Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ventipulmin® vet.

Receptstatus
Pharmaxim

Granulat 16 mikrog/g
(Fint, vitt, fritt flytande granulat)

Bronkospasmolytikum

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QR03CC13
  • Vad är en produktresumé (SPC)?
Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Ventipulmin vet. 16 mikrogram/g granulat för häst

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Aktiv substans:

1 g innehåller:14 mikrogram klenbuterol motsvarande16 mikrogram klenbuterolhydroklorid


Hjälpämnen:

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1

3 LÄKEMEDELSFORM

Granulat.


Fint, vitt, fritt flytande granulat.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Djurslag

Häst.

4.2 Indikationer, specificera djurslag

Luftvägssjukdomar på häst, där tilltäppning av luftvägarna p.g.a. bronkospasm och/eller ansamling av slem är en bidragande orsak och förbättrad mukociliär clearance är önskvärd.

4.3 Kontraindikationer

Sen dräktighet och hjärtsjukdom.

4.4 Särskilda varningar

Inga.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Försiktighet bör iakttagas vid halotan-narkos då hjärtmuskeln uppvisar ökad känslighet för katekolaminer.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Ät, drick eller rök inte vid hantering av produkten. Vid spill på huden, tvätta omedelbart efter använding med tvål och rent vatten. Undvik inandning av damm.

4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Svettningar, muskeltremor, takykardi, oro och urticaria kan förekomma. En övergående ökning av CK (kreatinkinas) i serum har också obeserverats.

4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Dräktighet:

Om användning av Ventipulmin granulat sker under dräktighet måste behandlingen avbrytas 1-2 dagar före fölning, eftersom livmodersammandragningar kan försvagas av preparatet.


Laktation:

Ventipulmin vet. bör ej användas till digivande sto eftersom det inte finns några studier av användning av klenbuterol vid digivning hos häst.

4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Vid samtidig behandling med klenbuterol och glukokortikoider har fall med vasodilatation förekommit. Ventipulmin granulat skall inte användas samtidigt med andra β-adrenergika. Klenbuterol kan motverka effekterna av prostaglandin F2–α och oxytocin på livmodern. β-rectorantagonister såsom propanolol kan motverka effekten av klenbuterol.

4.9 Dos och administreringssätt

Ventipulmin granulat skall administreras oralt med en dos av 0,8 μg klenbuterolhydroklorid/kg kroppsvikt två gånger dagligen. Detta motsvarar 5 g granulat/100 kg kroppsvikt två gånger dagligen.

Vid akuta och subakuta sjukdomar är i allmänhet 3 veckors behandling tillräcklig, medan kroniska sjukdomar kräver längre behandling.

4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Daglig oral tillförsel till häst av upp till 4 gånger den terapeutiska dosen under 90 dagar gav endast upphov till övergående biverkningar typiska för β2-agonister såsom svettningar, takykardi och muskeltremor. Ingen behandling krävdes.

I fall med oavsiktlig överdosering kan en β-receptor-antagonist, såsom propanolol användas som antidot.

4.11 Karenstid(er)

Slakt: 28 dagar.

Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Bronkospasmolytikum,
ATCvet-kod: QR03C C13

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Klenbuterolhydroklorid är en β2-receptoragonist som ger relaxation av glatt muskulatur vid bronkkonstriktion. Den farmakologiska effekten erhålls genom att substansen binds selektivt till β2-adrenoceptorer på glatta muskelceller, vilket leder till inaktivering av enzymet proteinkinas som krävs för kontraktion av glatt muskulatur. Därigenom minskar motståndet i andningsvägarna. Klenbuterol har också visat sig inhibera mastcellernas histaminfrisättning i lungvävnad och underlätta transporten av slem från luftvägarna.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Häst: Efter oral administrering till häst är klenbuterol fullständigt biotillgänglig med snabb absorption. Maximal plasmakoncentration (Cmax= 0,4—0,9 ng/ml) av klenbuterol uppnås inom 2 timmar vid rekommenderad dosering. Steady state nivå i plasma uppnås efter 3-5 dagars behandling med ett Cmax värde för klenbuterol mellan 0,6 och 1,6 ng/ml. Den terapeutiska durationen kvarstår i 6-8 timmar. Föreningen distribueras snabbt till vävnaderna och passerar placenta. Endast en del metaboliseras, då huvudsakligen i levern. Halveringstiden i plasma är flerfasisk med t ½ = 10 timmar för den sista fasen. Vid upprepad daglig (2ggr/dag) tillförsel sker en kumulering. Den största delen av den givna dosen utsöndras via njurarna (70-91%) och återstoden via faeces (ca. 6-15%). Upp till 45 % av den del av dosen som utsöndras via urin är oförändrat klenbuterol.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Mannitol

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Povidon

Löslig stärkelse

Renat vatten

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Ventipulmin granulat är förpackad i en vit, rund bredhalsad HDPE behållare med ett trycklock av lågdensitetspolyeten. Varje behållare innehåller 500 g granulat samt en genomskinlig 16,0 ml måttsked gjord av polystyren. Dosmåttet rymmer 10 g granulat, vilket motsvarar dosen till 200 kg kroppsvikt.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Överblivet läkemedel lämnas till apotek för destruktion. Tom förpackning behandlas som hushållsavfall.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

11276

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 1990-12-14

Förnyat godkännande: 2005-12-14

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2015–11-23
Hitta direkt i texten
Av