Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Antisedan® vet.

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
(klar, färglös lösning)

Antagonist till medetomidin och dexmedetomidin

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QV03AB90
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-08-14.

Innehåll

Aktiv substans:

Atipamezolhydroklorid 5 mg/ml.


Hjälpämnen:

Metylparahydroxybenzoate (E 218) 1 mg/ml


Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Den aktiva substansen i Antisedan vet. är atipamezol. Atipamezol är en potent och selektiv alfa-2‑adrenoreceptorantagonist som upphäver effekten av alfa-2-agonister såsom medetomidin eller dexmedetomidin på alfa-2-receptorer i centrala och perifera nervsystemet. Administreringen av atipamezol medför en ökad frisättning av noradrenalin från nervändslut och därmed en ökad sympatisk aktivitet. Administreringen av atipamezol till hund eller katt som är sederad med medetomidin/dexmedetomidin medför att sederingen upphävs och att djuret återgår till initialt stadium.

De kardiovaskulära och respiratoriska effekterna av atipamezol är små. Dock ses hos ett medetomidin/dexmedetomidin-sederat djur en initial stegring av hjärtfrekvens och blodtryck efter administrering av atipamezol


Farmakokinetiska egenskaper

Absorption: Atipamezol absorberas snabbt efter intramuskulär injektion. Maximala koncentrationer nås inom 10-15 minuter i centrala nervsystemet.

Distribution: Vd hos hund är 1-2,5 l/kg vid i.v. eller i.m. administrering.

Elimination: Halveringstiden för atipamezol är cirka 1-2,6 timmar vid i.v. och i.m. administrering. Atipamezol metaboliseras huvudsakligen i levern genom oxidation. Metaboliterna utsöndras primärt i urinen.


Indikationer

Upphävande av effekten av medetomidin eller dexmedetomidin, som använts till hund eller katt.

Kontraindikationer

Inga kända.

Försiktighet

Samtidig användning av andra läkemedel med stimulerande effekt på centrala nervsystemet rekommenderas inte. Tillse att djurets sväljreflexer är fullt återställda innan det tillåts att äta eller dricka. Har medetomidin eller dexmedetomidin kombinerats med ketamin ska Antisedan vet. administreras tidigast 30-40 minuter efter ketamin givan. Om effekten av alfa-2-agonisten upphävs tidigare kan återstående effekt av ketamin orsakar kramper.

Dräktighet och laktation

Antisedan har ej testats på dräktiga eller digivande djur och skall därför ej användas till dräktiga eller digivande tikar eller honkatter.

Biverkningar

Övergående förhöjd livlighet och/eller takykardi. Kräkning, dregling, flämtning och svårighet att hålla avföring har rapporterats.

Dosering

Antisedan vet. kan administreras intramuskulärt, subkutant eller intravenöst. Intramuskulär administration ger upphov till ett successivt och lugnt uppvaknande varför detta rekommenderas i normalfallet. Injektionen ges 15-60 minuter efter administreringen av medetomidin eller dexmedetomidin. Djuret reagerar normalt inom 5-10 minuter.

Doseringen är beroende av tidigare använd dos av medetomidin/dexmedetomidin.


Hund:   5 gånger högre dos, räknat i µg/kg, ges av atipamezol jämfört med tidigare given dos av medetomidin eller 10 gånger högre dos jämfört med tidigare given dos av dexmedetomidin.

  • Samma volym ges av Antisedan vet. (5 mg/ml) jämfört med tidigare given volym av medetomidin injektionsvätska (1 mg/ml) eller dexmedetomidin injektionsvätska (0,5 mg/ml).

  • För dexmedetomidin 0,1 mg/ml är Antisedan volymen en femtedel (1/5) jämfört med tidigare given volym av dexmedetomidin 0,1 mg/ml. Exempel 1 ml dexmedetomidin (0,1 mg/ml) reverseras med 0,2 ml Antisedan vet. (5 mg/ml) till hund.

Katt:   2,5 gånger högre dos, räknat i µg/kg, ges av atipamezol jämfört med tidigare given dos av medetomidin eller 5 gånger högre dos jämfört med tidigare given dos av dexmedetomidin.

  • Halva volymen ges av Antisedan vet. (5 mg/ml) jämfört med tidigare given volym av medetomidin injektionsvätska (1 mg/ml) eller dexmedetomidin injektionsvätska (0,5 mg/ml).

  • För dexmedetomidin 0,1 mg/ml är Antisedan volymen en tiondel (1/10) jämfört med tidigare given volym av dexmedetomidin 0,1 mg/ml. Exempel 1 ml av dexmedetomidin (0,1 mg/ml) reverseras med 0,1 ml Antisedan vet (5 mg/ml) till katt.

Har medetomidin eller dexmedetomidin kombinerats med ketamin bör Antisedan vet. administreras tidigast 30-40 minuter efter ketamin givan.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Ospecifikt verkande centrala stimulantia (till exempel 4-aminopyridin) potentierar atipamezol.

Överdosering

Överdosering kan förorsaka reversibel hyperaktivitet och takykardi.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Efter administrering av detta läkemedel bör djuren få vila på en lugn plats.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Kontakt med hud eller slemhinnor bör undvikas. Om kontaminering sker ska berörd hud eller slemhinna omedelbart sköljas med vatten.

Hållbarhet

Oöppnad förpackning är hållbar i 3 år.

Hållbarhet i öppnad förpackning: 3 månader

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml (klar, färglös lösning)
10 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
10 x 10 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av