FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hipracin vet.

Hipra

Injektionsvätska, lösning 17 mikrogram (10 IU)/ml
( )

Syntetiskt oxytocin

Djurslag:
  • Hund
  • Häst
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QH01BB02
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2006-08-08.

Innehåll

1ml innehåller: Syntetiskt oxytocin 17 μg (10 IE) /ml. Natriumklorid 6 mg, vattenfritt natriumacetat 0,8 mg, klorbutanolhemihydrat 5 mg, dinatriumedetat q.s., koncentrerad ättiksyra q.s., vatten för injektionsvätskor ad 1ml.

Egenskaper

Hipracin är ett syntetiskt oxytocin fritt från blodtrycksstegrande och diureshämmande komponenter. Oxytocin har en sammandragande effekt på uterus och påskyndar därigenom den postpartala uterusinvolutionen. Oxytocin verkar ej dilaterandecervix och bör ej injiceras vid förlossning förrän cervix öppnat sig. Genom sin sammandragande effekt på juvrets glatta muskulatur åstadkommer preparatet en utpressning av i juvret färdigbildad mjölk.

Indikationer

Svin: Agalakti hos sugga i anslutning till partus dels för att åstadkomma en juvertömning, dels för evakuering av en dåligt sammandragen uterus. Vid partus som värkförstärkande medel.


Ko och sto: Vid partus som värkförstärkande medel och vid uterusprolapser samt vid Retentio secundarium, Puerperala metriter och uterusblödningar. Vid mastitterapi och vid juverödem i samband med partus hos nykalvade förstakalvskvigor, för vilka svårigheter föreligger att utlösa den neurohormonala tömningsreflexen, bör oxytocin ges intravenöst för att få till stånd en första fullständig juvertömning. Diagnostiskt för möjliggörande av palpation av det väl tömda juvret.


Hund: Vid partus som värkförstärkande medel.

Kontraindikationer

Mekaniska hinder vid partus.

Ska ej ges till djur predisponerade för uterusrupturer.

Ska ej ges till djur där cervix ännu ej dilaterat.

Försiktighet

Bör administreras genom djup intramuskulär injektion eller som intravenös injektion, med särskild försiktighet avseende små djur.

Vid intravenös administrering måste injektionen ges långsamt och om möjligt tillsammans med fysiologisk koksaltlösning.

Subkutan injektion kan orsaka allvarlig vävnadsdestruktion, med missfärgning av området runt injektionsstället.

Dräktighet och laktation

Ska ej ges till dräktiga djur annat än som värkförstärkande medel vid partus.

Biverkningar

Allergiska reaktioner kan uppkomma.

Dosering

Ges som intramuskulär eller intravenös injektion.

Ko och sto: 3-5 ml intravenöst, 4-6 ml intramuskulärt.

Svin: 0,5-1 ml intravenöst, 2-3 ml intramuskulärt.

Hund: 0,1-0,2 ml intravenöst, 0,25-1 ml intramuskulärt.

På hund och svin kan injektionen upprepas efter 30 minuter.

Karenstider

0 dygn.

Interaktioner

Interaktion med kortison, sympatomimetika och anestesipreparat förekommer. Kalcium och östrogen har en potentierande effekt och progesteron en hämmande effekt på oxytocin.

Överdosering

Vid överstimulering av myometriet och/eller vid prematur separation av placenta kan en överdosering orsaka fosterdöd eller att det dräktiga djuret avlider.

Hållbarhet

10 ml-flaska: 2 år.

50 ml-flaska: 18 månader.

Bruten förpackning: 28 dagar.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 17 mikrogram (10 IU)/ml
10 x 10 milliliter flaska, receptbelagd
10 x 10 x 10 milliliter flaska, receptbelagd
10 x 50 milliliter flaska, receptbelagd
2 x 10 milliliter flaska, receptbelagd, tillhandahålls ej
5 x 10 x 10 milliliter flaska, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av