FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Axilur® vet.

MSD Animal Health Sweden

Tablett 500 mg
(Vit tablett utan lukt eller smak, med brytskåra och märkt P500)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask hos hund

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AC13
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-09-07.

Innehåll

En tablett innehåller:

Aktiv substans:

Fenbendazol 500 mg

Hjälpämnen:

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Kolloidal kiseldioxid

Hydroxyetylcellulosa

Natriumamylpektinglykolat

Magnesiumstearat

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Den verksamma substansen i Axilur vet. är fenbendazol, som tillhör gruppen bensimidazoler. Fenbendazol är ett vitt pulver utan lukt och smak; olösligt i vatten och olösligt eller svårlösligt i konventionella lösningsmedel. Fenbendazol utövar anthelmintisk effekt genom att påverka parasiternas energiomsättning, genom hämning av glukosupptaget. Den verksamma substansen är också en mikrotubulihämmare genom att binda till beta-tubulinenheter. Den hämmar därmed mikrotubulis polymerisering. Fenbendazol har vid normal dosering hög aktivitet (>90 %) på adulta och larvala stadier av rundmask samt vissa arter av bandmask.

Preparatet har en bred säkerhetsmarginal och kan ges till unga djur. Substansen har låg toxicitet. LD50 har inte varit möjlig att bestämma. Axilur vet. är ej sensibiliserande eller slemhinneretande och ger varken upphov till vegetativa eller centralnervösa biverkningar.


Antiparasitärt spektrum:. Axilur vet. har i rekommenderad dosering hög aktivitet mot adulta och larvala nematoder samt mot vissa cestoder.

Döda eller döende maskar kan ibland ses i djurets avföring uppemot tio dagar efter avslutad behandling. LD50 har inte varit möjlig att bestämma. Axilur vet. är ej sensibiliserande eller slemhinneretande och ger varken upphov till vegetativa eller centralnervösa biverkningar.


Farmakokinetiska egenskaper

Fenbendazol absorberas i ringa utsträckning och utövar sin huvudsakliga effekt i mag-tarmkanalen. Preparatet ges inblandat i foder för att förlänga den biologiska tillgängligheten/anthelmintiska effekten. Maximal serumkoncentration (0,22-0,40 mikrogram/ml) kvarstår i 24 timmar hos får. Får tolererar utan kliniska symtom engångsdoser upp till ca 1000 gånger den terapeutiska dosen. I fårlevern uppvisas de högsta koncentrationerna vid fördelningsundersökningar, 2,7 mikrogram/g, 7 dagar efter tillförseln. I övriga organ- och vävnadsprover är fenbendazolinnehållet < 1 mikrogram/g. Vid dosen 5 mg/kg kan fenbendazol ej påvisas i njure efter 5 dagar; i muskulatur och fett efter 14 dagar; i lever efter 21 dagar efter oral administrering. Fenbendazol metaboliseras i levern till sin sulfoxid och därefter till sulfon och aminer. Halveringstiden i serum för fenbendazol i rekommenderad dos efter oral administrering är 10 – 18 timmar hos nötkreatur, 21 – 33 timmar hos får, 10 timmar hos svin och 12 – 18 timmar hos hund. Fenbendazol och dess metaboliter distribueras i hela kroppen och höga koncentrationer återfinns i levern. Utsöndring av fenbendazol och dess metaboliter sker huvudsakligen via faeces (>90 %) och i mindre utsträckning via urin och mjölk.

Indikationer

Adulta och larvala stadier av spolmask (Toxocara canis, T cati, Toxascaris leonina), hakmask (Ancylostoma caninum, A tubæforme, Uncinaria stenocephala), piskmask (Trichuris vulpis), lungmask (Aelurostrongylus abstrusus), bandmask (t ex Tænia pisiformis, T. hydatigena, T. tæniæformis. T. ovis, T. cervi, T. serialis och Mesocestoides spp.).


Förebyggande av toxocariasis och ancylostomiasis hos nyfödda valpar genom behandling av modertiken under slutet av dräktigheten och början av diperioden.


Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Ej relevant.

Dräktighet och laktation

Kan ges till dräktig tik dagligen från 40:de dräktighetsdygnet t.o.m 14 dygn efter valpning.

Biverkningar

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Mycket sällsynta:

Kräkningar eller lindrig diarré kan förekomma hos katt

Gastrointestinala besvär (såsom kräkningar och lindrig diarré) kan förekomma hos hund.

Allergiska reaktioner kan förekomma hos hund.

Dosering

För att förlänga effekten skall Axilur vet.– tabletterna ges utblandade i en foderportion efter att först ha sönderdelats eller slammats upp i vatten.


Behandling av parasitinfektion hos hund:

50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt dagligen i 3 konsekutiva dagar.


Förebyggande av toxocariasis och ancylostomiasis hos foster och nyfödda valpar:

50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt dagligen från dräktighetens 40:de dag till och med 14 dagar efter valpning.


Djurets vikt, kg

Tabletter per dag, antal

10

1

15

20

2

25

30

3

40

4


Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Inga kända..

Överdosering

Fenbendazol har låg toxicitet.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Ej relevant.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 500 mg Vit tablett utan lukt eller smak, med brytskåra och märkt P500
10 tablett(er) blister, receptfri
2 x 10 tablett(er) blister, receptfri

Hitta direkt i texten
Av