Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Dectomax® Suis vet.

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2014-12-31 (Tillhandahålls ej) (klar, färglös eller svagt gul oljelösning)

Anthelmintikum, insekticid och acaricid mot skabb, gastro-intestinala nematoder, lungmask, njurmask och blodsugande löss

Djurslag:
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QP54AA03
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2008-07-17

Innehåll

1 ml Dectomax Suis vet. innehåller: doramektin 10 mg, butylerad hydroxianisol, etyloleat, sesamolja.

Egenskaper

Doramektin är en antiparasitär substans framställd genom fermentation av utvalda stammar av den jordlevande organismen Streptomyces avermitilis. Den tillhör klassen avermektiner och är i sin struktur närbesläktad med ivermektin. Båda substanserna har ett brett antiparasitärt spektrum och framkallar en likartad paralys hos nematoder och parasitära artropoder. Den exakta verkningsmekanismen för avermektiner är inte fullständigt klarlagd, men är troligen likartad för hela gruppen. Avermektiner binds till en specifik receptor hos parasiter. Det fysiologiska svaret på avermektinbindningen innebär att kloridjonpermeabiliteten ökar. Hos ryggradslösa djur resulterar ett inflöde av kloridjoner i nematodernas retande motoriska neuroner eller artropodernas muskelceller i hyperpolarisation i nervvävnaden, upphörd överföring av nervimpulser och därmed en paralys av parasiten.

Maximal plasmakoncentration av doramektin uppnås hos svin 3 dygn efter intramuskulär injektion av Dectomax Suis vet. Elimineringshalveringstiden är ca 6 dagar.

Indikationer

För behandling av skabb, gastrointestinala rundmaskar, lungmask, njurmask och blodsugande löss hos svin.


Gastrointestinala rundmaskar (adulta och fjärde larvstadiet): Hyostrongylus rubidus, Ascaris suum, Strongyloides ransomi (endast adulta), Oesophagostomum dentatum, Oesophagostomum quadrispinulatum. Lungmask: Metastrongylus spp. (endast adulta). Njurmask: Stephanurus dentatus (endast adulta). Blodsugande lus: Haematopinus suis. Skabb: Sarcoptes scabiei


Dectomax Suis vet. skyddar mot infektion eller reinfektion med Sarcoptes scabiei i 18 dygn.

Kontraindikationer

Dectomax Suis vet. skall inte användas till hund, eftersom allvarliga biverkningar kan uppträda. Vissa hundraser, t ex collie, är speciellt känsliga mot doramektin, liksom för andra avermektiner, och särskild försiktighet bör iakttas för att undvika oavsiktligt intag av produkten.

Försiktighet

Vid gruppbehandling av djur används lämpligen en automatspruta. För att undvika vakuum, se till att flaskan på lämpligt sätt ventileras i samband med uppdragning i sprutan.


Vid behandling av grisar som väger 16 kilo eller mindre, bör en 1 ml engångsspruta, graderad i delar om 0,1 ml eller mindre användas.

Använd torr, steril utrustning och följ aseptiska rutiner. Undvik att kontaminera produkten.


Injektionsvätskan måste dras upp i sprutan genom en torr, steril uppdragningskanyl som placerats i flaskproppen. Proppen får perforeras högst 20 gånger. Rengör membranet före varje användningstillfälle.

Dräktighet och laktation

Dectomax suis vet. kan användas till dräktiga och digivande suggor samt till avelsgaltar.

Biverkningar

Inga biverkningar har observerats.

Dosering

För intramuskulär injektion.

En engångsdos om 0,3 ml (3 mg doramektin) per 10 kg kroppsvikt (1 ml per 33 kg) vilket motsvarar 300 mikrog/kg kroppsvikt.


Grisar som väger 16 kilo eller mindre behandlas enligt nedanstående tabell:


Kroppsvikt (kg)

Dos (ml)

Mindre än 4 kg

0,1 ml

5 - 7 kg

0,2 ml

8 - 10 kg

0,3 ml

11 - 13 kg

0,4 ml

14 - 16 kg

0,5 ml

Karenstider

Slakt: 56 dygn.

Överdosering

Upp till 10 gånger högre dos än den rekommenderade medför inga kliniska symtom relaterade till produkten.

Observera

Rök eller ät inte samtidigt som produkten hanteras.Tvätta händerna efter det att produkten hanterats.

Undvik oavsiktlig självinjektion – sök läkare om några symtom uppkommer.

Råd till medicinsk personal: Vid oavsiktlig självinjektion har specifika symtom sällan noterats, och därför rekommenderas att varje fall behandlas symtomatiskt.

Övrigt

Automatspruta passande till 200 ml inj.flaska finns att beställa via apotek.

Hållbarhet

Bruten förpackning: 28 dagar.

Förvaring

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Skyddas mot direkt solljus – avlägsna ej skyddsplasten.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml (klar, färglös eller svagt gul oljelösning)
50 milliliter flaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
200 milliliter flaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av