Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Cydectin vet.

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Oral lösning 1 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2017-08-11 (Tillhandahålls ej) (Blekgul lösning.)

Anthelmintikum mot nematoder hos får

Djurslag:
  • Får
Aktiv substans:
ATC-kod: QP54AB02
Läs mer om avregistrerade läkemedel

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

FI-00330 Helsingfors

Finland

Tillverkare:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Ctra. Camprodón s/nº Finca La Riba

Vall de Bianya

17813 Gerona

Spanien

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Cydectin vet., 1 mg/ml oral lösning, till får

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Oral lösning

1 ml innehåller:

Aktiv substans

Moxidektin 1 mg

Hjälpämnen

Bensylalkohol (E1519)

Butylhydroxitoluen

Dinatriumedetat

4. INDIKATION(ER)

För behandling av och förebyggande mot infektioner orsakade av:

Vuxna parasiter och larvstadier av rundmaskar i mag-tarmkanalen:

Haemonchus contortus (inklusive inhiberade larver)

Ostertagia circumcincta (inklusive inhiberade larver)

Ostertagia trifurcata

Trichostrongylus axei (inklusive inhiberade larver)

Trichostrongylus colubriformis

Trichostrongylus vitrinus

Nematodirus battus

Nematodirus spathiger

Nomatodirus filicollis (endast vuxna)

Strongyloides papillosus (endast larvstadier)

Cooperia curticei (endast vuxna)

Cooperia oncophora

Oesophagostomum columbianum

Oesophagostomum venulosum (endast vuxna)

Chabertia ovina

Trichuris ovis (endast vuxna)

Vuxna rundmaskar i andningsvägarna:

Dictyocaulus filaria

Skyddande effekt:

Cydectin vet. oral lösning har skyddande effekt mot återinfektion:

5 veckors förebyggande effekt mot Ostertagia circumcincta och Haemonchus contortus.

4 veckors förebyggande effekt mot Ostertagia columbianum.

Resistens:

Kliniska undersökningar med både experimentella och naturliga infektioner har visat att Cydectin vet. oral lösning är effektiv mot vissa bensimidazolresistenta stammar av Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta, Trichostrongylus colubriformis och Cooperia curticei.

5. KONTRAINDIKATIONER

Inga.

6. BIVERKNINGAR

Inga kända.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Får.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För oral användning.

Ges som engångsdos med 1 ml Cydectin vet. oral lösning per 5 kg kroppsvikt, motsvarande 0,2 mg moxidektin per kg kroppsvikt. Standardutrustning för tillförsel genom munnen till får skall användas.

För att säkerställa korrekt dosering, bör kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt; doseringsutrustningens noggrannhet skall kontrolleras. Om djuren behandlas i grupp, inte individuellt, skall de grupperas enligt kroppsvikt och doseras i enlighet med detta för att undvika under- eller överdosering. Får inte blandas med andra produkter.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Ej relevant.

10. KARENSTIDER

Kött och slaktbiprodukter: 14 dygn.

Mjölk: 5 dygn.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 ºC.

Ljuskänsligt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen och etiketten efter ”Utg. dat.”.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader.

När innerförpackningen har öppnats första gången, tidpunkten då produkten inte längre kan användas utan skall kasseras, skall anges på avsedd plats på etiketten.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Försiktighet skall iakttas för att undvika följande, eftersom det kan öka risken för att utveckla resistens och därmed leda till att behandlingen blir ineffektiv:

- Alltför frekvent och upprepad användning av antihelmintika ur samma grupp över en längre tidsperiod.

- Underdosering, vilket kan bero på en för låg uppskattning av kroppsvikten, feladministrering av läkemedlet eller brist på kalibrering av doseringsutrustningen (om sådan finns).

Misstänkta kliniska fall av resistens mot antihelmintika skall utredas vidare med lämpliga tester (t.ex. faecal egg count reduction test). I de fall då testresultaten starkt indikerar en resistensutveckling mot ett särskilt antihelmintikum, bör ett antihelmintikum ur en annan farmakologisk grupp och med en annan verkningsmekanism användas.

Resistens mot makrocykliska laktoner har rapporterats i Teladorsagia hos får i flera länder. År 2008 var moxidektinresistensen mycket sällsynt i Europa; det rapporterades bara ett fall med levamisol-, bensimidazol- och ivermektinresistent stam av Teladorsagia circumcincta. Därför bör användningen av detta läkemedel baseras på lokal (regional, besättning) epidemiologisk information om känsligheten hos parasiter, lokala behandlingserfarenheter och rekommendationer angående användning av läkemedlet under hållbara förhållanden för att begränsa vidare resistensutveckling mot antiparasitära substanser. Dessa säkerhetsåtgärder är speciellt viktiga när moxidektin används för att kontrollera resistenta stammar.

Symptom på överdosering uppträder i allmänhet inte vid doser upp till 5 gånger den angivna normaldosen.

De uppträder i form av salivering, depression, slöhet, och ataxi med början 8-12 timmar efter tillförsel. Behandling är i regel inte nödvändigt och tillfrisknande ses i regel inom 24-48 timmar. Det finns ingen specifik antidot.

Varningar till användare:

Undvik direktkontakt med hud och ögon.

Tvätta händerna efter handhavande av produkten.

Undvik att röka, dricka eller äta under behandlingen.

Använd täta gummihandskar vid behandling.

Moxidektin ökar effekten av GABA-agonister.

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Cydectin vet., oral lösning får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Tillse att inte förorena dammar, vattendrag eller diken med produkten eller använda förpackningar.

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2013-12-02

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Produkten är förpackad i en HDPE-flaska (jerrycan) om 1 liter eller i LDPE-påsar (flexipacks) om 2,5 liter eller 5 liter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Produkten har visats vara säkert att använda till dräktiga och lakterande tackor samt till avelsbaggar.

Information lämnas av:

Orion Pharma Animal Health

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08 623 64 40

Hitta direkt i texten
Av