FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fyrantel® vet

Ceva Animal Health

Oral pasta 400 mg/g
(En homogen, ljust gulfärgad emulsion)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask hos häst

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AF02
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-07-01.

Innehåll

1 g oral pasta innehåller:

Aktiv beståndsdel

Pyrantelpamoat 400 mg

Inaktiva beståndsdelar

Butylhydroxytoluen 0,2 mg

Polysorbat 80 76.5 mg

Aerosil 30,6 mg

Majsolja ad 1 g

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Fyrantel vet. är ett bredspektrumanthelmintikum med en depolariserande neuromuskulärt blockerande effekt. Detta resulterar i spastisk paralys hos parasiten som utstöts från mag-tarmkanalen. En kolinesterasinhiberande effekt bidrar även till de neuromuskulära effekterna. Hos bandmask hämmar pyrantel oxidationen av biologiskt aktiva aminer. Fyrantel vet. är aktivt (>90%) mot matura och immatura strongylider: Strongylis vulgaris, S. edentatus, S. equinus, Trichonema spp. (Cyathostomumarter), Tridontophorus spp. Springmaskar: Oxyuris equi, Probstmayria vivipara. Spolmaskar: Parascaris equorum. Bandmask: Anoplocephala perfoliata (matura stadier).


Farmakokinetiska egenskaper

Pyrantel i form av pyrantelpamoat absorberas endast i ringa grad, 50-70 % av dosen utsöndras oförändrad i faeces. Den absorberade andelen utsöndras i urinen som inaktiva metaboliter.

Indikationer

Infektioner av Strongylidae, Trichonematidae (Cyathostomumarter), Parascaris, Oxyuris och Anoplocephala hos häst.

Kontraindikationer

Kontraindicerat vid känd överkänslighet för pyrantel och till starkt försvagade djur.

Försiktighet

-

Dräktighet och laktation

På grund av den ringa absorptionsgraden kan Fyrantel vet. utan risk ges till dräktiga och digivande ston.

Biverkningar

-

Dosering

Sprutan är graderad i 6 delstreck, vardera motsvarande 1900 mg pyrantelpamoat. Vid administrering införes sprutpipen i hästens mungipa och önskad mängd pasta trycks ut på tungans bakre del.

Rundmaskar:

Normaldosen är 19 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt, dvs ett delstreck på sprutan motsvarar dosen för 100 kg kroppsvikt.

Bandmask:

Normaldos 38 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt. Behandling utföres vid konstaterad infektion eller som kontroll då bandmask förekommer i besättningen.

Karenstider

Slakt: 0 dygn.

Interaktioner

Interaktionsstudier är inte utförda, men pyrantel bör inte kombineras med piperazin eller levamisol.

Överdosering

Låg akut toxicitet; peroral dosering av 2000 mg/kg till mus och råtta eller 1000 mg/kg till hund har inte visat några toxiska effekter.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga särskilda.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tillfällig hudöverkänslighet kan förekomma, varför hudkontakt skall undvikas; tvätta med tvål och vatten.

Övrigt

Informationsmaterial om avmaskning kan beställas hos Ceva Animal Health AB.

Hållbarhet

2 år.

Förvaring

Förvaras i högst 25°C.

Förpackningsinformation

Oral pasta 400 mg/g En homogen, ljust gulfärgad emulsion
2 x 28,5 gram förfylld spruta, receptbelagd
10 x 28,5 gram förfylld spruta, receptbelagd
50 x 28,5 gram förfylld spruta, receptbelagd
28,5 gram förfylld spruta, receptbelagd, tillhandahålls ej
10 x 10 x 28,5 gram förfylld spruta, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av