Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Romefen vet.

Receptstatus
Ceva Animal Health

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
(klar vattentunn vätska)

Analgetikum med antiinflammatorisk och antipyretisk effekt.

Djurslag:
  • Häst
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AE03
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2017-10-06.

Innehåll

1 ml innehåller:

Ketoprofen 100 mg

L-arginin 72 mg, bensylalkohol 10 mg, citronsyramonohydrat 10% till pH 6,5, vatten för injektionsvätskor till 1 ml.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Den aktiva komponenten i Romefen vet. är ketoprofen, en substans tillhörande gruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID). Ketoprofen har antiinflammatoriska, analgetiska och antipyretiska egenskaper. Verkningsmekanismen är ej till alla delar känd. Delvis uppnås dessa effekter genom att ketoprofen hämmar prostaglandin- och leukotriensyntesen genom påverkan på cyklooxygenas respektive lipooxygenas. Dessutom hämmas bildningen av bradykinin. Ketoprofen hämmar trombocytaggregationen.


Farmakokinetiska egenskaper

Efter intravenös injektion till häst är halveringstiden ca 1 timme. Distributionsvolymen är ca 0,17 l/kg och clearence ca 0,3 l/kg. Efter intramuskulär injektion till nöt och svin absorberas ketoprofen snabbt och maximal plasmakoncentration med ca 11 mikrog/ml uppnås inom 1/2 till 1 timme. Medelabsorbtionstiden är ca 1 timme. Plasmahalveringstiden är 2-2 1/2 timmar. Biotillgängligheten efter intramuskulär injektion är hos nöt och svin 90 - 100%. Vid upprepade injektioner med 12-24 timmars mellanrum uppvisar ketoprofen en lineär och stationär kinetik, då ovanstående parametrar förblir oförändrade. Ketoprofen binder till ca 95% till plasmaproteiner. Ketoprofen metaboliseras huvudsakligen genom reduktion av ketongruppen till en huvudmetabolit. Utsöndringen av ketoprofen är snabb; ca 80% är eliminerad inom 12 timmar efter administrering. Eliminationen försiggår till ca 90% via njurarna och huvudsakligen i metaboliserad form.

Indikationer

Häst: Antiinflammatorisk och analgetisk behandling av sjukdomar i muskulatur, leder och skelett.

Symptomatisk analgetisk behandling vid kolik. Postoperativa smärtor och svullnader.

Nötkreatur: Antiinflammatorisk och analgetisk behandling av sjukdomar i rörelseapparaten och juvret.

Svin: Antiinflammatorisk och antipyretisk behandling av mastit-metrit-agalakti syndromet samt vid respirationssjukdomar.

Kontraindikationer

Allvarlig lever-, njur- eller hjärtsvikt. Tillstånd med ökad blödningstendens. Sår i mag-tarmkanalen. Känd överkänslighet för ketoprofen.

Försiktighet

I avsaknad av specifika toleransdata för mycket unga föl bör föl under 15 dagars ålder ej behandlas.

Undvik intraarteriell injektion. Överskrid inte rekommenderad dos eller behandlingstid. Används med försiktighet till dehydrerade djur och djur med lågt blodtryck. Vid kolik ges en efterföljande dos endast efter en noggrann klinisk undersökning.

Dräktighet och laktation

Effekten av ketoprofen har undersökts på dräktiga laboratoriedjur och nötkreatur utan negativa effekter. Effekten på dräktiga ston eller suggor har ej klarlagts.

Biverkningar

Upprepade intramuskulära injektioner kan orsaka övergående irritation. Ketoprofen kan på grund av sin verkningsmekanism, inhibition av prostaglandinsyntesen, orsaka mag- och tarmirritation eller ulceration.

Dosering

Häst: 2,2 mg per kg kroppsvikt, motsvarande 1 ml per 45 kg kroppsvikt intravenöst en gång per dygn i 3 till 5 dygn. Vid kolik bör en behandling upprepas först efter förnyad klinisk undersökning.

Nötkreatur: 3 mg per kg kroppsvikt, motsvarande 3 ml per 100 kg kroppsvikt intravenöst eller intramuskulärt en gång per dygn i 3 till 5 dygn.

Svin: 3 mg per kg kroppsvikt, motsvarande 3 ml per 100 kg kroppsvikt intramuskulärt en gång per dygn.

Karenstider

Slakt: Häst 4 dygn, nöt 4 dygn, svin 4 dygn.

Mjölk: 0 dygn.

Interaktioner

Samtidig tillförsel av andra icke steroida antiinflammatoriska läkemedel liksom av steroider skall undvikas.

Ketoprofen kan motverka den diuretiska effekten av loop-diuretika. Samtidig behandling med antikoagulantia bör undvikas på grund av ökad risk för blödningar.

Överdosering

Symtom: se avsnitt Biverkningar.

Behandling: Symtomatisk behandling.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga kända.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Undvik stänk på huden och i ögonen. Om Romefen vet av misstag kommer i kontakt med hud eller ögon, spola noggrant med vatten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dygn.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml klar vattentunn vätska
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
10 x 10 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
10 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
30 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av