Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Equip® T vet.

Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, suspension
(Vitaktig/grå suspension.)

Vaccin mot tetanus

Djurslag:
  • Häst
ATC-kod: QI05AB03
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Equip T vet. injektionsvätska, suspension

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En dos om 2 ml innehåller följande:

Aktivta subtsans(er)


Immunorenad tetanustoxoid

≥ 30 IU/ml$

$ IU: International unitsAdjuvans


Aluminiumfosfat

5,0 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3 LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension.

Vitaktig/grå suspension.


4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Djurslag

Häst.

4.2 Indikationer, specificera djurslag

För aktiv immunisering av hästar mot tetanus för att förhindra dödlighet.


Immunitetens insättande: 2 veckor efter grundvaccinering.

Immunitetens varaktighet: 36 månader efter grundvaccinering

4.3 Kontraindikationer

Inga.

4.4 Särskilda varningar

Vaccinera endast friska djur.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Effektiviteten av aktiv immunisering av unga föl mot tetanus påverkas av halten maternala antikroppar. Denna varierar mellan olika individer på grund av många olika faktorer, t.ex. stoets immunstatus, om fölet fått tillräckligt med kolostrum, etc. Föl ska inte vaccineras förrän nivån av maternala antikroppar understiger skyddande nivåer.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Det är vanligt att djur uppvisar reaktion på vaccination. Det kan uppträda som stelhet, lätt övergående höjning av kroppstemperaturen, vanligen 9–12 timmar efter vaccinationstillfället, eller i form av liten mjuk, icke-smärtande lokal svullnad (upp till 30 mm i diameter) vid injektionsstället. Dessa symtom försvinner normalt dagen efter vaccination.


Smärta vid injektionsstället har rapporterats i mycket sällsynta fall.


Överkänslighetsreaktioner förekommer i mycket sällsynta fall. I händelse av en allergisk eller anafylaktisk reaktion ska omedelbar behandling ges med löslig glukokortikoid intravenöst eller adrenalin intramuskulärt.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).


4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Vaccinet kan användas under dräktighet och laktation

4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.


Hästar som har behandlats med immunsuppressiva läkemedel, t ex glukokortikoider, skall inte vaccineras förrän tidigast fyra veckor efter sådan behandling.


4.9 Dos och administreringssätt

Dos: 2 ml


Administrering:

Equip T ska skakas ordentligt före användning och injiceras djupt intramuskulärt.


Grundvaccinering för hästar från 5 månaders ålder:

En enkeldos ska administreras två gånger med 4–6 veckors intervall.


Revaccination (booster):

En revaccination (booster) med en enkeldos ska administreras vart 3:e år.

4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Det är osannolikt att oavsiktlig överdosering orsakar andra reaktioner än de som beskrivits i avsnitt 4.6.

4.11 Karenstid(er)

Noll dygn

5 IMMUNOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Inaktiverat equint lostridiumvaccine, ATCvet kod: QI05AB03.


Equip T stimulerar aktiv immunitet mot tetanus genom att framkalla såväl cellmedierat immunsvar som humoralt immunsvar.


Två veckor efter grundvaccinering erhålls antikroppstitrar mot tetanustoxin på 2–20 IU/ml. Tre år efter vaccinationen är titrarna fortfarande över den nivå som anses nödvändig för skydd mot klinisk sjukdom (0,01 IU/ml).


6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Aluminiumfosfat

Natriumklorid

Fosfatbuffrad saltlösning

6.2 Viktiga blandbarhetsproblem

Skall inte blandas med något annat läkemedel.

6.3 Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid 2 °C - 8 °C (i kylskåp).

Ljuskänsligt.

Får ej frysas.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Injektionsflaska av typ I glas med klorbutyl gummipropp och aluminiumförsegling.

Förpackning: Kartong med 10 endosinjektionsflaskor. En kartong innehåller 10 sterila engångsinjektionssprutor à 2 ml och 10 sterila injektionsnålar. Multiförpackning: 5x10x2 ml.


Spruta av typ I glas med brombutyl gummikolv och spetsskydd.

Förpackning: Kartong med 10 förfyllda endossprutor och injektionsnålar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använd produkt och avfall, i förekommande fall

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Finland Oy

Datagränden 4

00330 Helsingfors

Finland

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

13470

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: Datum för första godkännandet: 1998-02-06

Förnyat godkännande: Datum för förnyat godkännande: 2008-02-06

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-09-25
Hitta direkt i texten
Av