Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Galastop® vet

Receptstatus
Ceva Animal Health

Orala droppar, lösning 50 mikrog/ml
(Brun glasflaska med bilagd doseringspipett (7 och 15 ml) eller doseringsspruta (24 ml))

Dopaminagonist/prolaktinhämmare

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QG02CB03
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-06-04.

Innehåll

1 ml innehåller 50 μg kabergolin.

Miglyol (fraktionerad kokosnötolja)

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Galastop vet. orala droppar är en klar, oljig lösning för oralt bruk innehållande 50  μg kabergolin/ml upplöst i miglyol (fraktionerad kokosnötolja). Kabergolin är ett ergolinderivat. Kabergolin verkar direkt på hypofysens framlob genom stimulering av de hämmande dopamin-D2-receptorerna. Kabergolin ger en långvarig hämning av prolaktinutsöndringen, vilket styr fysiologisk laktation. Kabergolin verkar därför vid behandling av prolaktinavhängiga tillstånd, så som skendräktighet och olämplig mjölkproduktion hos hund och katt. Den långvariga effekten antas bero på att kabergolin utsöndras mycket långsamt från hypofysen. Kabergolin har ingen effekt på andra delar av det endokrina systemet och har ringa eller ingen central effekt.

På andra eller tredje dagen efter påbörjad behandling med kabergolin börjar mjölkkörtlarna normalt att minska, mjölkproduktionen avtar och upphör helt inom 6-8 dagar.


Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering av kabergolin till försöksdjur uppmättes bestående kabergolinkoncentrationer i hypofysen i > 72 timmar. Serumproteinbindningen hos hund är 72-76%.

Indikationer

Hund: Behandling av skendräktighet

Hund och katt: Undertryckande av mjölkproduktion

Kontraindikationer

Skall inte användas till dräktiga djur.

Skall inte användas vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Kabergolin kan förorsaka abort hos tikar i de senare dräktighetsstadierna.

Skall inte ges till djur med njur- eller leverinsufficiens.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet: Vid oavsiktligt spill på huden eller i ögonen, skölj omedelbart och uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Kvinnor i fertil ålder bör undvika att komma i direkt kontakt med läkemedelslösningen. Skyddshandskar skall användas av kvinnor i fertil ålder vid hantering av läkemedlet. Tvätta händerna efter användandet.

Dräktighet och laktation

Dräktighet: Beroende på den prolaktinhämmande effekten kan det veterinärmedicinska läkemedlet orsaka abort efter dag 35 av dräktigheten. Skall inte användas till dräktiga djur.

Biverkningar

I sällsynta fall ses kräkningar och anorexi efter den första och andra administreringen. I dessa fall skall behandlingen endast avbrytas vid allvarliga kräkningar eller då kräkningarna kvarstår efter de påföljande administreringarna. Slöhet, muskelkramper och ataxi har rapporterats. Dessa effekter är ovanliga, lindriga och övergående. I mycket sällsynta fall kan kabergolin förorsaka övergående hypotension hos behandlade djur. I mycket sällsynta fall kan ergolinderivat orsaka allergiska reaktioner hos känsliga individer som till exempel allergiska ödem, urticaria, dermatit och pruritus. Dessa reaktioner tenderar att upphöra spontant utan understödjande behandling när behandlingen avslutas.

Dosering

Oral administrering. Preparatet ges direkt i djurets mun eller blandas i fodret. 0,1 ml (=5 μg) motsvarar 3 droppar. Lösningen kan ges antingen med dospipett eller doseringsspruta. Normaldosen är 2,5-5 μg/kg kroppsvikt en gång dagligen i 4-6 dagar beroende på tillståndets svårighetsgrad. För djur med en vikt mindre än 5 kg rekommenderas den lägre dosen samt att dosera i droppar. Till djur med en vikt över 5 kg rekommenderas den högre dosen, vilket motsvarar 1 ml/10 kg kroppsvikt. Vid återfall kan behandlingen återupptas.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Eftersom kabergolin utövar sin terapeutiska effekt genom att direkt stimulera dopaminreceptorer, skall den veterinärmedicinska produkten inte administreras samtidigt med läkemedel som har dopaminantagonisteffekt.

Skall inte ges till djur på samtidig behandling med hypotensiva läkemedel, eller som av annan anledning har lågt blodtryck.

Överdosering

Experimentella data antyder att en singeldos Galastop vet, kan resultera i en ökad sannolikhet för kräkningar efter behandling, samt möjligen även en ökad risk för hypotension efter behandlingen. Vid behov skall allmän understödjande behandling insättas för att avlägsna ej absorberat läkemedel samt för att behålla adekvat blodtryck. Även om det är osannolikt att administering av ett dopaminantagonistiskt läkemedel krävs, kan denna behandling vid behov övervägas.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Inga.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning 3 år.

Förvaring

Ljuskänsligt.

Förvaras i originalförpackningen.

Förpackningsinformation

Orala droppar, lösning 50 mikrog/ml Brun glasflaska med bilagd doseringspipett (7 och 15 ml) eller doseringsspruta (24 ml)
7 milliliter flaska, receptbelagd
15 milliliter flaska, receptbelagd
24 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av