Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cronyxin® vet.

Receptstatus
Ceva Animal Health

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Klar, färglös steril lösning.)

Analgetikum med antiinflammatorisk och antipyretisk effekt

Djurslag:
  • Häst
  • Nötkreatur
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AG90
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-04-14.

Innehåll

En ml Cronyxin vet. injektionsvätska innehåller: Flunixinmeglumin 83 mg, motsvarande flunixin 50 mg, propylenglykol 207 mg, dietanolamin 4 mg, fenol 5 mg, natriumedetat 0,1 mg, natriumformaldehydsulfoxylat 2,2 mg, saltsyra ad pH 8.0-8.6 qs, vatten för injektionsvätskor till 1 ml.

Egenskaper

Flunixin är en NSAID tillhörande gruppen fenamater. De farmakologiska effekterna beror på substansens interferens med cyklooxygenas och därmed hämning av prostaglandinsyntesen. Efter parenteral tillförsel fördelas flunixin snabbt till olika vävnader. Halveringstiden efter en intravenös engångsdos (1,1 mg/kg) är hos häst cirka 1,5 timmar, hos nöt cirka 8 timmar. Utsöndringen sker via urin och faeces.

Indikationer

Häst: Smärttillstånd i muskler, leder och skelett, t ex fång. Även indicerad för att lindra buksmärtor vid kolik.

Nöt: Smärttillstånd i muskler, leder och skelett, t ex fång.

Kontraindikationer

Kontraindicerat för djur med hjärt-, lever- eller njursjukdomar och djur med möjlig risk för gastrointestinal ulceration eller tillstånd med ökad blödningstendens.

Försiktighet

Vid behandling av gamla djur eller djur yngre än 6 veckor bör reducerad dos övervägas och klinisk kontroll utföras. Behandling av dehydrerade eller hypotensiva djur bör undvikas eftersom detta innebär ökad risk för renal toxicitet.

Dräktighet och laktation

Effekten av flunixin på dräktiga djur har ej klarlagts.

Biverkningar

NSAID-preparat kan pga verkningsmekanismen (hämning av prostaglandinsyntesen) ge gastrointestinala ulcerationer och erosioner. Det finns möjlig risk för blödningar, gastrointestinal irritation och lesion, papillonekros i njuren samt förändringar i blodbilden I mycket sällsynta fall har intravenös tillförsel resulterat i akuta anafylaktiska reaktioner i form av balansrubbningar, skakningar, kramper och även dödsfall. Intramuskulära injektioner kan ge lokala reaktioner på injektionsplatserna.

Dosering

Häst: Rekommenderad dos är 1 ml Cronyxin vet. per 45 kg kroppsvikt (motsvarande 1.1 mg flunixin/kg) injicerat intravenöst eller intramuskulärt 1 gång per dygn. Kan vid behov upprepas upp till 5 dygn.

Nöt: Rekommenderad dos är 2 ml Cronyxin vet per 45 kg kroppsvikt (motsvarande 2.2 mg flunixin/kg) injicerat intravenöst eller intramuskulärt 1 gång per dygn. Kan vid behov upprepas upp till 3 dygn.

Karenstider

Slakt: Nötkreatur 7 dygn Mjölk: 1 dygn.

Slakt: Häst 1 dygn efter intravenös injektion och 7 dygn efter intramuskulär injektion.

Interaktioner

Interaktionsstudier är ej utförda men följande kombinationer bör undvikas: Samtidig behandling med andra NSAID på grund av risken för interaktioner av typ II (interaktion mellan bindning till plasmaproteiner). Samtidig behandling med potentiellt nefrotoxiska preparat, kortikosteroider eller antikoagulantia skall undvikas.

Överdosering

Den rekommenderade dosen eller behandlingstiden bör ej överskridas. Toleransstudier på häst och nöt har dock visat att Cronyxin vet. tolereras väl även vid fördubbling av den kliniska dosen.

Hållbarhet

3 år.

Bruten förpackning skall förbrukas inom 28 dagar från första injektionen.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml Klar, färglös steril lösning.
50 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
12 x 50 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
4 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
12 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av