Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Geepenil® vet.

Orion Pharma Animal Health

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 24 g
(Pulver: vitt eller nästan vitt kristallint pulver. Vätska: klar färglös lösning.)

Bensylpenicillin

Djurslag:
  • Häst
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01CE01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-06-12.

Innehåll

Aktiv substans:

En flaska med pulver innehåller 24 g bensylpenicillinnatrium.

Hjälpämnen:
Lösningsmedel:
Vatten för injektionsvätskor.
En flaska med lösningsmedel innehåller 64 ml vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Den aktiva substansen i Geepenil vet är bensylpenicillin. Penicillin utövar en baktericid effekt genom att ingripa i cellväggssyntesen. Bensylpenicillin är aktivt mot grampositiva aeroba och anaeroba bakterier samt mot vissa gramnegativa bakterier, som Pasteurella, Fusobacterium och Haemophilus.


Penicillinasproducerande stafylokocker är resistenta. Betahemolyserande streptokocker samt de mastitframkallande Streptococcus agalatie, dysgalactie och uberis är generellt känsliga.
Bakterier med MIC-värde < 0,12 mikrogram/ml är känsliga, 0,25–2 mikrogram/ml intermediärt känsliga och MIC > 2 mikrogram/ml är resistenta.


Farmakokinetiska egenskaper

Bensylpenicillin i lösning absorberas snabbt. Efter administrering av rekommenderad dos uppnås en maximal serumkoncentration av 5 mikrogram/ml hos nöt och 13 mikrogram/ml hos svin efter ca 30 respektive 15 minuter. Halveringstiden för bensylpenicillin hos nöt är ca 1,5 timme och < 1 timme hos häst och svin. Efter absorption distribueras penicillin väl till extracellulära vätskor. Penicillin passerar
i begränsad omfattning biologiska membraner, dock ökar passagen vid inflammation dvs. passagen till CNS och juvret ökar vid meningitis och juverinflammation. Bensylpenicillin utsöndras via njurarna.

Indikationer

Infektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för bensylpenicillin hos nöt, svin och häst.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen.
Använd inte Geepenil vet för behandling av sjukdomar orsakade av penicillinasproducerande stafylokocker.

Försiktighet

Läkemedlet ska inte ges intramuskulärt till hästar eftersom det orsakar lokal irritation.

Dräktighet och laktation

Dräktighet:
Kan användas under dräktighet.

Laktation:
Kan användas under laktation.

Biverkningar

Allergiska överkänslighetsreaktioner och gastrointestinala störningar kan förekomma.

Dosering

För beredning av bruksfärdig lösning används 64 ml sterilt vatten till 24 g bensylpenicillinnatrium. Då erhålls 80 ml injektionsvätska med koncentrationen 300 mg/ml.

Överföringskanyl finns i förpackningen. Bruksanvisning för överföringskanyl:


1. Ta bort den ena skyddshättan från överföringskanylen och tryck fast kanylen på vattenflaskan.

2. Ta bort den andra skyddshättan från överföringskanylen och tryck fast pulverflaskan ovanifrån.

3. Vänd flaskorna och låt allt vatten rinna ner i pulverflaskan, ta därefter bort överföringskanylen och den tomma vattenflaskan.

4. Skaka pulverflaskan så att pulvret blandas med vattnet. När lösningen blivit genomskinlig är den klar att användas.


Nöt: Intramuskulärt 6–9 mg/kg kroppsvikt motsvarande 2–3 ml/100 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen. Behandlingstiden är minst 3 dagar.


Svin: Intramuskulärt 6 mg/kg kroppsvikt motsvarande 0,2 ml/10 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen. Behandlingstiden är minst 3 dagar.


Häst: Intravenöst (ges sakta) 9,5–19 mg/kg kroppsvikt motsvarande 3,2–6,4 ml/100 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen. Behandlingstiden är minst 4 dagar.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: Nöt, svin och häst 10 dygn.
Mjölk: 2 dygn.

Interaktioner

Interaktionsstudier är inte utförda.

Överdosering

Några negativa effekter vid överdosering ses mycket sällan.

Observera

Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Försiktighet ska iakttas vid hantering för att minimera läkemedelsexponering.

Hållbarhet

Läkemedlets hållbarhet i originalförpackning: 3 år.


Inga särskilda förvaringsanvisningar. Får ej frysas.


Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: 24 timmar (vid högst 25 °C) eller 5 dygn (förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C), får ej frysas). Av hygieniska skäl skall färdigberedd lösning användas snarast.

Förvaring

Se avsnitt Hållbarhet.

Förpackningsinformation

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 24 g Pulver: vitt eller nästan vitt kristallint pulver. Vätska: klar färglös lösning.
24 gram flaska, receptbelagd
10 x 24 gram flaska, receptbelagd
4 x 10 x 24 gram flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av