Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Synulox® vet.

Orion Pharma Animal Health

Tablett 40 mg/10 mg
(rosa med brytskåra)

Amoxicillin + klavulansyra

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
ATC-kod: QJ01CR02
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Synulox® vet. tablett 200 mg/50 mg, 40 mg/10 mg och 400 mg/100 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-06-19.

Innehåll

1 tablett innehåller: Amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 40 mg, kaliumklavulanat motsvarande klavulansyra 10 mg och erytrosin (E127)

Egenskaper

Den antibakteriellt verksamma substansen i SYNULOX VET. – amoxicillin – är ett bredspektrumpenicillin. Amoxicillin har baktericid effekt genom hämning av cellväggssyntesen och är aktivt mot grampositiva kocker och stavar, gramnegativa kocker samt ett stort antal gramnegativa stavar. SYNULOX VET. innehåller förutom amoxicillin även klavulansyra – en β-laktamasinhibitor. Klavulansyra inaktiverar ett stort antal β-laktamaser, som förekommer hos gramnegativa bakterier och stafylokocker. Klavulansyra skyddar därmed amoxicillin mot nedbrytning. Speciellt god effekt uppvisar klavulansyra mot de kliniskt betydelsefulla plasmidmedierade enzymer, som orsakar resistens hos bakterier mot penicilliner och cefalosporiner. I kliniska doser har klavulansyra en försumbar egen antibakteriell aktivitet. SYNULOX VET. antibakteriella spektrum omfattar bland annat stafylokocker, inklusive penicillinasproducerande stammar, streptokocker, Erysipelotrix, Corynebacterium, Pasteurella samt E. coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Haemophilus och Bordetella inklusive de flesta β-laktamasproducerande stammar. Många anaerober såsom Clostridier, Bacteroides, Fusobacterium och Peptostreptococcus är också känsliga. Pseudomonas är regelmässigt resistent liksom vissa Enterobacter-arter. I likhet med amoxicillin absorberas klavulansyra väl efter peroral tillförsel. Båda substanserna distribueras väl till hud, muskulatur och inre organ utom till CNS. Hos hund uppnås maximal serumkoncentration efter ca 1 timme med ca 7 μg/ml amoxicillin samt ca 1,5 μg/ml klavulansyra. Hos katt synes absorptionen ske något snabbare. Maximal serumkoncentration av amoxicillin uppnås efter 1 timme med ca 8 μg/ml och av klavulansyra efter ½ timme med ca 3 μg/ml. Serumkoncentration ≥1,5 μg/ml amoxicillin uppträtthålles under ca 4 timmar hos båda djurslagen. Serumproteinbindningen hos hund är för amoxicillin 13% och för klavulansyra 19%. Proteinbindningen hos katt är ej undersökt. Den biologiska halveringstiden i serum hos hund är för amoxicillin drygt 1 timme och för klavulansyra knappt 1 timme. Hos katt är motsvarande värden 2 resp. 1 timme. Under ett dygn efter giva utsöndras 12% av amoxicillinet och 17% av klavulansyran i aktiv form via urinen. Övrig mängd utsöndras i metaboliserad inaktiv form.

Indikationer

Infektioner hos hund och katt orsakade av mikroorganismer känsliga för amoxicillin + klavulansyra, speciellt infektioner orsakade av β-laktamasproducerande stammar, t ex penicillinasproducerande stafylokocker. Före behandling rekommenderas att känslighetsbestämning utförs. Behandling bör inledas endast om bakterierna visat känslighet för kombinationen amoxicillin/klavulansyra.

Kontraindikationer

Penicillinöverkänslighet.

Som för alla andra penicilliner skall amoxicillin ej ges till kanin, marsvin, hamster eller ökenråtta. Försiktighet rekommenderas även vid använding till andra mycket små herbivorer.

Skall ej ges till djur med kraftigt nedsatt njurfunktion förenad med anuri eller oliguri.

Försiktighet

Felaktig användning av produkten kan öka förekomsten av resistenta bakterier mot kombinationen amoxicillin/klavulansyra. Hos djur med nedsatt lever- och/eller njurfunktion bör doseringen utvärderas noggrant. Användning av produkten bör baseras på känslighetsbestämning och följa allmänna och lokala riktlinjer för antibiotikabehandling. Om resultatet från känslighetsbestämningen pekar på lika bra behandlingsresultat med olika typer av antibiotika ska i första hand antibiotika med smalt antibakterielltspektrum väljas

Penicilliner kan orsaka överkänslighetsreaktioner, ibland av allvarlig art. Personer som är dokumenterat överkänsliga mot penicillin skall hantera produkten med stor försiktighet .

Dräktighet och laktation

SYNULOX VET. tabletter kan användas till dräktiga djur.

Biverkningar

Gastrointestinala symtom kan förekomma. Allergiska reaktioner som hudreaktioner och anafylaxi kan uppträda i sällsynta fall.

Dosering

Hund och katt: Normaldosen är 10 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen med avseende på amoxicillinet för båda djurslagen.

Tabletter 40 mg/10 mg: 1 tablett per 4 kg kroppsvikt två gånger dagligen.

Tabletter 200 mg/50 mg: 1 tablett per 20 kg kroppsvikt två gånger dagligen.

Tabletter 400 mg/100 mg: 1 tablett per 40 kg kroppsvikt två gånger dagligen.

Normal behandlingstid är 7–10 dagar. Vid kroniska infektioner i t ex hud och urinvägar kan behandlingstiden behöva förlängas.

Interaktioner

Vid samtidig behandling med penicilliner och andra antibiotika med snabbt insättande bakteriostatisk effekt, kan den antibakteriella effekten påverkas på grund av en potentiell antagonism mellan produkterna.

Överdosering

Inga biverkningar förväntas vid tillfällig överdosering.

Förpackningsinformation

Tablett 200 mg/50 mg (rosa med brytskåra)
10 styck blister, receptbelagd
100 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
Tablett 40 mg/10 mg (rosa med brytskåra)
10 styck blister, receptbelagd
100 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
Tablett 400 mg/100 mg (rosa med brytskåra)
10 styck blister, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av