FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nobivac® DHPPi vet.

MSD Animal Health Sweden

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Vaccin mot valpsjuka, hepatit, sjukdom orsakad av parvovirusinfektion och parainfluensa hos hund

Djurslag:
  • Hund
ATC-kod: QI07AD04
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2021-12-22.

Innehåll

1 injektionsflaska pulver (1 dos) innehåller:

Levande, försvagat valpsjukevirus (CDV) stam Onderstepoort 104 TCID50

Levande, försvagat hundadenovirus (CAV2) stam Manhattan LPV3 104 TCID50

Levande, försvagat hundparvovirus (CPV) stam 154 107 TCID50

Levande, försvagat hundparainfluensavirus (CPi) stam Cornell 105,5 TCID50.


* TCID50 = median Tissue Culture Infective Dose


Hjälpämne(n):

1 injektionsflaska spädningsvätska innehåller: Fosfatbuffrad lösning 1 ml.

Egenskaper

Vaccinet utgörs av frystorkade, levande, avirulenta, homologa stammar av CDV (minst 104 TCID50 per dos), CAV2 (minst 104 p.f.u. CAV2 per dos), CPV (minst 107 TCID50 CPV 154 per dos) och CPi (minst 105 p.f.u. CPI per dos), vilka alla framställts genom odling på cellinjekultur.

Det kombinerade vaccinet ger upphov till en god antikroppsutveckling mot alla fyra viruskomponenterna, vilken är fullt utbildad efter 14-21 dagar.

CAV2 uppvisar en mycket hög serologisk korsreaktivitet mot CAV1. Biologiskt skiljer sig CAV2 genom en helt annan vävnadstropism än CAV1. CAV2 förökar sig inte i vaskulärt endotel eller lymforetikulär vävnad, utan endast i respirationsepitel. Några hornhinnekomplikationer eller urskiljning av virus via urinen har följaktligen inte påvisats. Visst skydd mot s.k. kennelhosta, där adenovirus ingår, har visats. CPV 154-virusstammen har relativt god förmåga att bryta igenom maternal immunitet mot parvovirus.

Vaccinet ger upphov till ett tillfredsställande immunförsvar på hundar över 12 veckors ålder, som inte befinner sig i inkubationsstadierna för endera sjukdomen. Vaccinet ger inte fullständigt skydd mot parainfluensa, men kliniska symptom reduceras. Effekten av vaccinationen mot parainfluensa finns kvar under minst 12 månader. Efter en vaccination utförd vid 13 veckors ålder har skyddande antikropsstitrar demonstrerats efter 32 månader mot sjukdom orsakad av hundens parvovirus.

Indikationer

Aktiv immunisering av hundar mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av parvovirusinfektion och parainfluensa.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Ej relevant.

Dräktighet och laktation

Kan ges till dräktiga och lakterande djur.

Biverkningar

I mycket sällsynta fall kan en liten övergående svullnad ses vid injektionstället efter vaccination.

I mycket sällsynta fall kan en övergående förhöjning av kroppstemperatur och/eller en övergående akut överkänslighetsreaktion (anafylaxi) förekomma kort efter vaccination som inkluderar symtom som letargi, ansiktsödem, pruritus, dyspné, kräkningar, diarré eller kollaps.

Dosering

1 ml spädningsvätska eller 1 ml (1 dos) av inaktiverat vaccin ska användas för beredning av det frystorkade vaccinet.

Vaccinet skall injiceras subkutant omedelbart efter upplösning med spädningsvätskan. Vid samtidig användning av Nobivac Rabies vet. eller Nobivac L4 kan dessa användas för upplösning av det frystorkade vaccinet. Dosen per hund är 1,0 ml oavsett ålder och storlek.


Grundvaccination: 

En vaccination fr.o.m. 13 veckors ålder mot valpsjuka, HCC och sjukdom orsakad av infektion med hundens parvovirus och reduktion av kliniska symtom orsakade av parainfluensavirus.

I de fall tidigare vaccinationsskydd av valpar mot valpsjuka, HCC och sjukdom orsakad av infektion med hundens parvovirus och parainfluensavirus eftersträvas, kan en första vaccination ges fr.o.m. 6 veckors ålder följd av en andra vaccination vid tidigast 10 veckors ålder.

Hunden bör ej utsättas för smitta under 14 dagar efter den första vaccinationen.


Revaccination: 

En skyddande immunitet mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av infektion med hundens parvovirus bibehålls därefter genom revaccination med 2-3 års intervall och mot sjukdom orsakad av infektion med hundens parainfluensavirus genom årlig revaccination.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Data avseende säkerhet och effekt (virusutsöndring) finns tillgängliga som visar att detta vaccin kan blandas och administreras tillsammans med inaktiverade vacciner i Nobivac-serien mot hundleptospiros orsakad av alla eller några av följande serovarer: L. interrogans serogrupp Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogrupp Australis serovar Bratislava, L.kirschneri serogrupp Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang, samt med inaktiverat vaccin mot rabies i Nobivac-serien.

Information bör inhämtas från produktresuméerna för berörda Nobivac-vacciner innan blandade vacciner administreras.


Efter administrering med leptospirosvaccin kan en mild och övergående förhöjning av kroppstemperaturen (≤ 1°C) uppträda under några dagar efter vaccination, och vissa valpar kan uppvisa en aktivitetsnedsättning och/eller minskad aptit. En liten, övergående svullnad (≤ 4 cm), som ibland är hård och smärtsam vid palpering, kan observeras vid injektionsstället. Sådana svullnader försvinner eller minskar markant inom 14 dagar efter vaccination.

Vid samtidig överdosering av Nobivac DHPPi vet. i kombination med leptospirosvaccin i Nobivac-serien kan övergående lokala reaktioner såsom diffusa till fastare svullnader från 1-5 cm i diameter observeras. Vanligtvis kvarstår inte dessa längre än 5 veckor, dock kan det i vissa fall ta lite längre tid innan de försvinner helt.


Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin mot valpsjukevirus, hundadenovirus och hundparvovirus kan administreras vid samma tidpunkt som men inte blandas med det inaktiverade vaccinet mot Bordetella bronchiseptica som ingår i Nobivac-serien.


När detta vaccin administreras tillsammans med det inaktiverade vaccinet i Nobivac-serien mot Bordetella bronchiseptica, är antikroppssvar för den levande viruskomponenten för hundparainfluensa detsamma för detta vaccin som när vaccinet administreras enskilt.


Information saknas avseende samtidig användning med andra läkemedel förutom för de läkemedel som nämns ovan. Beslut om detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.


Maternal immunitet kan störa antikroppsutvecklingen.

Överdosering

Inga särskilda symptom har noterats efter en tiofaldig överdos.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Ej relevant.


Blanda inte med något annat läkemedel, förutom med den spädningsvätska som tillhandahålls tillsammans med detta läkemedel eller med andra Nobivac-vacciner för hund som nämns i avsnitt Interaktioner (där dessa vacciner är godkända).

Övrigt

Vaccinationsintyg kan erhållas från Intervet.

Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Färdigberett vaccin skall användas inom 1 timme.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

Förpackningsinformation

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
5 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
25 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
4 x 25 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
8 x 25 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av