Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Excenel® vet.

Orion Pharma Animal Health

Pulver till injektionsvätska, lösning

Antibiotikum av cefalosporintyp

Djurslag:
  • Nötkreatur
Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01DD90
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2013–12-23.

Innehåll

Natrium ceftiofur motsvarande ceftiofur 4200 mg. Hjälpämnen: Kaliumfosfat 28 mg.Kaliumfosfat. Pulvret skall lösas i vatten för injektionsvätskor före administrering.

Egenskaper

Den aktiva substansen i Excenel vet. är natriumceftiofur, en cefalosporin med effekt mot grampositiva och gramnegativa bakterier, även betalaktamasproducerande stammar. Ceftiofur utövar en baktericid effekt genom att ingripa i cellväggssyntesen. Ceftiofur är aktivt mot följande mikroorganismer som är involverade i luftvägs- och klövsjukdomar hos nöt: Pasteurella hemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Fusobacterium necrophorum och Bacteroides melaninogenicus. Ceftiofur har också effekt mot stafylokocker, streptokocker och Actinomyces pyogenes. Ceftiofur är overksamt mot meticillinresistenta stafylokocker och flertalet stammar av pseudomonas.

Halveringstiden för ceftiofur i plasma är mycket kort, cirka 4 minuter. Ceftiofur metaboliseras i huvudsak till desfuroylceftiofur med i stort sett samma aktivitet som modersubstansen. Maximal plasmakoncentration av desfuroylceftiofur uppnås 30-60 minuter efter intramuskulär injektion av ceftiofur. Halveringstiden för desfuroylceftiofur efter intramuskulär injektion är 3-9 timmar. Efter upprepad intramuskulär injektion är koncentrationen av desfuroylceftiofur i plasma ca 5 mikrog/ml.

Ingen ackumulation uppträder. Cirka 55% utsöndras via urinen och cirka 30% via faeces. Vattenlösligheten är avhängig av pH-värdet (>400 mg/ml vid ett pH >5,5).

Indikationer

Bakteriellt förorsakade luftvägs- och klövinfektioner hos nötkreatur.

Kontraindikationer

Får inte användas i fjärderfä (inklusive ägg) på grund av risken för spridning av antimikrobiell resistens till människor.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Excenel vet. selekterar resistenta stammar såsom bakterier som producerar betalaktamaser med utvidgat spektrum (ESBL) som kan utgöra en risk för människors hälsa om dessa stammar sprids till människan, t.ex. via livsmedel. Därför bör användning av Excenel vet. reserveras för behandling av kliniska tillstånd som har svarat dåligt, eller förväntas svara dåligt (avser mycket akuta fall då behandling måste inledas utan bakteriologisk diagnos) på förstahandsbehandling. Vid användning av läkemedlet ska hänsyn tas till de officiella, nationella och lokala riktlinjerna för användning av antimikrobiella medel. Ökad användning, inklusive användning som avviker från anvisningarna i produktresumén, kan öka prevalensen av sådan resistens. Om det är möjligt bör Excenel vet. endast användas baserat på känslighetstest.

Excenel vet. är avsett för behandling av enskilda djur. Får inte användas för att förebygga sjukdom eller som en del av hälsoprogram för besättningar. Behandling av grupper av djur ska begränsas strikt till pågående sjukdomsutbrott i enlighet med villkoren för godkänd användning.

Inför beslut om behandlingsstrategi är det lämpligt att överväga förbättring av rutinerna för djurhållningen och ge stödjande behandling med lämpliga lokala medel (t.ex. desinfektionsmedel).


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Kontakt med läkemedlet bör undvikas.

Dräktighet och laktation

Inga embryotoxiska eller teratogena effekter har setts vid studier på dräktiga råttor och möss.

Biverkningar

Vid injektion har temporär smärtreaktion observerats.

Dosering

Beredning av injektionslösning. Innehållet i injektionsflaskan löses enligt följande: 4 g i 80 ml sterilt vatten. Det sterila vattnet bör tillföras pulvret snabbt. 1 ml färdigberedd injektionslösning innehåller 50 mg ceftiofur.

1 mg/kg (1 ml/50 kg) kroppsvikt per dygn. Administreras intramuskulärt 1 gång/dygn i 3-4 dagar. Om ingen förbättring ses inom 3-5 dagar bör diagnosen omprövas.

Karenstider

Slakt: Nöt 5 dygn. Mjölk: 0 dygn.

Observera

Skall ej blandas med annat än vatten för injektionsvätskor.

Hållbarhet

Färdigberedd injektionslösning är hållbar 7 dagar vid förvaring vid 2 - 8°C (i kylskåp) och 12 timmar vid högst 30°C.

Förvaring

Obruten förpackning skall förvaras vid 2°C - 8°C (i kylskåp).

Förpackningsinformation

Pulver till injektionsvätska, lösning
4 gram injektionsflaska, receptbelagd
1 gram injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av