Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hippotrim® vet.

Bayer Animal Health

Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml + 40 mg/ml
(klar, gul)

Antibakteriellt medel

Djurslag:
  • Häst
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiva substanser:
ATC-kod: QJ01EW10
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Vissa förpackningar av Hippotrim® vet. (Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml + 40 mg/ml) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Injektionsflaska 12 x 100 milliliter
Alternativ beredningsform och styrka: oral pasta 288,3 mg/g + 58,0 mg/g Alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp: QJ01EW (Kombinationer av sulfonamider och trimetoprim, inkl. derivat) [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2019-11-12
Prognos för slutdatum: 2020-07-01
Injektionsflaska 100 milliliter
Alternativ beredningsform och styrka: oral pasta 288,3 mg/g + 58,0 mg/g Alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp: QJ01EW (Kombinationer av sulfonamider och trimetoprim, inkl. derivat) [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2019-09-16
Prognos för slutdatum: 2020-07-01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-05-03.

Innehåll

1 ml innehåller: Sulfadiazin 200 mg, trimetoprim 40 mg, klorkresol, dinatriumedetat, n-methylpyrrolidon, natriumformaldehydsulphoxylat, natriumhydroxid för pH-justering, vatten för injektionsvätskor till 1 ml.

Egenskaper

De aktiva substanserna i Hippotrim vet. utgörs av trimetoprim och sulfadiazin i förhållande 1:5. Det sistnämnda är en sulfonamid med kort utsöndringstid och låg vattenlöslighet.

Trimetoprim och sulfadiazin har var och en för sig en bakteriostatisk effekt. Tillsammans utövar de en synergistisk baktericid effekt genom att ingripa i två på varandra följande steg i bakteriernas folsyrametabolism.

Kombinationen trimetoprim och sulfonamid har ett brett antibakteriellt spektrum som omfattar grampositiva och gramnegativa bakterier. Flertalet bakterier av veterinärmedicinsk betydelse hämmas med undantag av Pseudomonas aeruginosa och vissa proteusstammar. Resistensutveckling kan förekomma och är aktuell för Escherichia coli isolerade från svin.

Vid intramuskulär tillförsel erhålls maximala serumkoncentrationer inom 1-3 timmar.
Ungefärlig halveringstid i serum:

 

Trimetoprim

Sulfadiazin

Nötkreatur

4,5 timmar

5 timmar

Häst

2,5 timmar

4 timmar

Svin

4,5 timmar

4,5 timmar

Serumnivån ≥0,15 μg/ml för trimetoprim upprätthålls efter upprepad dosering under 4 timmar hos nöt, 7 timmar hos häst och 20 timmar eller mer hos svin. Serumnivån ≥2 μg/ml för sulfadiazin upprätthålls 12 timmar hos nöt, mer än 24 timmar hos häst och ca 20 timmar hos svin. Vävnadskoncentrationen av trimetoprim är 2-6 gånger högre än serumkoncentrationen. För sulfadiazin gäller att vävnadskoncentrationen är 2-3 gånger lägre än serumkoncentrationen.

Trimetoprim metaboliseras genom oxidering, hydroxylering och glukuronidering medan sulfadiazin metaboliseras genom acetylering och glukuronidering. Utsöndringen sker via urin och faeces. Den icke proteinbundna delen av sulfadiazin och trimetoprim passerar över i mjölk.

Indikationer

Infektioner hos nöt, häst och svin orsakade av mikroorganismer känsliga för trimetoprim och sulfonamid.

Kontraindikationer

Skall ej ges till djur som visat överkänslighet mot sulfapreparat. Svår njurskada.

Försiktighet

Intravenös injektion skall ges långsamt med kroppsvarm lösning. Vid tecken på intolerans skall administreringen avbrytas och chockbehandling insättas.
Under behandlingen skall djuren ha fri tillgång till dricksvatten.

Dräktighet och laktation

Kan administreras under dräktighet och digivning. Inga kända kontraindikationer existerar för denna produkt på dräktiga och lakterande djur.

Biverkningar

Anafylaktisk chock har i enstaka fall observerats på häst.
Överkänslighetsreaktioner som urtikaria kan förekomma.
Lokal smärtande svullnad vid injektionsstället kan förekomma.

Dosering

1 ml innehåller 200 mg sulfadiazin och 40 mg trimetoprim.
Normaldosering: Dosen till nöt, häst och svin är 0,6 ml/10 kg kroppsvikt (15 mg/kg kroppsvikt avseende totalinnehållet av aktiva substanser) 1-2 gånger per dygn.
Nötkreatur: intravenöst eller intramuskulärt.
Svin: intramuskulärt.
Häst: intravenöst.
Behandlingen bör fortgå i 5 dygn eller tills symtomfrihet förelegat i 2 dygn. Se även avsnitt Försiktighet.

Karenstider

Slakt, vid administrering en gång per dygn:
i.m. injektion i högst 5 dygn: 24 dygn för nöt och 21 dygn för svin
i.v. injektion: 10 dygn för häst och nöt.


Slakt, vid administrering 2 gånger per dygn:
i.m. injektion i högst 5 dygn: 48 dygn för nöt och 42 dygn för svin
i.v. injektion: 20 dygn för häst och nöt.


Mjölk: 5 dygn vid administrering en gång per dygn,
10 dygn vid administrering 2 gånger per dygn.

Interaktioner

Trimetoprim-sulfa kan utlösa fatala arrytmier hos detomidin-sederade hästar.

Observera

Vid behandling av nyfödda djur samt djur med svår leverskada skall försiktighet iakttagas. Nedsatt njurfunktion medför kumulationsrisk, vilket ökar risken för biverkningar vid långtidsbehandling.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml + 40 mg/ml (klar, gul)
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
12 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
3 x 12 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av