Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Baytril® vet.

Receptstatus
Bayer Animal Health

Tablett 50 mg
(köttarom, tablett med mittskåra)

Antibiotikum av kinolontyp

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01MA90
  • Vad är en FASS VET-text?

Texten nedan gäller för:
Baytril® vet. tablett 15 mg, 50 mg och 150 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-05-16.

Innehåll

1 tablett innehåller: Enrofloxacin 15 mg, 50 mg eller 150 mg, laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, povidon, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, artificiell köttarom.

Egenskaper

Farmakodynamik
Den aktiva substansen i Baytril vet. är enrofloxacin, som är ett kinolonderivat. Enrofloxacin utövar en baktericid effekt genom att hämma funktionen av det bakteriella enzymet DNA-gyras, som är nödvändigt för bakteriens DNA-syntes. Den antibakteriella effekten är snabb, även på bakterier i vilofas.


Det antibakteriella spektrat är brett och omfattar både grampositiva och gramnegativa bakterier samt mykoplasmer. Gramnegativa aeroba bakterier t ex E. coli, Klebsiella, Yersinia, Salmonella, Pasteurella, Haemophilus, Moraxella, Actinobacillus, Proteus m fl är ofta höggradigt känsliga. Även Pseudomonas är vanligen känslig men uppvisar högre MIC-värden. Grampositiva bakterier uppvisar genomgående lägre känslighet jämfört med gramnegativa bakterier. Mot Mycoplasma har enrofloxacin i regel god effekt. R-faktorburen resistens mot enrofloxacin har ännu inte påvisats. Resistens mot fluorokinoloner har observerats uppkomma på två principiellt olika sätt, (i) förändring i DNA gyras eller topoisomeras IV och (ii) förändringar i bakteriecellens läkemedels-genomsläpplighet. Båda mekanismerna leder till en minskad känslighet hos bakterien för fluorokinoloner.


Farmakokinetik

Enrofloxacin absorberas snabbt efter peroral giva. Hos hund och katt uppnås maximal serumkoncentration ca 1,5 μg/ml i regel inom 2 timmar. Vävnadskoncentrationerna är oftast högre än serumkoncentrationerna. Enrofloxacin passerar blod-hjärnbarriären. Proteinbindningsgraden i serum är hos hund 14% och hos katt 8%. Den biologiska halveringstiden i serum är 3-4 timmar för katt vid 5 mg/kg och 3-5 timmar för hund vid 5mg/kg. Utsöndringen sker till ca 25% via urin och till ca 75% via faeces. Ca 60% utsöndras i oförändrad form och resten till andra metaboliter bl a ciprofloxacin. Totalclearance är ca 9 ml/minut/kg kroppsvikt.

Indikationer

Infektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för enrofloxacin där smalspektriga antibiotika utifrån klinisk erfarenhet, resistensundersökning eller av andra skäl är olämpliga.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot enrofloxacin, andra fluorokinoloner eller mot något av hjälpämnena.

Använd inte till katter yngre än 8 veckor eftersom korrekt dosering inte är möjlig med de tillgängliga tablettstyrkorna.

Använd inte till växande hundar, till exempel till små hundraser yngre än 8 månader, till stora hundraser yngre än 12 månader, till mycket stora hundraser yngre än 18 månader.

Ska inte användas till djur med epilepsi eller som lider av kramper, eftersom enrofloxacin kan orsaka CNS-stimulering.

Försiktighet

Särskild försiktighet bör iakttas vid användning av enrofloxacin till djur med nedsatt njurfunktion eftersom enrofloxacin huvudsakligen utsöndras via njurarna. Elimineringen av enrofloxacin kan därför vara nedsatt.


Ska inte ges till djur med epilepsi eftersom enrofloxacin kan orsaka CNS-stimulering.


Läkemedel som innehåller enrofloxacin bör inte användas till djur med långvariga broskerosioner, eftersom dessa erosioner kan förvärras under behandlingen.


Behandling av växande hundar med höga doser enrofloxacin under längre perioder kan orsaka broskerosioner.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation. Enrofloxacin passerar genom placenta och utsöndras i mjölk, så effekter på avkomma (djur i tillväxt) kan inte uteslutas. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


Laboratoriestudier på råttor och kaniner har inte givit belägg för teratogena effekter, men har visat fetotoxiska effekter vid doser toxiska för modern.

Biverkningar

I mycket sällsynta fall kan störningar i magtarmkanalen förekomma (t.ex. hypersalivering, kräkningar, diarré). Symtomen är vanligtvis lindriga och övergående.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

5 mg/kg kroppsvikt per dygn i 5-10 dagar. Ges i munnen

Överskrid ej rekommenderad dos.


Doseringsschema:

Kroppsvikt (kg)

Antal 15 mg tabletter per dygn

Antal 50 mg tabletter per dygn

Antal 150 mg tabletter per dygn

3

15


½


10


1


15


1 ½

½

20


2


25


2 ½


30


3

1

35


3 ½


40


4


451 ½

50
602

752 ½

903

För att säkerställa korrekt dosering ska kroppsvikten bestämmas så noga som möjligt för att undvika underdosering.

Interaktioner

Använd inte enrofloxacin samtidigt med antimikrobiella ämnen som verkar antagonistiskt till kinoloner (t.ex. makrolider, tetracykliner eller fenikoler).


Använd inte samtidigt med teofyllin eftersom elimineringen av teofyllin kan fördröjas.


För att undvika biverkningar måste särskild försiktighet iakttas vid samtidig användning av flunixin och enrofloxacin hos hundar. En konsekvens av samtidig administrering av flunixin och enrofloxacin är en minskning i elimineringen, vilket tyder på att dessa ämnen interagerar under utsöndringsfasen. Därför leder samtidig administrering av enrofloxacin och flunixin hos hundar till ökad AUC och elimineringshalveringstid för flunixin och en ökad elimineringshalveringstid, men ett lägre Cmax för enrofloxacin.


Administrera inte samtidigt med orala produkter som innehåller kalcium-, aluminium- eller magnesiumhydroxid (t.ex. antacida), eller multivitaminer som innehåller järn eller zink eftersom det kan minska absorptionen av fluorokinoloner.

Överdosering

Vid oavsiktlig överdosering kan gastrointestinala symtom förekomma (t.ex. kräkningar och diarré) och neurologiska reaktioner (t.ex. mydriasis).


Retinotoxiska effekter, både reversibla och irreversibla effekter inklusive blindhet kan förekomma hos katter vid doser över rekommenderad dos (5 mg/kg kroppsvikt).


Det finns ingen antidot vid fall av överdosering och behandlingen bör vara symtomatisk.

Observera

Retinotoxiska effekter inkluderande blindhet kan förekomma hos katt när rekommenderad dos överskrids.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur

Personer som är överkänsliga för fluorokinoloner ska undvika kontakt med läkemedlet.


Undvik kontakt med hud och ögon. Tvätta händerna efter användning. Ät, drick eller rök inte vid hantering av produkten.


Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare. Detta gäller särskilt barn.


Officiella och lokala riktlinjer för användning av antibiotika bör beaktas vid användning av produkten.


Fluorokinoloner bör endast användas för behandling av kliniska tillstånd som har svarat dåligt, eller förväntas svara dåligt på andra typer av antibiotika.


Användningen av fluorokinoloner bör om möjligt baseras på resistensbestämning.


Om produkten används på andra sätt än de som beskrivs i produktresumén kan det öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot fluorokinoloner samt minska effektiviteten av behandling med andra kinoloner, på grund av potentiell korsresistens.

Förpackningsinformation

Tablett 15 mg (köttarom)
10 styck blister, receptbelagd
Tablett 50 mg (köttarom, tablett med mittskåra)
10 styck blister, receptbelagd
Tablett 150 mg (köttarom, tablett med mittskåra)
10 styck blister, receptbelagd
20 styck blister, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av