Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Equip® T vet.

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, suspension
(Vitaktig/grå suspension.)

Vaccin mot tetanus

Djurslag:
  • Häst
ATC-kod: QI05AB03
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-09-25.

Innehåll

1 dos (2 ml) innehåller:


Aktiva substanser: Immunorenad tetanustoxoid ≥ 30 IU/ml.


Adjuvans: Aluminiumfosfat 5 mg.


Hjälpämnen: Aluminiumfosfat, natriumklorid, fosfatbuffrad saltlösning.

Egenskaper

Equip T stimulerar aktiv immunitet mot tetanus genom att framkalla såväl cellmedierat immunsvar som humoralt immunsvar.
Två veckor efter grundvaccinering erhålls antikroppstitrar mot tetanustoxin på 2–20 IU/ml. Tre år efter vaccinationen är titrarna fortfarande över den nivå som anses nödvändig för skydd mot klinisk sjukdom (0,01 IU/ml).

Indikationer

För aktiv immunisering av hästar mot tetanus för att förhindra dödlighet.


Immunitetens insättande: 2 veckor efter grundvaccinering.

Immunitetens varaktighet: 36 månader efter grundvaccinering

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:
Effektiviteten av aktiv immunisering av unga föl mot tetanus påverkas av halten maternala antikroppar. Denna varierar mellan olika individer på grund av många olika faktorer, t.ex. stoets immunstatus, om fölet fått tillräckligt med kolostrum, etc. Föl ska inte vaccineras förrän nivån av maternala antikroppar understiger skyddande nivåer.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur:
Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Dräktighet och laktation

Vaccinet kan användas under dräktighet och laktation

Biverkningar

Det är vanligt att djur uppvisar reaktion på vaccination. Det kan uppträda som stelhet, lätt övergående höjning av kroppstemperaturen, vanligen 9–12 timmar efter vaccinationstillfället, eller i form av liten mjuk, icke-smärtande lokal svullnad (upp till 30 mm i diameter) vid injektionsstället. Dessa symtom försvinner normalt dagen efter vaccination.


Smärta vid injektionsstället har rapporterats i mycket sällsynta fall.


Överkänslighetsreaktioner förekommer i mycket sällsynta fall. I händelse av en allergisk eller anafylaktisk reaktion ska omedelbar behandling ges med löslig glukokortikoid intravenöst eller adrenalin intramuskulärt.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).


Dosering

Dos: 2 ml


Administrering:

Equip T ska skakas ordentligt före användning och injiceras djupt intramuskulärt.


Grundvaccinering för hästar från 5 månaders ålder:

En enkeldos ska administreras två gånger med 4–6 veckors intervall.


Revaccination (booster):

En revaccination (booster) med en enkeldos ska administreras vart 3:e år.

Karenstider

Noll dygn

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.


Hästar som har behandlats med immunsuppressiva läkemedel, t ex glukokortikoider, skall inte vaccineras förrän tidigast fyra veckor efter sådan behandling.


Överdosering

Det är osannolikt att oavsiktlig överdosering orsakar andra reaktioner än de som beskrivits i avsnitt biverkningar.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vaccinera endast friska djur.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Förvaring

Förvaras vid 2 °C - 8 °C (i kylskåp).

Ljuskänsligt.

Får ej frysas.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension Vitaktig/grå suspension.
10 x 1 dos(er) förfylld spruta, receptbelagd
10 x 1 dos(er) ampull, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
5 x 10 x 1 dos(er) ampull, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av