Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bimotrim vet.

Receptstatus
Ceva Animal Health

Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml + 40 mg/ml
(Injektionsvätska, lösning)

Trimetoprim+sulfonamid

Djurslag:
  • Häst
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiva substanser:
ATC-kod: QJ01EW13
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2011-11-04.

Innehåll

1 ml innehåller:Sulfadoxin 200 mg, trimetoprim 40 mg, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering), natriumformaldehydsulfoxylat, glycerolformal, vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Sulfadoxin är en sulfonamid med medellång utsöndringstid. Trimetoprim och sulfadoxin har var för sig en bakteriostatisk men tillsammans en synergistisk baktericid effekt genom att ingripa i två på varandra följande steg i bakteriernas folsyrametabolism. Kombinationen har ett brett antibakteriellt spektrum som omfattande grampositiva och gramnegativa bakterier. Flertalet bakterier av veterinärmedicinsk betydelse hämmas med undantag av Pseudomonas aeruginosa och vissa proteusstammar. Resistensutveckling förekommer och har visats för Escherichia coli från svin och Stafylococcus aureus isolerade från hund. Efter intravenös injektion till nötkreatur av 10 mg sulfadoxin/kg och 2 mg trimetoprim/kg upprätthålles serumkoncentrationen av 2 mikrogram sulfadoxin/ml och 0,5 mikrogram trimetoprim/ml under 24 respektive 5 timmar.

Plasmahalveringstider: Sulfadoxin: Nöt 10-15 timmar, svin cirka 6.5 timmar. Trimetoprim: Nöt och häst 2-4.5 timmar och svin cirka 2 timmar.

Plasmaproteinbindning: Sulfadoxin:Nöt 48-66% och svin cirka 45%.Trimetoprim: Nöt cirka 57%, svin cirka 50%.

Skenbar distributionsvolym hos svin är 0.35 l/kg för sulfadoxin och 1.6 l/kg för trimetoprim.

Den icke proteinbundna delen av såväl sulfadoxin som trimetoprim passerar över i mjölk:

Totaldos mg/kg

Timmar efter adm.

Max.värde i mjölk, μg/ml

sulfadoxin

Max.värde i mjölk, μg/ml

trimetoprim

30

6

3,9

1,75

30

48

2,2

0,02

15

60

neg

<0,05

Indikationer

Infektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för trimetoprim+sulfonamid, t ex enterit hos svin, agalakti hos sugga, mastiter hos nöt, särskilt sådana orsakade av E. coli, bakteriella luftvägsinfektioner hos nöt och häst.

Kontraindikationer

Skall ej ges till djur som visat överkänslighet mot sulfonamider.

Försiktighet

Vid intravenös giva finns risk för anafylaktisk chock och överkänslighetsreaktioner, särskilt hos häst. Den dos som tillförs bör därför ges kroppstempererad och injiceras så långsamt som möjligt. Vid tecken på intolerans skall injektionen avbrytas och chockterapi initieras. Även om kristalluri ej har iakttagits skall behandlade djur tillförsäkras tillräcklig mängd dricksvatten. Stor restriktivitet skall iakttagas vid behandling av nyfödda djur samt djur med svår leverskada.

Dräktighet och laktation

Glycerinformalin har visats vara teratogen till råttor. Bimotrim vet skall ej ges till dräktiga laboratoriedjur. Studier på häst, nötkreatur och svin saknas.

Biverkningar

Överkänslighetsreaktioner som urtikaria kan förekomma. Övergående lokala reaktioner som smärtande svullnad kan uppstå efter intramuskulär och subkutan injektion. Cirkulations- och respirationschock har setts hos hästar, huvudsakligen efter intravenös injektion.

Dosering

Bimotrim vet. injiceras företrädesvis strikt intravenöst men kan även ges intramuskulärt eller subkutant.

Normaldosering: Dosen till samtliga djurslag är 15 mg/kg kroppsvikt (avser totalinnehållet av aktiva substanser) 1 till 2 gånger per dygn, vilket motsvarar 3 ml injektionsvätska per 50 kg kroppsvikt. Behandlingen bör fortgå tills symptomfrihet förelegat i 2 dygn.

Karenstider

Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c. eller i.v. i högst 5 dygn:

Slakt, i.m. och s.c injektion: Nöt 24 dygn, svin 21 dygn.

Slakt, i.v. injektion: Häst och nöt 10 dygn.

Mjölk, i.m., s.c. och i.v.: 5 dygn.


Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c. eller i.v. i högst 5 dygn:

Slakt, i.m. och s.c injektion: Nöt 48 dygn, svin 42 dygn.

Slakt, i.v. injektion: Häst och nöt 20 dygn

Mjölk, i.m., s.c. och i.v.: 10 dygn.

Interaktioner

Trimetoprimsulfa kan utlösa fatala hjärtarrytmier hos hästar sederade med detomidin eller halotan.

Överdosering

En akut överdosering kan leda till illamående, kräkningar, diarré, ändrat beteende, svullnad i huvudregionen, benmärgsdepression och en ökning av aminotransferaser i serum. Vid överdosering kan surgörning av urinen öka utsöndringen av trimetoprim, men samtidigt bädda för sulfonamidkristalluri.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning 3 år.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionsvätska, lösning
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
12 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
3 x 12 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av