos på 1,8 mg/kg (9 gånger den rekommenderade dosen).
Andra symtom som observerats vid högre doser inkluderar mydriasis, ataxi, tremor, stupor, koma och dödsfall. De mindre allvarliga symtomen har varit övergående. Ingen antidot har identifierats, men symtomatisk behandling kan vara fördelaktig.

Observera

Följande strategier bör undvikas då de kan innebära en ökad risk för resistens mot avmaskningsmedel:

  • För frekvent och för upprepad användning av avmaskningsmedel från en viss grupp under en längre tidsperiod.

  • Underdosering som orsakas av underuppskattad kroppsvikt, feladministrering av produkten eller utebliven kalibrering av doseringsdosa (om tillämpligt)


Misstänkta kliniska fall av resistens mot avmaskningsmedel skall utredas med hjälp av relevanta tester. Om testresultat(en) visar på resistens mot ett visst avmaskningsmedel skall ett avmaskningsmedel från en annan grupp med en annan verkningsmekanism användas.


Resistens mot ivermektin har rapporterats för Parascaris equorum hos häst, därför skall användningen av denna produkt baseras på lokal (regional, besättning) epidemiologisk information avseende mottaglighet av nematoder samt rekommendationer för att minimera selektion av resistens mot avmaskningsmedel.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
Ät, drick eller rök inte medan du hanterar produkten. Undvik att få pasta i ögon eller på huden. Om du av misstag råkar få pasta på huden, tvätta genast huden med vatten och tvål. Om du får pasta i ögonen, skölj omedelbart ögonen och kontakta läkare vid behov.
Tvätta händerna efter användning.

Övrigt

Ivermektin är mycket farligt för fisk och andra vattenlevande organismer. All oanvänd produkt och tomma förpackningar ska kasseras enligt gällande anvisningar.
Undvik förorening av ytvatten eller diken med produkt eller tomemballage.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 månader

Förvaring

Förvaras vid högst 30° C.
Förvaras i originalförpackningen

Förpackningsinformation

Oral pasta 18,7 mg/g (vit, tjock)
7,49 gram förfylld spruta, receptbelagd
12 x 7,49 gram förfylld spruta, receptbelagd
6,42 gram förfylld spruta, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
12 x 6,42 gram förfylld spruta, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av