Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Engemycin® vet.

Intervet

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml

Tetracyklinderivat

Djurslag:
  • Får
  • Nötkreatur
  • Svin
ATC-kod: QJ01AA06
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2015-05-18.

Innehåll

1 ml injektionsvätska innehåller oxytetracyklinhydroklorid motsvarande oxytetracyklin 100 mg. Natriumformaldehydsulfoxylas, magnesiumoxid, povidon, aminoetanol, vatten för injektionsvätskor till 1 ml.

Egenskaper

Den aktiva substansen i Engemycin vet. är oxytetracyklin. Oxytetracyklin utövar en bakteriostatisk effekt genom att ingripa i bakteriernas proteinsyntes. Oxytetracyklin är verksamt mot aeroba och anaeroba grampositiva och gramnegativa bakterier samt mot Mycoplasma och Chlamydia. Vid in vitro-försök har oxytetracyklin också visat sig verksamt mot Ehrlichia. Korsresistens föreligger mellan tetracykliner och samtliga tetracyklinderivat. Tetracyklin har stor benägenhet att selektera fram gramnegativa tarmbakterier med R-faktoröverförd multipelresistens. Tetracyklinlösningar är normalt vävnadsirriterande men genom tillsättning av 250 mg/ml povidon reduceras vävnadsirritation.

Absorptionsgrad: Vid angivna doseringar uppnås maximal serumkoncentration efter en till två timmar. Verksam terapeutisk nivå (>1 μg) upprätthålles under ca ett dygn vid normaldosering och ca två dygn vid prolongerande dosering.

Halveringstiden är hos nötkreatur 11 timmar, kalvar 9 timmar, suggor 9 timmar och får 4 timmar.

Bindning till serumproteiner uppgår till ca 50%. De högsta koncentrationerna erhålles i njure, lever, mjälte och lunga. Oxytetracyklin utsöndras i faeces, urin och mjölk.

Indikationer

Infektioner hos nöt, svin och får orsakade av mikroorganismer känsliga för oxytetracyklin.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot oxytetracyklin eller något hjälpämne.

Försiktighet

Försiktighet skall iakttas vid behandling av djur med nedsatt njurfunktion. Undvik utspädning med lösningar innehållande kalciumsalter.

Dräktighet och laktation

Tetracykliner lagras in i skelett och tänder och kan ge missfärgningar på tänder och emaljhypoplasi, samt påverka skelettutvecklingen.

Biverkningar

Gastrointestinala biverkningar kan förekomma. Snabb intravenös injektion på nötkreatur kan leda till chock. Risk för emaljhypoplasi och missfärgning kan uppträda vid behandling av djur under den tid deras tänder mineraliseras. Lokala reaktioner på injektionsstället kan i vissa fall noteras.

Dosering

Engemycin vet. kan administreras i låg dos för effekt i 24 timmar eller i hög dos för effekt under en längre tid. 1 ml injektionsvätska innehåller 100 mg oxytetracyklin.

Dosering med låg dos:

För att få en kortverkande effekt under 24 timmar rekommenderas dosen 5-10 mg/kg kroppsvikt intramuskulärt eller intravenöst. Behandlingen kan upprepas med 24 timmars intervall i 3-4 dagar.

Dosering med hög dos:

För att få en långverkande effekt under 48 timmar rekommenderas dosen 20 mg/kg kroppsvikt intramuskulärt eller intravenöst. Behandlingen kan upprepas en gång efter 48 timmar. Karenstid är ej fastställd för får som producerar mjölk för human konsumtion.

Doseringsanvisningar


Djurslag

Låg dos, upprepas efter 24 timmar maximalt 4 gånger

Hög dos, upprepas en gång efter 48 timmar

admini-

streringssätt

dos ml/10 kg kroppsvikt

admini-

streringssätt

dos ml/10 kg kroppsvikt

nötkreatur

IV, IM

0,5-1

IV, IM

2

svin

IM

1

IM

2

får

IM

0,5-1

IM*

2*


*Karenstid för den högre dosen är ej fastställd för djur som producerar mjölk för human konsumtion.

Maximalt rekommenderad volym som kan ges på samma injektionsställe: 20 ml för nötkreatur, 10 ml för får och svin. Upprepad dosering skall ges på olika injektionsställen. Intravenösa injektioner administreras långsamt under minst en minut. För att säkerställa rätt dosering skall kroppsvikten kontrolleras så noga som möjligt för att undvika underdosering.

Karenstider

Slakt: Nöt: 30 dygn. Får: 18 dygn. Svin: 8 dygn

Mjölk: Nöt: 7 dygn. Får: 4 dygn vid doser upp till 10 mg/kg kroppsvikt/dygn.

Överdosering

Symptom utöver sådana som beskrivs under Biverkningar har inte rapporterats.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
10 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
250 milliliter flaska, receptbelagd
6 x 10 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av