Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bimectin® vet.

Receptstatus
Ceva Animal Health

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
(Klar, färglös till svagt gulfärgad lösning.)

Anthelmintikum, insekticid och acaricid mot nematoder, löss, styngflugelarver och skabb

Djurslag:
  • Nötkreatur
  • Ren
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QP54AA01
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2009-11-02

Innehåll

1 ml innehåller: Ivermektin 10 mg, glycerol 100 mg, glycerolformal (innehåller thiopropionsyra, N-propylgallat och dinatriumedetat) till 1 ml.

Egenskaper

Ivermektin är en endectocid, som tillhör gruppen makrocykliska laktoner, vilka kan binda selektivt till glutamatreglerande kloridjonkanaler som förekommer i flera ryggradslösa djurs nerv- och muskelceller. Detta leder till en ökad permeabilitet för kloridjoner över cellmembranen, vilket ger en hyperpolarisering av nerv- och muskelceller hos parasiten som därmed paralyseras och avdödas. Föreningar ur denna grupp kan också interagera med andra ligandreglerade kloridjonkanaler, till exempel de som regleras av neurotransmittorn gamma-aminosmörsyra, (GABA). Glutamatreglerade kloridjonkanaler förekommer ej hos däggdjur, varför makrocykliska laktoner har god säkerhetsmarginal. De har dessutom en låg affinitet till andra, hos däggdjuren förekommande ligandreglerade kloridjonkanaler och passerar inte blodhjärnbarriären under normala förhållanden. Maximal serumkoncentration uppnås hos nöt efter i genomsnitt 5,5 dygn, och hos svin efter 3,5 dygn efter administrering. Eliminationshalveringstiden är i genomsnitt 6 dygn hos nöt och 5,5  dygn hos gris. I vävnader fördelar sig ivermektin i ordning: lever>fett>njure>muskulatur hos nöt och fett>lever>njure>muskulatur hos svin. Substansen metaboliseras endast delvis. Ometaboliserat ivermektin samt nedbrytningsprodukter utsöndras till ca 98 % via faeces och till 2 % i urin.

Indikationer

Bimectin vet. har indikation för behandling av följande parasiter hos nöt, ren och svin: Nöt: Gastrointestinala rundmaskar (adulta och fjärde larvstadiet, L4): Ostertagia ostertagi (inklusive inhiberade L4), Ostertagia lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis (L4), Cooperia spp., Oesophagostomum radiatum, Nematodirus spathiger (adulta). Lungmask (adulta och fjärde larvstadiet, L4): Dictyocaulus viviparus. Nötstyng (larvala stadier): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum. Skabbkvalster: Sarcoptes scabiei var. bovis, Psoroptes ovis. Löss: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus.

Ren: Larvala stadier av Hypoderma tarandi.

Svin: Gastrointestinala rundmaskar (adulta och fjärde larvstadiet, L4): Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi (adulta). Lungmask: Metastrongylus spp. (adulta). Skabbkvalster: Sarcoptes scabiei var. suis. Löss: Haematopinus suis.

Kontraindikationer

Skall ej ges till djur som uppvisat överkänslighet mot ivermektin.

Försiktighet

Hos djurarter, som ej anges vara måldjur, kan ivermectiner/milbemyciner tolereras mindre väl (fall av intolerans med fatala konsekvenser har rapporterats hos hund speciellt hos collies, old english sheepdogs och närbesläktade raser och korsningar samt också hos sköldpaddor).

Dräktighet och laktation

Bimectin vet. kan ges till dräktiga och lakterande dikor och svin under alla stadier av dräktighet och laktation. Bimectin vet får ej ges till lakterande mjölkkor eller sinkor och kvigor senare än 60 dygn före kalvning, när mjölken är avsedd för human konsumtion.

Biverkningar

Lokal reaktion på injektionsstället kan förekomma.

Dosering

Bimectin vet. skall injiceras subkutant.

Nöt och ren: 1 ml Bimectin vet. per 50 kg kroppsvikt, motsvarande 0,2 mg ivermektin per kg kroppsvikt.

Svin: l ml Bimectin vet. per 33 kg kroppsvikt, motsvarande 0,3 mg ivermektin per kg kroppsvikt.

Karenstider

Slakt: Nöt: 49 dygn, ren och svin 28 dygn. Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

Överdosering

Kraftig överdosering (4 – 30 mg/kg) kan ge letargi, ataxi och tremor.

Observera

Neonatala grisar är känsliga för överdosering av ivermectin, troligen p.g.a en mer permeabel blod-hjärnbarriär. Smågrisar <5 dygn skall ej behandlas.

Hållbarhet

Bruten förpackning skall förbrukas inom 28 dagar från första injektionen.

Förvaring

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Klar, färglös till svagt gulfärgad lösning.
250 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
6 x 250 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
50 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av