FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Infucal vet.

Nordvacc Läkemedel

Infusionsvätska, lösning
(Klar, svagt gulaktig lösning)

Mineralämnen

Djurslag:
  • Nötkreatur
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QA12AX
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-05-10.

Innehåll

Aktiv(a) substans(er)

En ml innehåller: Kalciumglukonat 175,0 mg,

magnesiumklorid 21,9 mg, (som magnesiumklorid hexahydrat).

Glukosmonohydrat 110,0 mg, natriumhypofosfit 40,5 mg, borsyra (E 284) 35,8 mg,

vatten för injektionsvätskor till 1,0 ml,.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Kalcium (glukonat):

Kalcium har ett stort antal essentiella funktioner i organismen, såsom vid benvävnadsomsättning, muskelkontraktion, överförande av nervimpulser och vid blodkoagulation.


Magnesium:

Magnesium är den näst mest förekommande intracellulära, essentiella katjonen i organismen. Den fungerar som co-factor i enzymsystem och är involverad i fosfattransport, muskelkontraktion och nervtransmission. 


Farmakokinetiska egenskaper

Kalcium (glukonat):

Kalcium är ett mineral som utgör ca 2% av kroppsvikten hos idisslare, huvudsakligen lagrat i benvävnad och tänder (90%). Endast 1% av kalciummängden finns i kroppsvätskan. I plasma förekommer kalcium som icke diffunderande proteinkomplex, som diffunderande komplex med dissocierade joner såsom citrat, bikarbonat och fosfat, eller som Ca++. Kalciumkoncentrationen i plasma är 8-12 mg/ml. Benvävnaden utgör kroppens kalciumreserv.

Kalcium utsöndras från kroppen via urin och faeces och via juver och genitalia.


Magnesium:

Fördelningen av magnesium i djurets kropp överensstämmer med den för fosfor. Ungefär 70% av totalt magnesium i kroppen återfinns i benvävnaden. Återstående 30% finns fördelat i kroppsvätskor. I serum är magnesiumkoncentrationen 2-3,5 mg/100 ml.

I muskelvävnaden är magnesiumnivåerna högre än kalciumnivåerna. I blodet är förhållandet det motsatta och magnesiumnivån är konstant.

Indikationer

Paresis puerperalis och andra tillstånd med hypokalcemi hos nötkreatur. Magnesium i produkten motverkar hypomagnesemi.

Kontraindikationer

Skall ej ges till hyperexiterade djur.

Försiktighet

Vid infusion av stora volymer skall lösningen ha kroppstemperatur före administrering.

Skall ej ges till hyperexciterade djur.

Om takypné, takykardi eller bradykardi uppträder skall infusionen avbrytas tills hjärtrytmen normaliserats.

Dräktighet och laktation

Dräktighet:

Kan användas under dräktighet.


Laktation:

Kan användas under laktation.

Biverkningar

Intravenös administrering kan orsaka flebit och/eller koagulering vid infusionsstället. Detta kan undvikas genom att infusionen sker långsamt via intravenös kateter.

Bradykardi och hjärtarytmier kan uppträda vid för snabb intravenös infusion. Infusionen avbrytes då, tills hjärtrytmen har normaliserats. Bradykardi och hjärtarytmier skall kontrolleras före och under behandling.

Dosering

Ges via långsam intravenös infusion. Normaldos är 1 ml per kg kroppsvikt (15,6 mg kalcium och 2,6 mg magnesium per kg kroppsvikt) och med hänsyn tagen till djurets kliniska tillstånd.


Vid hypomagnesemi kan ytterligare magnesium behöva ges intravenöst eller subkutant och med hänsyn till djurets kliniska tillstånd.

Karenstider

0 dygn.

Interaktioner

Skall ej administreras tillsammans med tetracykliner, natriumkarbonat, streptomycin eller dihydrostreptomycinsulfat. Kalciumglukonat ökar aktiviteten av metylxantiner på hjärtat.

Överdosering

Stora doser under längre perioder kan orsaka illamående, muskelsvaghet, bradykardi, takykardi och arytmier.

Hållbarhet

3 år.

Bruten förpackning skall användas omedelbart och ej förvaras efter att den är öppnad.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i ytterkartongen. Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning Klar, svagt gulaktig lösning
12 x 500 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av