Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Cydectin vet.

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Oral lösning 1 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2017-08-11 (Tillhandahålls ej) (Blekgul lösning.)

Anthelmintikum mot nematoder hos får

Djurslag:
  • Får
Aktiv substans:
ATC-kod: QP54AB02
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2013-12-02.

Innehåll

1 ml oral lösning innehåller: Aktiv substans: Moxidektin 1 mg. Hjälpämnen: bensylalkohol (E 1519), butylhydroxitoluen, dinatriumedetat, polysorbat 80, propylenglykol, ninatriumfosfatdodekahydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, fosforsyra, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Moxidektin har antiparasitär effekt mot ett brett spektrum av endo- och ektoparasiter och är en makrocyklisk lakton av andra generationen, tillhörande familjen milbemyciner. Moxidektin verkar huvudsakligen genom att störa den neuromuskulära transmissionen i GABA- eller glutamatreglerade kloridjonkanaler. Moxidektin stimulerar frisättningen av transmittorsubstansen GABA och ökar dess bindning till neuromuskulära postsynaptiska receptorer. Därigenom öppnas de postsynaptiska kloridjonkanalerna, inflödet av kloridjoner ökar och medför att ett irreversibelt vilostadium uppkommer. Exponerade parasiter utsätts för en paralys och dör efterhand. Absorptionen av en oralt given lösning är 22%. Maximal blodkoncentration uppnås 9 timmar efter tillförsel. Moxidektin distribueras till de flesta vävnader och organ via blodet. Substansen är utpräglat lipofil och de överlägset största mängderna av upptagen dos återfinns därför i fettväv, där koncentrationen uppnår värden 10-20 gånger den i andra organ. Ur fettväv elimineras moxidektin med en halveringstid av 23-28 dygn. Moxidektin metaboliseras i begränsad utsträckning genom hydroxylering. Utsöndringen sker via faeces.

Indikationer

Får: För behandling av och förebyggande mot infektioner orsakade av: Adulta och immatura gastro-intestinala nematoder: Haemonchus contortus (inklusive inhiberade larver), Ostertagia circumcincta (inklusive inhiberade larver), Ostertagia trifurcata, Trichostrongylus axei (inklusive inhiberade larver), Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus vitrinus, Nematodirus battus, Nematodirus spathiger, Nematodirus filicollis (endast adulta), Strongyloides papillosus (endast immatura), Cooperia curticei (endast adulta), Cooperia oncophora, Oesophagostomum columbianum, Oesophagostomum venulosum (endast adulta), Chabertia ovina, Trichuris ovis (endast adulta).

Adulta nematoder i respirationsvägarna: Dictyocaulus filaria.

Cydectin vet. oral lösning har skyddande effekt mot reinfektion: Med 5 veckors förebyggande effekt mot Ostertagia circumcincta och Haemonchus contortus. Med 4 veckors förebyggande effekt mot Oesophagostomum columbianum.

Kliniska försök med både experimentella och naturliga infektioner har visat att Cydectin vet. oral lösning är effektivt mot vissa bensimidazolresistenta stammar av Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta, Trichostrongylus colubriformis och Cooperia curticei.

Kontraindikationer

Inga.

Dräktighet och laktation

Moxidektin har visats vara säkert att använda till dräktiga och lakterande tackor samt till avelsbaggar.

Biverkningar

Inga kända

Dosering

Ges som engångsdos med 1 ml Cydectin vet. oral lösning per 5 kg kroppsvikt, motsvarande 0,2 mg moxidektin per kg kroppsvikt. Standardutrustning för tillförsel genom munnen till får skall användas. För att säkerställa korrekt dosering, bör kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt; doseringsutrustningens noggrannhet skall kontrolleras. Får inte blandas med andra produkter.

Karenstider

Slakt: 14 dygn. Mjölk: 5 dygn

Interaktioner

Moxidektin ökar effekten av GABA-agonister.

Överdosering

Symptom på överdosering uppträder i allmänhet inte vid doser upp till 5 gånger den angivna normaldosen. De uppträder i form av salivering, depression, slöhet, och ataxi med början 8-12 timmar efter tillförsel. Behandling är i regel inte nödvändigt och tillfrisknande ses i regel inom 24-48 timmar. Det finns ingen specifik antidot.

Observera

Försiktighet skall iakttagas för att undvika utveckling av resistens. Produkten är toxisk för fisk och andra vattenlevande organismer. Använd gummihandskar vid behandling och undvik direkt kontakt med ögon och hud.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader

Förvaring

Förvaras vid högst 25 ºC. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Oral lösning 1 mg/ml Blekgul lösning.
1000 milliliter flaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av