FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Metacam® för hund

Boehringer Ingelheim Animal Health

Oral suspension 1,5 mg/ml
(Gulaktig, viskös oral suspension med en skiftning i grönt med honungsmak)

Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke-steroida (oxikamer)

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AC06
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 05.2020 Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/ .

Innehåll

En ml innehåller:

Aktiv substans: Meloxikam 1,5 mg (ekvivalent med 0,05 mg per droppe). Hjälpämnen: Natriumbensoat 1,5 mg (ekvivalent med 0,05 mg per droppe), sorbitol (flytande), glycerol, sackarinnatrium, xylitol, natriumdivätefosfat­dihydrat, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri), hydroxietyl­cellulosa, citronsyra, honungsarom, renat vatten.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Meloxikam tillhör gruppen icke-steroida anti-inflammatoriska och antireumatiska medel (NSAID), oxikam-familjen som verkar genom hämning av prosta­glandinsyntesen och utövar därigenom antiinflammatoriska, ­analgetiska, antiexsudativa och antipyretiska effekter. Den reducerar leukocytinfiltration i inflammerad vävnad och i mindre utsträckning hämmas även kollageninducerad trombocytaggregation. In vitro och in vivo studier har visat att meloxikam hämmar cyclooxygenas-2 (COX-2) i en högre grad än cyclooxygenas-1 (COX-1).

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption: Meloxikam absorberas fullständigt efter oral administration och maximal plasmakoncentration erhålls efter cirka 4,5 timmar. När produkten används enligt rekommenderad doseringsregim, nås steady state koncentrationer av meloxikam i plasma på den andra ­dagen av behandlingen.

Distribution: Ett linjärt förhållande mellan den administrerade dosen och plasmakoncentrationen har observerats i det terapeutiska dosintervallet. Cirka 97 % av meloxikam är bundet till plasmaproteiner. ­Distributionsvolymen är 0,3 l/kg.

Metabolism: Meloxikam återfinns framförallt i plasma och en större del utsöndras via gallan medan urinen endast innehåller spår av den u­rsprungliga substansen. Meloxikam metaboliseras till en alkohol, ett ­syraderivat och ett flertal polära metaboliter. Alla huvudmetaboliter har visat sig vara farmakologiskt inaktiva.

Elimination: Meloxikam elimineras med en halveringstid på 24 timmar. Ungefär 75 % av den administrerade dosen elimineras via faeces och resterande via urin.

Indikationer

Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hundar.

Kontraindikationer

Använd inte till dräktiga eller lakterande djur.

Använd inte til hundar som lider av gastrointestinala störningar, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot n­ågot av hjälpämnena.

Använd inte till hundar yngre än 6 veckor.

Försiktighet

Undvik användande på dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur eftersom det finns en möjlig risk för njurtoxicitet.

Detta läkemedel är till hund och skall inte användas till katt, då det inte är lämpligt till denna djurart. Till katt bör användas Metacam 0,5 mg/ml oral suspension för katt.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts u­nder dräktighet och laktation.

Biverkningar

Baserat på erfarenhet efter marknadsintroduktion har typiska NSAID biverkningar, såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, apati och njursvikt i mycket sällsynta fall rapporterats.

Baserat på erfarenhet efter marknadsintroduktion har blodig diarré, blodiga kräkningar, magsår och förhöjda leverenzymer i mycket sällsynta fall rapporterats.


Dessa biverkningar uppträder vanligen inom den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner efter att behandlingen utsätts, men kan i mycket ovanliga fall vara allvarliga eller livshotande.


Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


Dosering

Doseras efter hundens vikt med hjälp av medföljande ­dosspruta, som är graderad i kg-kroppsvikt för underhållsdosering.

Första dagen ges startdosering 0,2 mg/kg kroppsvikt (dubbel kroppsvikt på doseringssprutan). Alternativt kan behandlingen startas med METACAM 5 mg/ml injektionslösning. Därefter fortsätter behandlingen med en daglig oral administrering (med 24 timmars intervall) med en underhållsdosering av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt. Administreras oralt antingen blandat med foder eller direkt i munnen.

För längre tids behandling kan Metacam dosen justeras ner till den lägsta effektiva individuella dosen, med hänsyn taget till att graden av smärta och inflammation, som är associerad med kroniska muskulo­skeletala sjukdomstillstånd, kan variera över tiden.

Dosering bör ske med stor noggrannhet.

Skakas väl före användning.


Till hundar under 5 kg: Suspensionen kan ges antingen genom att använda flaskans droppinsats eller med doseringsspruta som finns bilagd i förpackningen. Varje flaska är försedd med en droppinsats för exakt droppstorlek. Dosera med droppar direkt från flaskan. Startdos: 4 droppar/kg. Underhållsdos: 2 droppar/kg. 1 ml motsvarar 30 droppar.

Doseringsexempel för METACAM

Djurets vikt

Dag 1

Kg-markeringar på dossprutan per dag

Från dag 2

Kg-markeringar på dossprutan per dag

< 5 kg

4 droppar/kg (direkt från flaskan)

eller

Dubbel kroppsvikt på doseringssprutan

2 droppar/kg (direkt från flaskan)

eller

Efter kroppsvikt på doseringssprutan

5 kg

10

5

10 kg

20

10

15 kg

30

15

20 kg

40

20

25 kg

50

25

30 kg

60

30

35 kg

70

35

40 kg

80

40

50 kg

100

50

60 kg

120

60

75 kg

150

75

Antal behandlingsdagar per flaska:

Djurets vikt

10 ml-flaska

antal dagar

32 ml-flaska

antal dagar

100 ml-flaska

antal dagar

180 ml-flaska

antal dagar

5 kg

30

96

  

10 kg

15

48

150

 

15 kg

10

32

100

180

20 kg

7

24

75

135

25 kg

6

19

60

108

30 kg

5

16

50

90

35 kg

 

13

42

77

40 kg

 

12

37

67

50 kg

 

9

30

54

60 kg

 

8

25

45

75 kg

  

20

36

Effekt ses normalt inom 3-4 dagar. Om ingen klinisk förbättring ses, bör behandlingen ej pågå mer än 10 dagar.

Undvik kontamination under användande.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Andra NSAIDs, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosidantibiotika och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen till plasmaproteiner och således leda till toxiska e­ffekter. METACAM skall inte administreras samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortikosteroider. Tidigare behandling med anti­inflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad b­iverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den ­behandlingsfria periodens längd är också beroende av farmakologien för produkterna som a­nvänts tidigare.

Överdosering

I fall av överdosering ska symtomatisk behandling initieras.

Observera

Personer som är överkänsliga för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) skal undvika k­ontakt med läkemedlet. Vid oavsiktligt intag uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Oral suspension 1,5 mg/ml Gulaktig, viskös oral suspension med en skiftning i grönt med honungsmak
10 milliliter flaska, receptbelagd
32 milliliter flaska, receptbelagd
100 milliliter flaska, receptbelagd
180 milliliter flaska, receptbelagd

Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
Oral suspension 1,5 mg/ml

Hitta direkt i texten
Av