FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Drontal® vet.

Vetoquinol

Filmdragerad tablett 230 mg/20 mg
(vit till svagt gul, ellipsformad, 12 mm lång)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask

Djurslag:
  • Katt
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QP52AA51
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-12-17.

Innehåll

1 tablett innehåller: Pyrantelembonat 230 mg, prazikvantel 20 mg, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, polyvidon, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, makrogol 4000, hypromellos, titandioxid (E 171).

Egenskaper

Drontal är ett anthelmintikum innehållande pyrantelembonat tillhörande gruppen tetrahydropyrimidiner och prazikvantel som tillhör gruppen isoquinolin - pyrazinderivat.


Prazikvantel tjänar som ett bandmaskmedel mot adulta och juvenila stadier av alla aktuella typer av cestoder.


Prazikvantel absorberas snabbt, jämnt fördelat över hela parasitens kroppsyta. Parasitens glykosupptag hämmas och energiomsättningen störs.


Pyrantel - rundmaskmedel - har god effekt mot alla relevanta nematoder som kan angripa katt.
Pyrantel utövar hos gastrointestinala nematoder en anthelmintisk effekt genom att hos parasiten påverka den neuromuskulära transmissionen genom stimulering av kolinerga neuroner och orsakar därmed en spastisk paralys.


Enskild komponents antiparasitära spektrum bibehålles intakt i den fasta kombinationen (> 90%).

Vid administrering av Drontal vet. till katt visar prazikvantel samma kinetiska profil som är utmärkande för substansen i individuell komposition.
Metaboliseringen sker i levern. Utsöndringen sker primärt genom njurarna (70-80 %). Resterande genom faeces.


Absorptionen av pyrantelembonat från mag-tarmkanalen är mycket låg.
Mindre än 15 % av den administrerade dosen utsöndras som modersubstans och metaboliter i urin och resterande via faeces.

Indikationer

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask hos katt.

För behandling av blandinfektion orsakad av rundmask och bandmask såsom:

Spolmask: Toxocara cati (syn. mystax).

Hakmask: Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense.

Bandmask: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Mesocestoides spp., Joyeuxiella spp.

Kontraindikationer

Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor.

Försiktighet

Parasitär resistens till en viss klass av antihelmintika kan uppstå vid frekvent och upprepad användning av antihelmintika ur denna klass.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade): Dreglande, illamående och kräkningar samt jämviktsrubbning och oredighet.


Biverkningarna är vanligen lätta, kortvariga och övergående. De gastrointestinala biverkningarna kan bero på främmande proteiner som de döende maskarna producerar.

Dosering

Engångsdos: 57,5 mg pyrantelembonat och 5 mg prazikvantel/kg kroppsvikt, vilket motsvarar 1 tablett/4 kg kroppsvikt.


Tabletterna kan ges direkt eller blandat i fodret.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Den anthelmitiska effekten av både pyrantel (spastisk paralys) och piperazin (neuromuskulär paralys) kan motverkas när läkemedlen används tillsammans.

Överdosering

5 gånger rekommenderad dos har tolererats väl. Vid ännu högre doser har symptom på intolerans i form av kräkningar observerats.

Övrigt

Bruksanvisning medföljer förpackningen.

Hållbarhet

5 år

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 230 mg/20 mg (vit till svagt gul, ellipsformad, 12 mm lång)
2 styck blister, receptfri
20 styck blister, receptfri, tillhandahålls ej
24 tablett(er) blister, receptfri, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av