FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Clomicalm

Virbac

Tablett 20 mg
(brungrå, oval-avlång, ena sidan är märkt med ”C/G”, den andra ”G/N”, skåra på båda sidor)

Tricykliskt antidepressivum med effekt också vid ångest- och tvångstillstånd

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QN06AA04
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Clomicalm Tablett 20 mg är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din veterinär om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Burk 30 styck (vnr 509752)
Veterinära läkemedel omfattas inte av utbytbarhet.
Startdatum: 2022-09-16
Prognos för slutdatum: 2022-11-07
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Clomicalm tablett 5 mg, 20 mg och 80 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 21 oktober 2021.

Innehåll

Varje Clomicalm tablett innehåller:


Aktiv substans:

Klomipraminhydroklorid (clomipramin.hydrochlorid.)

(clomipramin.))

5 mg (motsvarande 4,5 mg klomipramin

Klomipraminhydroklorid (clomipramin.hydrochlorid.)

(clomipramin.))

20 mg (motsvarande 17,9 mg klomipramin

Klomipraminhydroklorid (clomipramin.hydrochlorid.)

(clomipramin.))

80 mg (motsvarande 71,7 mg klomipramin

Hjälpämne(n):

Laktosmonohydrat, mikrokristallinsk cellulosa, artificiell köttsmak, krospovidon, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Klomipramin har en bredspektrumsverkan genom att blockera det neuronala återupptaget av både noradrenalin och serotonin (5-HT). Därför besitter den egenskaper både som tricyklisk antidepressivum och serotonin-återupptags-hämmare.


De aktiva ingredienserna in vivo är klomipramin och dess huvudmetabolit, desmetylklomipramin. Både klomipramin och desmetylklomipramin bidrar till effekten av Clomicalm: klomipramin är en potent och selektiv 5-HT-återupptags-hämmare medan desmetylklomipramin är en potent och selektiv noradrenalin-återupptags-hämmare. Den principiella verkningsmekanismen för klomipramin är potentiering av effekten av noradrenalin och 5-HT i hjärnan genom att hämma deras neuronala återupptag. Dessutom har klomipramin antikolinerga effekter genom antagonism av kolinerga muskarinreceptorer.


Farmakokinetiska egenskaper

Klomipramin absorberas väl (>80%) från hundens magtarmkanal när det administreras oralt men den systemiska biotillgängligheten är 22-26% på grund av omfattande första-passage metabolism i levern. Högsta plasma nivåer av klomipramin och desmetylklomipramin uppnås snabbt (1,5-2,5 timmar). Den maximala plasmakoncentrationen (Cmax) efter oral administration av engångsdoser på 2 mg/kg klomipraminhydroklorid var: 240 nmol/L för klomipramin och 48 nmol/L för desmetylklomipramin. Upprepad administration av Clomicalm orsakar måttliga förhöjningar i plasma koncentrationer, ackumuleringsförhållandet efter oral administration två gånger dagligen var 1,2 för klomipramin och 1,6 för desmetylklomipramin, med steady state uppnått inom 3 dagar. Vid steady state, var förhållandet mellan plasmakoncentrationen av klomipramin till desmetylklomipramin cirka 3:1.


Administrering av Clomicalm tillsammans med foder orsakade måttligt högre plasma AUC-värden för klomipramin (25%) och desmetylklomipramin (8%) när man jämför det med administration till fastande hundar. Klomipramin är i hög grad bundet till plasmaproteiner (>97%) i hundar. Klomipramin och dess metaboliter distribueras snabbt i kroppen hos möss, kaniner och råttor med höga koncentrationer i organ och vävnader ( inklusive lungor, hjärta och hjärna) och låga koncentrationer kvarstående i blodet. Hos hundar, var distributionsvolymen (Vss) 3,8 L/kg. Den huvudsakliga biotransformationen av klomipramin är demetylering till desmetylklomipramin. Ytterligare polära metaboliter existerar också. Halveringstiden t½ efter intravenös administrering av klomipraminhydroklorid till hund var 6.4 timmar och för desmetylklomipramin 3.6 timmar. Den huvudsakliga utsöndringsvägen är via gallan (>80 %) med den resterande delen via njurarna.

Indikationer

Som ett hjälpmedel vid behandling av separationsrelaterade tillstånd hos hundar som yttrar sig såsom destruktivt beteende, okontrollerad defekation, urinering och enbart i kombination med terapi för att ändra beteendet.

Kontraindikationer

Skall inte användas vid känd överkänslighet mot klomipramin och närbesläktade tricykliska antidepressiva.
Skall inte användas om hanhundar i avel.

Försiktighet

Clomicalm bör användas med försiktighet till hundar med hjärta-kärl störningar eller epilepsi och endast efter en bedömning av risk/nytta förhållandet. På grund av dess potentiella antikolinerga egenskaper, skall Clomicalm också användas med försiktighet till hundar med trång-vinkels glaukom, begränsad magtarmmotilitet eller urinretention. Clomicalm skall användas enbart under veterinär kontroll.

Dräktighet och laktation

Säkerheten för den veterinärmedicinska produkten är inte undersökt på tikar under dräktighet och digivning. Laboratoriestudier på möss och råttor visade tecken på embryotoxisk effekt.

Biverkningar

Clomicalm kan i mycket sällsynta fall orsaka kräkningar, aptitförändingar, slöhet eller en förhöjning av leverenzymnivåerna, som är reversibel, när behandlingen avbryts. Sjukdomar i lever och gallvägar har rapporterats, speciellt vid redan förekommande sjukdomstillstånd och vid samtidig administration av läkemedel, som metaboliseras via levern. Kräkningen kan reduceras vid samtidig administrering av Clomicalm med lite foder.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Clomicalm ges i en oral dos av 1-2 mg/kg två gånger dagligen för att ge en total daglig dos av 2-4 mg/kg i enlighet med nedanstående tabell:


Dos per administration

Kroppsvikt

Clomicalm 5 mg

Clomicalm 20 mg

Clomicalm 80 mg

1.25 - 2.5 kg

>2.5 - 5 kg

½ tablett

1 tablett

  

>5 - 10 kg

>10 - 20 kg

 

½ tablett

1 tablett

 

>20 - 40 kg

>40 - 80 kg

  

½ tablett

1 tablett

Clomicalm kan ges med eller utan foder. I kliniska försök, var en behandlingstid om 2-3 månader med Clomicalm i kombination med beteendeterapi tillräckligt för att kontrollera symtomen på separationsrelaterade tillstånd. Vissa fall kan behöva längre behandling.

I de fall ingen förbättring ses efter 2 månader, ska behandlingen med Clomicalm avbrytas.

Karenstider

Ej relevant

Interaktioner

Rekommendationer kring interaktioner mellan Clomicalm och andra läkemedel kommer från studier på andra djurarter än hund. Clomicalm kan förstärka effekten av det antiarytmiska läkemedlet quinidin, antikolinerga medel (t.ex. atropin), andra CNS-aktiva läkemedel (t.ex. barbiturater, benzodiazepiner, generella anestetika, neuroleptika) eller sympatomimetika (t.ex. adrenalin) och kumarinderivat. Clomicalm bör inte administreras i kombination med, eller inom 2 veckor efter utsättning av monoaminoxidas-hämmare. Samtidig administrering med cimetidin kan medföra förhöjda plasmanivåer av klomipramin. Plasmanivåerna av vissa anti-epileptiska läkemedel, såsom fenytoin och karbamazepin, kan förhöjas vid samtidig administrering med Clomicalm.

Överdosering

Vid överdosering med 20 mg/kg Clomicalm (5 gånger den högsta terapeutiska dosen), observerades bradykardi och arytmier (AV-block och ventrikulära extraslag) ungefär 12 timmar efter dosering. Överdosering med 40 mg/kg (20 gånger den rekommenderade dosen) Clomicalm orsakade puckelryggig kroppshållning, skakningar, rodnad buk och minskad aktivitet hos hundar. Högre doser (500 mg/kg dvs. 250 gånger den rekommenderade dosen) orsakade kräkningar, defekation, hängiga ögon, skakningar och tysthet. Ytterligare högre doser (725 mg/kg) orsakade dessutom krampanfall och dödsfall.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Clomicalms effekt och säkerhet har inte utvärderats för hundar som väger mindre än 1,25 kg eller under sex månaders ålder.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur
Hos barn skall ett accidentellt intag ses som allvarligt. Det finns inte någon specifik antidot. Om läkemedlet har intagits av misstag, sök läkare omedelbart och visa produktetiketten. Överdos hos människor orsakar antikolinerga effekter även om centralnervösa och kardiovaskulära systemen också kan påverkas. Människor med känd överkänslighet mot klomipramin skall administrera produkten med försiktighet.

Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning. 4 år

Förvaring

Förvaras i originalförpackningen.

Förpackningsinformation

Tablett 5 mg (brungrå, oval-avlång, skåra på båda sidor)
30 styck burk, receptbelagd, tillhandahålls ej
Tablett 20 mg (brungrå, oval-avlång, ena sidan är märkt med ”C/G”, den andra ”G/N”, skåra på båda sidor)
30 styck burk, receptbelagd
Tablett 80 mg (brungrå, oval-avlång, ena sidan är märkt med ”I/I”, skåra på båda sidor)
30 styck burk, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av