FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

IsoFlo® vet.

Zoetis Finland

Inhalationsånga, vätska 100 %

Djurslag:
  • Uppgift om djurslag saknas
Aktiv substans:
ATC-kod: QN01AB06
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-07-30.

Innehåll

Aktiv substans:

Isofluran
En milliliter innehåller 100 % isofluran.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Isofluran framkallar medvetslöshet genom dess verkan på centrala nervsystemet. Det har föga eller inga analgetiska egenskaper.
I likhet med andra inhalationsanestetika av denna typ sänker isofluran de respiratoriska och kardiovaskulära systemen. Isofluran absorberas vid inhalation och distribueras snabbt via blodströmmen till andra vävnader, däribland hjärnan. Dess blod/gas-fördelningskoefficient vid 37°C är 1,4. Absorptionen och distributionen av isofluran och elimineringen av icke-metaboliserat isofluran via lungorna sker snabbt, med de kliniska följderna snabb induktion och uppvakning och enkel och snabb kontroll av anestesins djup.


Farmakokinetiska egenskaper

Metabolism av isofluran är minimal (cirka 0,2 %, främst till oorganisk fluorid) och nästan all administrerad isofluran utsöndras oförändrad via lungorna.

Indikationer

Induktion och underhåll av allmän anestesi.

Kontraindikationer

Skall inte användas vid benägenhet för malign hypertermi.
Skall inte användas vid överkänslighet mot isofluran.

Försiktighet

Isofluran har föga eller inga analgetiska egenskaper. Tillräcklig analgesi ska alltid ges innan operation. Patientens behov av analgesi skall ses över igen innan den allmänna anestesin avslutas.


Isofluran orsakar depression av de kardiovaskulära och respiratoriska systemen.


Det är viktigt att övervaka pulsens kvalitet och frekvens hos alla patienter. Användning av läkemedlet till patienter med hjärtsjukdom skall endast övervägas efter att ansvarig veterinär gjort en nytta/riskbedömning. Vid fall av hjärtstillestånd skall en fullständig hjärt-lungräddning utföras.


Det är viktigt att övervaka andningens frekvens och kvalitet. Det är också viktigt att upprätthålla fria luftvägar och att vävnaderna hålls tillräckligt syresatta medan anestesin underhålls. Vid andningsstillestånd skall assisterad ventilation användas.


Metabolismen av isofluran hos fåglar och små däggdjur kan påverkas av sänkningar i kroppstemperatur som kan uppträda till följd av en stor kroppsyta i förhållande till kroppsvikten. Därför ska kroppstemperaturen övervakas och hållas stabil under behandling.

Läkemedelsmetabolismen hos reptiler är långsam och i hög grad beroende av omgivande temperatur. Reptiler kan vara svåra att inducera med inhalationssubstanser på grund av att de håller andan.


När isofluran används för att söva ett djur med en huvudskada bör man överväga om det är lämpligt med artificiell ventilation för att upprätthålla normala CO2-nivåer, så att det cerebrala blodflödet inte ökar.

Dräktighet och laktation

Dräktighet:
Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning. Isofluran har använts på ett säkert sätt för narkos under kejsarsnitt på hund och katt.


Laktation:
Används endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Isofluran framkallar hypotension och andningsdepression på ett dosrelaterat sätt. Hjärtarytmier och övergående bradykardi har rapporterats endast i sällsynta fall.
Malign hypertermi har rapporterats i mycket sällsynta fall hos känsliga djur.
När isofluran används för att söva ett djur med en huvudskada bör man överväga om det är lämpligt med artificiell ventilation för att upprätthålla normala CO2-nivåer, så att det cerebrala blodflödet inte ökar.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

Isofluran ska administreras med en noggrant kalibrerad förgasare i ett lämpligt anestesisystem, eftersom anestesinivåer kan förändras snabbt och enkelt.

Isofluran kan administreras i syrgas eller syrgas/lustgasblandningar.

Värdena för MAC (minsta alveolära koncentration i syrgas) eller effektiv dos ED50 och de förslag på koncentrationer som anges nedan för djurslagen ska bara användas som vägledning eller utgångspunkt. De faktiska koncentrationerna som krävs i praktiken beror på många variabler, inklusive den samtidiga användningen av andra läkemedel under anestesiproceduren och patientens kliniska status.

Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som normalt används för premedicinering, induktion och smärtlindring. Några specifika exempel ges i informationen om enskilda djurslag. Användningen av analgesi för smärtsamma förfaranden är förenlig med god veterinärsed.

Uppvaknandet från isoflurananestesi går vanligtvis lätt och snabbt. Patientens behov av smärtlindring ska beaktas innan narkosen avslutas.

Även om anestetika har en låg potential för skador på atmosfären, så är det god sed att använda kolfilter tillsammans med utsugsapparatur hellre än att släppa ut dem i luften.


HÄST
MAC för isofluran hos häst är cirka 1,31 %


Premedicinering
Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används i veterinära anestesiregimer. Följande läkemedel har befunnits vara kompatibla med isofluran: acepromazin, alfentanil, atrakurium, butorfanol, detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guaifenesin, ketamin, morfin, pentazocin, petidin, tiamylal, tiopental och xylazin. Läkemedel som används för premedicinering bör avpassas individuellt för den enskilda patienten. Följande potentiella interaktioner bör noteras.


Interaktioner
Detomidin och xylazin har rapporterats reducera MAC för isofluran hos hästar.


Induktion
Eftersom det normalt inte är praktiskt genomförbart att inducera anestesi på vuxna hästar med användning av isofluran, så ska induktion ske med hjälp av ett kortverkande barbiturat såsom tiopentalnatrium, ketamin eller guaifenesin. Därefter kan koncentrationer på 3 till 5 % isofluran användas för att uppnå önskat anestesidjup på 5 till 10 minuter.


Isofluran vid en koncentration på 3 till 5 % i syrgas med högt flöde kan användas för induktion hos föl.


Underhåll
Anestesin kan underhållas genom användning av 1,5 % till 2,5 % isofluran.


Uppvakning
Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


HUND
MAC för isofluran hos hund är cirka 1,28 %.


Premedicinering
Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används vid veterinära anestesiregimer. Följande medel har befunnits vara kompatibla med isofluran: acepromazin, atropin, butorfanol, buprenorfin, bupivakain, diazepam, dobutamin, efedrin, adrenalin, etomidat, glykopyrrolat, ketamin, medetomidin, midazolam, metoxamin, oxymorfon, propofol, tiamylal, tiopental och xylazin. Läkemedel som används för premedicinering bör avpassas individuellt för den enskilda patienten. Följande potentiella interaktioner bör noteras.


Interaktioner
Morfin, oxymorfon, acepromazin, medetomidin, medetomidin plus midazolam har rapporterats reducera MAC för isofluran hos hundar.
Samtidig administrering av midazolam/ketamin under isoflurananestesi kan resultera i markanta kardiovaskulära effekter, i synnerhet arteriell hypotension.
De depressiva effekterna av propranolol på myokardiell kontraktilitet reduceras under isoflurananastesi, vilket indikerar en måttlig grad av β-receptoraktivitet.


Induktion
Induktion är möjlig med ansiktsmask med användning av upp till 5 % isofluran, med eller utan premedicinering.


Underhåll
Anestesi kan underhållas genom användning av 1,5 % till 2,5 % isofluran.


Uppvakning
Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


KATT
MAC för isofluran hos katt är cirka 1,63 %.


Premedicinering
Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används vid veterinära anestesiregimer. Följande medel har befunnits vara kompatibla med isofluran: acepromazin, atrakurium, atropin, diazepam, ketamin och oxymorfon. Läkemedel som används för premedicinering bör avpassas individuellt för den enskilda patienten. Följande potentiella interaktioner bör noteras.


Interaktioner
Intravenös administrering av midazolam-butorfanol har rapporterats förändra ett flertal kardio-respiratoriska parametrar hos isofluraninducerade katter liksom även epiduralt fentanyl och medetomidin. Isofluran har visats reducera hjärtats sensitivitet för adrenalin (epinefrin).


Induktion
Induktion är möjlig med ansiktsmask med användning av upp till 4 % isofluran, med eller utan premedicinering.


Underhåll
Anestesi kan underhållas med användning av 1,5 % till 3 % isofluran.


Uppvakning
Uppvakning går vanligtvis lätt och snabbt.


BURFÅGLAR
Få MAC/ED50-värden har registrerats. Exempel är 1,34 % för prärietrana, 1,45 % för brevduva, reducerad till 0,89 % genom administreringen av midazolam, och 1,44 % för kakadua, reducerad till 1,08 % genom administrering av butorfanol-analgetika.


Användning av isoflurananestesi har rapporterats för många arter, från småfåglar såsom zebrafink till stora fåglar såsom gam, örn och svan.


Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter
Propofol har i litteraturen påvisats vara kompatibelt med isoflurananestesi för svanar.


Interaktioner
Butorfanol har rapporterats reducera MAC för isofluran hos kakaduor. Midazolam har rapporterats reducera MAC för isofluran hos duvor.


Induktion
Induktion med 3 till 5 % isofluran går normalt snabbt. Induktion av anestesi med propofol, följt av isofluranunderhåll, har rapporterats för svanar.


Underhåll
Underhållsdosen beror på arten och individen. I allmänhet är 2 till 3 % lämpligt och säkert.
Endast 0,6 till 1 % kan behövas för vissa stork- och hägerarter.
Upp till 4 till 5 % kan behövas för vissa gamar och örnar.
3,5 till 4 % kan behövas för vissa ankor och gäss.
I allmänhet svarar fåglar mycket snabbt på förändringar i koncentrationen av isofluran.


Uppvakning
Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


REPTILER
Isofluran anses av många som förstahandsvalet till många arter. Litteraturen beskriver dess användning på en rad olika reptiler (ödlor, sköldpaddor, leguaner, kameleonter och ormar).
ED50 för ökenleguan har fastställts till 3,14 % vid 35°C och 2,83 % vid 20°C.


Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter
Inga specifika publikationer om reptiler har granskat kompatibiliteter eller interaktioner av andra läkemedel med isoflurananestesi.


Induktion
Induktion går vanligtvis snabbt vid 2 till 4 % isofluran.


Underhåll
1 till 3 % är en lämplig koncentration.


Uppvakning
Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


RÅTTOR, MÖSS, HAMSTRAR, CHINCHILLOR, GERBILER, MARSVIN OCH ILLRAR
Isofluran har rekommenderats för anestesi för en bred variation av små däggdjur.
MAC för möss har citerats som 1,34 %, och för råtta som 1,38 %, 1,46 % och 2,4 %.


Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter
Inga specifika publikationer om små däggdjur har granskat kompatibiliteter eller interaktioner av andra läkemedel med isoflurananestesi.


Induktion
Isoflurankoncentration 2 till 3 %.


Underhåll
Isoflurankoncentration 0,25 till 2 %.


Uppvakning
Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.

Karenstider

Häst: Kött och slaktbiprodukter: två dygn.

Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

Interaktioner

Isofluran förstärker effekten av muskelavslappnande medel hos människa, i synnerhet medel av icke-depolariserande (kompetitiv) typ såsom atrakurium, pankuron eller vekuron. Liknande potentiering kan förväntas förekomma hos djurslag, även om det knappast finns några direkta belägg för detta. Samtidig inhalation av lustgas förstärker effekten av isofluran hos människa och liknande potentiering kan förväntas hos djur.


Den samtidiga användningen av sedativa eller analgetiska läkemedel minskar sannolikt den nivå av isofluran som krävs för att producera och underhålla anestesi.


Några exempel ges i avsnittet för "Dosering".


Isofluran har en svagare sensibiliserande verkan på myokardiet, för cirkulerande dysrytmogena katekolaminer, än halotan.


Isofluran kan brytas ned till kolmonoxid via torra koldioxidabsorbenter.

Överdosering

Överdosering av isofluran kan leda till svår andningsdepression. Därför måste andningen övervakas noga och stödjas vid behov med extra syrgas och/eller assisterad ventilation.


I fall av allvarlig hjärt-lungdepression skall tillförseln av isofluran avbrytas, andningssystemet genomspolas med syrgas, fria luftvägar säkerställas och assisterad eller kontrollerad ventilation med ren syrgas sättas in. Kardiovaskulär depression skall behandlas med plasmaexpander, pressorsubstanser, antiarytmika eller andra adekvata metoder.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Metabolismen av isofluran hos fåglar, och små däggdjur, kan påverkas av sänkningar i kroppstemperatur som kan uppträda till följd av en stor kroppsyta i förhållande till kroppsvikten. Därför ska kroppstemperaturen övervakas och hållas stabil under behandling.


Läkemedelsmetabolismen hos reptiler är långsam och i hög grad beroende av omgivande temperatur. Reptiler kan vara svåra att inducera med inhalationssubstanser på grund av att de håller andan.


Genom att narkosdjupet snabbt och lätt kan regleras med isofluran och genom dess låga grad av metabolism kan isofluran användas till speciella patientgrupper såsom gamla eller unga djur eller djur med försämrad lever-, njur- eller hjärtfunktion.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Ångorna skall ej inandas. Användare bör vända sig till ansvarig myndighet för råd avseende exponering för isofluran i arbetet.
Behandlingslokalen skall vara utrustad med adekvat ventilation och utsug så att isofluranångor inte ansamlas. Detta gäller också för lokal för induktion och uppvaknande. Alla ventilations- och utsugssystem måste genomgå regelbundet underhåll.
Gravida och ammande kvinnor får inte komma i kontakt med läkemedlet och skall undvika lokaler för behandling och uppvaknande. Användning av ansiktsmask vid längre induktion och underhållsanestesi bör undvikas.
Om möjligt skall kuffad endotrakealtub användas för administrering av Isoflo vid underhållsanestesi.
Försiktighet bör iakttagas när isofluran fylls i förgasaren. Eventuellt spill skall avlägsnas omedelbart med t ex sågspån eller annat inert absorptionsmaterial. Tvätta eller skölj eventuellt stänk på hud eller i ögon omedelbart och undvik kontakt med munnen. Vid allvarligt olyckstillbud förorsakat av oavsiktlig exponering avlägsnas personen från exponeringskällan. Kontakta omedelbart läkare och visa denna information.
Halogenerade anestesimedel kan orsaka leverskada. När det gäller isofluran är detta en idiosynkratisk reaktion som har observerats i mycket sällsynta fall efter upprepad exponering.
Råd till läkare: Upprätthåll fria andningsvägar och ge symtomatisk och understödjande behandling. Observera att adrenalin och katekolaminer kan orsaka hjärtdysrytmier.


Andra försiktighetsåtgärder

Även om anestetika har en låg potential för skador på atmosfären, så är det god sed att använda kolfilter tillsammans med utsugsapparatur hellre än att släppa ut dem i luften.

Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning 3 år.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.
Förvaras i originalflaskan.
Tillslut flaskan väl.

Skyddas mot direkt solljus och värme.

Förpackningsinformation

Inhalationsånga, vätska 100 %
250 milliliter flaska, receptbelagd
100 milliliter flaska, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av