FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kefavet® vet.

Orion Pharma Animal Health

Filmdragerad tablett 500 mg
(med mittskåra, delbara)

Cefalosporin

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01DB01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Kefavet® vet. filmdragerad tablett 250 mg och 500 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresume: 2014-08-07.

Innehåll

Kefavet vet. 250 mg filmdragerade tabletter: Cefalexinmonohydrat motsvarande 250 mg vattenfritt cefalexin. Kefavet vet.500 mg filmdragerade tabletter: Cefalexinmonohydrat motsvarande 500 mg vattenfritt cefalexin. Hjälpämnen: laktosmonohydrat, makrogol, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon, sackarinnatrium, pepparmyntolja, titandioxid (E171), talk, hypromellos.


Egenskaper

Cefalexin är ett betalaktamantibiotikum inom första generationens cefalosporiner. Den hämmar den bakteriella cellväggssyntesen på ett likartat sätt som penicillin. Cefalosporiner försämrar uppbyggnaden av bakteriella cellväggar, vilket leder till abnorm elongering av celler, bildning av sfäroplaster eller osmotisk lys. Effekten av cefalosporiner är i allmänhet baktericid. Cefalosporiners baktericida effekt är i huvudsak tidsberoende.


Antibakteriellt spektrum: Cefalexin är verksamt mot grampositiva kocker, inklusive penicillinasproducerande stafylokocker, grampositiva stavar och gramnegativa bakterier, t.ex. E.coli. Indolpositiva Proteus arter utom P. mirabilis är ofta resistenta mot cefalexin såsom även vissa Enterobacter och Bacteroides arter. Meticillinresistenta stafylokocker är i allmänhet också resistenta mot cefalosporiner liksom alla enterokocker och Pseudomonas aeruginosa.


Cefalosporiner är dock i varierande grad resistenta mot betalaktamas producerat av stafylokocker och gramnegativa bakterier. Meticillin- eller oxacillinkänsliga stafylokocker kan betraktas som känsliga mot perorala cefalosporiner oavsett penicillinasproduktion.

Maximal plasmakoncentration (Cmax) ligger mellan 19-32 mikrogram/ml, tiden då Cmax uppnås (Tmax) är1-2 timmar och elimineringshalveringstiden (t1/2 ) är 1,7-2,8 timmar när 25 mg cefalexin/kg kroppsvikt ges peroralt till hundar. Biotillgängligheten av cefalexin är ca 75% efter peroral administration. En liten andel (18%) av cefalexin är bundet till serumproteinerna hos hundar. Efter en dos på 200 mg/kg, påvisades en låg koncentration av cefalexinaktivitet i hjärnan, medan ingen aktivitet var påvisbar i hjärnan efter en dos på 25 mg/kg. Cmax i huden 2 timmar efter peroralt cefalexin med 25 mg/kg har visats vara 7,3-10,8 mikrogram/g (20-40% av plasmakoncentrationen). Efter 12 timmar hade koncentrationen sjunkit till 1,4-1,7 mikrogram/g. Cefalexinkoncentrationen i njure är ca 4 ggr så hög som koncentrationen i blodet.

Renal utsöndring är den huvudsakliga elimineringsvägen för cefalexin hos hundar. Tubulärsekretionen av cefalexin i njuren är beroende av koncentrationen av fritt cefalexin i blodet. Ungefär 40% av en oral dos utsöndras oförändrad 24 timmar efter dosering. Renal clearance för cefalexin är ungefär 55-63 ml/min m2 kroppsyta.

Indikationer

För behandling av urinvägsinfektioner och återkommande svåra hudinfektioner orsakade av bakterier känsliga för cefalexin.

Kontraindikationer

Skall inte användas vid överkänslighet mot cefalosporiner eller penicilliner eller mot några hjälpämnen.

Skall inte användas vid förekomst av resistens mot cefalosporiner eller penicilliner.

Skall ej ges till kanin, marsvin, hamster eller ökenråtta.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Vid fall av känd njurinsufficiens skall dosen reduceras. Användningen bör basera sig på sensititivitetstest och ta i beaktande officiell och lokal antibiotikapolicy.

Användning, som avviker från rekommendationerna, kan öka prevalensen av bakterier resistenta mot cefalexin. På grund av dess potenial för att utveckla korsresistens kan även effekten vid behandling med andra beta-laktamantibiotika minska.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:Cefalosporiner och penicilliner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergi) vid injektion, inhalation, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner för cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner för dessa substanser kan ibland vara allvarliga.


Produkten bör inte hanteras av personer som är känsliga mot cefalosporiner. Läkare bör kontaktas om hudutslag utvecklas. Svullnad av ansikte, läppar, ögon eller andningsbesvär är allvarligare symptom som kräver snabb medicinsk behandling.

Dräktighet och laktation

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation. Använd bara efter risk/nytta-värdering av ansvarig veterinär.

Biverkningar

Diarré och kräkningar, oftast av lindrig art, kan förekomma. Vid allvarliga gastrointestinala biverkningar bör behandlingen avbrytas.

Dosering

För peroral administrering

Vid urinvägsinfektioner: 15 mg/kg kroppsvikt två gånger per dag under 14 dagar.


Vid återkommande svåra hudinfektioner: 25 – 30 mg/kg två gånger per dag under minst tre veckor. För djupa pyodermier kan behandlingstider om 4 – 6 veckor krävas. Ny nytta/riskbedömning bör genomföras efter 1 månads behandling. För att säkerställa korrekt dosering bör kroppsvikten fastställas noga för att undvika underdosering.


Kefavet vet. tabletter kan vid behov krossas eller tillsättas till föda.

Interaktioner

Cefalexin ska ej ges samtidigt som bakteriostatiska läkemedel då oönskade farmakodynamiska interaktioner kan uppstå. Vid samtidig användning av första generationens cefalosporiner och aminoglykosider samt vissa diuretika t.ex. furosemid kan risken för nefrotoxicitet öka.

Överdosering

Det akuta tecknet på cefalexintoxicitet efter en peroral dos på 500 mg/kg har visats vara kräkning. Salivering och enstaka emetiska svar har setts efter perorala doser på 200 och 400 mg/kg cefalexin under 365 dagar.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänslig. Fuktkänslig

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 250 mg Vit till gulaktig, rund, kupad tablett (diameter ca 10 mm) med brytskåra på ena sidan, “CX”ovanför skåran, “250” under skåran.
28 styck blister, receptbelagd
20 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
Filmdragerad tablett 500 mg (med mittskåra, delbara)
14 styck blister, receptbelagd
28 styck blister, receptbelagd
70 styck blister, receptbelagd
30 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av