Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Toxicol® vet.

Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, suspension

Vaccin mot Escherichia coli- och Clostridium perfringensinfektioner

Djurslag:
  • Svin
ATC-kod: QI09AB08
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 NAMN PÅ DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLET

Toxicol vet.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

2.1 Aktivt(a) innehållsämne(n)

1 dos vaccin innehåller:

E. coli, K88 ab antigen (F4)

min 14,6 log2 antikroppstiter1

E. coli, K88 ac antigen (F4)

min 15,5 log2 antikroppstiter1

E. coli, K99 antigen (F5)

min 12,2 log2 antikroppstiter1

E. coli, 987 P antigen (F6)

min 13,1 log2 antikroppstiter1

Clostridium perfringens, beta-toxoid (type B och C)

min 350 TCP units

Clostridium perfringens, epsilon-toxoid (type D)

min 300 TCP units

1 Antikroppstiter erhållits i potenstesten i möss enligt Ph.Eur. 962

2.2 Förteckning över hjälpämnen

Aluminiumhydroxid

8,75 mg

Formaldehyd

max 2,5 mg

Thiomersal

0,01%

Vatten för injektionsvätskor

 

3 LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension

4 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

4.1 Farmakodynamiska egenskaper

Terapeutisk klassifikation: QI09A B08

Vid vaccination med Toxicol vet vaccin stimuleras suggan/gyltan till att bilda antikroppar mot de i vaccinet ingående antigenerna. Dessa antikroppar överföres till avkomman via råmjölken och ger smågrisarna skydd mot neonatal enterit förorsakad av E. coli och Clostridium perfringens (”tarmbrand” eller nekrotiserande enterit).

5 KLINISKA UPPGIFTER

5.1 Djurslag

Svin (sugga och gylta)

5.2 Indikationer

Förebyggande mot neonatal enterit hos smågrisar förorsakad av E. coli och Clostridium perfringens genom vaccination av suggan/gyltan.

5.3 Kontraindikationer

Inga

5.4 Biverkningar

Lokal svullnad på injektionsstället kan förekomma.

5.5 Särskilda försiktighetsmått vid användning

Inga särskilda.

5.6 Dräktighet och laktation

Toxicol vet vaccin kan användas till dräktiga djur.

5.7 Interaktioner med andra veterinärmedicinska läkemedel och övriga interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

5.8 Dosering och administreringssätt

Administrering: Flaskan ska omskakas före användning.

Subkutan eller intramuskulär injektion. Vaccinet får inte administreras i späcklagret. Omskakas!

Dos: 5 ml per sugga eller gylta.

  1. Ej tidigare vaccinerade djur vaccineras två gånger, första gången mitt i dräktigheten och andra gången två veckor före väntad förlossning.

  2. Tidigare vaccinerade djur revaccineras två veckor före väntad förlossning.

5.9 Överdosering

Det finns ingen specifik antidot.

5.10 Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.

5.11 Karenstid

Slakt: 0 dygn.

5.12 Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Inga.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Blandbarhet

Toxicol vet vaccin får inte blandas med andra läkemedel/vacciner.

6.2 Hållbarhet

24 månader.

Öppnade ej förbrukade flaskor bör förstöras vid arbetsdagens slut.

6.3 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid 2°C–8°C. Får ej frysas.

Förvaras i ytterkartongen

6.4 Förpackningstyp och innehåll

Kartong med en 100 ml HDPE-plastflaska (innehållande 20 doser) försluten med en klorobutylgummipropp och förseglad med en aluminiumhätta.

6.5 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använda veterinärmedicinska läkemedel och avfall

Överblivet läkemedel kan lämnas till apotek för omhändertagande.

7 FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, FÖRORDNANDE, OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

8 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsingfors

Finland

9 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14330

10 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2000-12-01

11 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2015–02–02
Hitta direkt i texten
Av