FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Antirobe® vet.

Orion Pharma Animal Health

Kapsel, hård 75 mg
(grön/vit)

Klindamycin mot bakteriella infektioner

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01FF01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Antirobe® vet. kapsel, hård 25 mg, 75 mg, 150 mg och 300 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014–06–20

Innehåll

1 kapsel à 25 mg innehåller: Klindamycinhydroklorid motsvarande klindamycin 25 mg, majsstärkelse, talk, magnesiumstearat, laktosmonohydrat q.s .Kapselhölje: Gelatin, titandioxid (E 171), paraorange (E 110), kinolingult (E 104). Vit/gul kapsel.
1 kapsel à 75 mg innehåller: Klindamycinhydroklorid motsvarande klindamycin 75 mg, majsstärkelse, talk, magnesiumstearat, laktosmonohydrat q.s .Kapselhölje: Gelatin, titandioxid (E 171), indogokarmin (E 132), kinolingult (E 104). Grön/vit kapsel.
1 kapsel à 150 mg innehåller Klindamycinhydroklorid motsvarande klindamycin 150 mg, majsstärkelse, talk, magnesiumstearat, laktosmonohydrat q.s .Kapselhölje: Gelatin, titandioxid (E 171). Vit/vit kapsel.
1 kapsel à 300 mg innehåller Klindamycinhydroklorid motsvarande klindamycin 300 mg, majsstärkelse, talk, magnesiumstearat, laktosmonohydrat q.s .Kapselhölje: Gelatin, erytrocinnatrium (E 127), indogokarmin (E 132), titandioxid (E 171). Violett kapsel.

Egenskaper

Den aktiva substansen i Antirobe vet. är klindamycin. Klindamycin är verksamt mot grampositiva aeroba organismer såsom stafylokocker, oberoende av penicillinasproduktion, streptokocker (ej S. faecalis), pneumokocker samt såväl grampositiva som gramnegativa anaeroba bakterier inkluderande Bacteroides sp., och Fusobacterium sp. Klindamycin är ej verksamt mot gramnegativa aeroba organismer och enterokocker.


Verkningsmekanismen är sannolikt en hämning av proteinsyntesen genom reaktion med 50 S-subenheten i ribosomerna. I allmänhet har substansen en bakteriostatisk verkan vid låga koncentrationer och baktericid verkan vid höga koncentrationer. Korsresistens föreligger mellan klindamycin och makrolidantibiotika.


Klindamycin har god penetration till olika vävnader och är ett alternativ vid svåråtkomliga infektioner såsom mjukdelsinfektioner samt akut och kronisk osteomyelit.

Klindamycin absorberas snabbt och nästan fullständigt från mag-tarm kanalen hos hund även i samband med födointag. Terapeutisk serumkoncentration erhålls inom 30 minuter efter oral administrering, medan maximal serumkoncentration uppnås efter 75 minuter. Plasma halveringstiden hos hund är ca 5 timmar. Eliminationen sker främst via gallan och faeces men till viss del även via urinen.

Indikationer

Hund

Kapslar 25 mg ,75 mg, 150 mg och 300 mg:

Bakteriella infektioner hos hund, t ex infekterade sår, abscesser, tandinfektioner, dermatiter och osteomyelit.


Katt

Kapslar 25 mg och 75 mg:

Bakteriella infektioner hos katt, t ex infekterade sår, abscesser, tandinfektioner och dermatiter.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot klindamycin och linkomycin. Får ej ges till gnagare, kaniner och hästar.

Försiktighet

Partiell korsresistens har visats mellan klindamycin, erytromycin och andra makrolidantibiotika. Om resistens mot erytromycin påvisats bör även behandling med klindamycin undvikas.

Vid långtidsbehandling av osteomyelit hos hund, 1 månad eller längre, skall lever- och njurfunktionstester och blodkroppsräkning utföras regelbundet.

Försiktighet skall iakttas vid behandling av djur med grava njurskador och/eller mycket grava leverskador åtföljda av allvarliga metaboliska avvikelser och serumnivåer skall följas vid behandling med klindamycin i hög dos.


Dräktighet och laktation

Studier på råtta visar inga teratogena effekter. Kliniska studier på hund och katt saknas. Skall endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Klindamycin passerar över i mjölk.

Biverkningar

Överväxt av motståndskraftiga organismer såsom Clostridia och svamp kan förekomma. Gastrointestinala besvär i form av kräkningar och diarré har observerats.

Dosering

Hund och katt

Infekterade sår, abscesser; infektioner i munhålan och tandinfektioner: 5,5 mg/kg kroppsvikt var 12:e timme i 7-10 dagar. Behandlingarna kan vid behov pågå i 28 dagar.


Hund

Osteomyelit: 11 mg/kg kroppsvikt var 12:e timme i minst 28 dagar.

Interaktioner

Det har visats att klindamycin har neuromuskulärt blockerande egenskaper som kan förstärka effekten av andra neuromuskulärt blockerande ämnen. Antirobe vet. bör därför användas med försiktighet till djur som behandlas med sådana ämnen.

Klindamycin skall inte ges tillsammans med kloramfenikol eller makrolider eftersom de kan verka antagonistiskt vid bindningsstället på 50S ribosomsubenheten.

Överdosering

Den maximala orala dos som tolereras väl är 300 mg/kg kroppsvikt, dvs 30 gånger föreskriven dosering.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Kapsel, hård 25 mg (gul/vit)
16 styck blister, receptbelagd
80 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
Kapsel, hård 75 mg (grön/vit)
16 styck blister, receptbelagd
80 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
Kapsel, hård 150 mg (vit/vit)
16 styck blister, receptbelagd
80 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
Kapsel, hård 300 mg Violett
16 styck blister, receptbelagd
80 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av