FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Welpan® vet.

Vetoquinol

Oral suspension 5 mg/ml+15 mg/ml
(svagt rödfärgad)

Anthelmintikum mot rundmaskar hos valpar och unga hundar upp till ett års ålder

Djurslag:
  • Hund
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QP52AC55
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-12-17.

Innehåll

1 ml innehåller: Febantel 15,0 mg, pyrantelbas 5 mg (motsvarande 14,4 mg pyrantelembonat), natriumbensoat (E211), natriumpropionat (E281), nykockin (E124), natriumdivätefosfatdi­hydrat, sorbitanmonooleat (E494), povidon (E1202), poly­sorbat 80 (E433), natriumdokusat, bentonit (E558), vattenfri citronsyra (E330), xantangummi (E415), propylenglykol (E1520), renat vatten.

Egenskaper

Farmakodynamik
Welpan vet. är ett anthelmintikum som innehåller de aktiva komponenterna pyrantelembonat (tetrahydropyrimidinderivat) och febantel som tillhör gruppen probensimidazoler.


I denna kombination verkar pyrantel och febantel synergistiskt mot många relevanta nematoder såsom spolmask, hakmask och piskmask hos hund. Kombinationen har visats ha effekt mot Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum och Trichuris vulpis.


Pyrantel utövar en anthelmintisk effekt genom att hos parasiterna påverka den neuromuskulära transmissionen genom stimulering av kolinerga neuroner och därmed orsaka en spastisk paralys.


Febantel utövar sin antiparasitiska effekt genom att förhindra maskens polymerisation av tubulin till mikrotubuli. Detta leder till en strukturell och funktionell metabolisk störning som i sin tur uttömmer parasitens energireserver och dödar den inom 2-3 dagar.


Farmakokinetik

Vare sig pyrantelembonat eller febantel har återfunnits i plasma. Efter 48 timmar återfanns upp till 0,6 % av den givna dosen pyrantelembonat i urinen och upp till 2,1 % i faeces. Efter 12 timmar utsöndrades omkring 30-40 % av den givna dosen febantel i fæces. Ingen febantel påvisades i urinen.

Indikationer

För behandling av rundmask infektioner hos valpar och unga hundar upp till ett års ålder, orsakade av:


Spolmask

Toxocara canis

 

Toxascaris leonina

Hakmask

Ancylostoma caninum

 

Uncinaria stenocephala

Piskmask

Trichuris vulpis

Kontraindikationer

Använd inte samtidigt med produkter som innehåller piperazin. Se pkt. Dräktighet och laktation och Interaktioner.

Försiktighet

Läkemedlets säkerhet har inte studerats hos valpar som är yngre än 2 veckor och väger mindre än 0,600 kg.

Dräktighet och laktation

Använd inte till dräktiga eller digivande tikar.

Biverkningar

I mycket sällsynta fall kan milda och övergående störningar i magtarmkanalen förekomma (t.ex. kräkningar och diarré).

Dosering

Doserings- och behandlingsschema

Engångsdos via munnen: 15 mg/kg kroppsvikt febantel och 5 mg/kg kroppsvikt pyrantel (som embonat) motsvarande 14,4 mg/kg pyrantelembonat. Detta motsvarar 1 ml suspension per kg kroppsvikt.

Till följd av överföring i livmodern eller via mjölkkörtlarna, kan spolmask uppträda hos hundar i mycket låg ålder. I vissa fall, speciellt vid allvarliga infektioner, kan elimineringen av spolmask bli ofullständig och då kan inte eventuell överföring till människan uteslutas. Då det är epidemiologiskt adekvat, rekommenderas det att behandlingen påbörjas när valpen är 2 veckor gammal och att den upprepas med lämpliga intervall (t.ex. varannan vecka) tills avvänjning. I övriga fall bör behandlingen baseras på bekräftad infektion, t.ex. resultat från avföringsprover.


Anvisning för korrekt administrering

Oral användning. Produkten kan ges direkt till djuret eller inblandad i fodret. Inga särskilda kostanpassningar behöver göras.

Blanda produkten genom att vända på behållaren innan den önskade dosen tas ut.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Den anthelmintiska effekten hos pyrantel (spastisk paralys) och piperazin (neuromuskulär paralys) kan motverkas om dessa båda läkemedel används samtidigt.

Överdosering

5 gånger rekommenderad dos har givits till valpar och unga hundar, utan att kliniska tecken på intolerans uppstått. Vid 10 gånger rekommenderad dos har de första symptomen på intolerans (kräkningar) observerats.

Observera

Resistens hos parasiter mot någon särskild klass av anthelmintikum kan utvecklas vid frekvent, upprepad användning av anthelmintikum av den klassen.

Tvätta händerna efter användningen.


Undvik att produkten kommer i direktkontakt med huden och ögonen. Vid oavsiktligt spill, tvätta genast området med rent rinnande vatten.

Övrigt

Bruksanvisning medföljer förpackningen.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning:

5 år

Hållbarhet i öppnad innerförpackning:

12 veckor

Förvaring

Detta oöppnade veterinärmedicinska läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Öppnad förpackning förvaras vid högst 25 ºC.

Förpackningsinformation

Oral suspension 5 mg/ml+15 mg/ml (svagt rödfärgad)
50 milliliter flaska, receptfri
4 x 50 milliliter flaska, receptfri, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av