FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Clindabuc® vet

Ceva Animal Health

Tablett 200 mg
(Vit, rund tablett med krysskåra.)

Klindamycin

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01FF01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Clindabuc® vet tablett 75 mg och 200 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2006-08-01.

Innehåll

1 tablett innehåller: Clindamycin. hydrochloridum respond. clindamycin. 75 mg aut 200 mg et constit. q. s.

Egenskaper

Klindamycin binds till 50 S-subenheten i ribosomerna och motverkar bakteriens proteinsyntes genom att inhibera upptaget av aminosyror. Grampositiva och anaeroba bakterier är känsliga för klindamycin, oberoende av penicillinasproduktion, men inte enterokocker och gramnegativa aeroba organismer. Korsresistens föreligger mellan klindamycin och makrolidantibiotika. MIC-värdet för känsliga Staphylococcus aureus varierar mellan 0,04-0,4 mikrog/ml och för Streptococcus pyogenes 0,02-0,06 mikrog/ml. För de flesta anaeroba bakterier är MIC mellan 0,1 och 3,1 mikrog/ml; 90-95% av de flesta patogena anaeroba bakterierna inhiberas av <1,6 mikrog/ml.

Farmakokinetik: Efter peroral dosering absorberas klindamycin snabbt och nästan fullständigt. Efter en peroral dos av 10 mg/kg uppnås maximal plasmakoncentration, cirka 3 µg/ml, efter 1 timme hos hund.

Vävnadspenetrationen är god, vilket kan förklara effekten vid svåråtkomliga infektioner. Plasmahalveringstiden är cirka 5 timmar. Klindamycin utsöndras, huvudsakligen i aktiv form, i såväl galla, faeces (cirka 70%) som urin. En metabolit (N-desmetylklindamycin) är cirka 4 gånger mer aktiv än modersubstansen.

Indikationer

Infektioner hos hund som t ex infekterade sår, abscesser, pyodermier, infektioner i munhåla och tänder, infektion i mjukdelar, benvävnad och benmärg.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot klindamycin och linkomycin. Får ej ges till gnagare och hästar.

Försiktighet

Grava lever- och njurskador kan förlänga nedbrytningshastigheten.

Dräktighet och laktation

Undersökningar på råtta har inte visat några teratogena effekter av klindamycin. Kliniska studier på hund har ej utförts.

Klindamycin passerar över i mjölk och kan påverka diande djur.

Biverkningar

Gastrointestinala besvär som kräkningar och diarré kan förekomma. Överväxt av Clostridia och svamp har observerats.

Dosering

Infekterade sår, abscesser, pyodermi samt infektioner i tänder och munhåla: 5,5 mg/kg kroppsvikt var 12:e timme i 7–10 dagar.

Osteomyelit: 11 mg/kg kroppsvikt var 12:e timme i minst 28 dagar.

Interaktioner

Klindamycin har en neuromuskulärt blockerande effekt som kan förstärka effekten av andra neuromuskulärt blockerande preparat. Detta måste beaktas vid behandling. Antagonism har visats in vitro om erytromycin tillföres samtidigt.

Förpackningsinformation

Tablett 75 mg Vit, rund tablett med krysskåra.
10 styck blister, receptbelagd
40 styck blister, receptbelagd
100 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
Tablett 200 mg Vit, rund tablett med krysskåra.
10 styck blister, receptbelagd
40 styck blister, receptbelagd
100 styck blister, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av