Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Systamex® vet.

Orion Pharma Animal Health

Intraruminalinlägg, periodvis frisättning 3,75 g
(Kapsel med 5 avdelade doser)

Anthelmintikum mot rundmaskar i mag/tarmkanalen och lungmask

Djurslag:
  • Nötkreatur
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AC02
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-05-07.

Innehåll

Ett intraruminalinlägg består av fem tabletter


Aktiv substans: Varje tablett innehåller: Oxfendazol 750 mg

Mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykollat, povidon, magnesiumstearat.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper


Den verksamma substansen i Systamex vet. är oxfendazol som tillhör gruppen benzimidazoler. Oxfendazol utövar en anthelmintisk effekt genom att hämma parasitens glukosupptag varvid energimetabolismen blockeras. Substansen har hög aktivitet (90-95%) mot matura och immatura stadier av nematoder i mag-tarmkanal (Ostertagia, Cooperia, Haemonchus, Nematodirus med flera arter) och lunga (Dictyocaulus) hos nötkreatur.


Efter nedläggning i vom eller nätmage korroderar kapselns centrala metallstång genom inverkan av magsafter och en tablett med 750 mg oxfendazol frigörs därmed var tredje vecka. Sammanlagd behandlingstid av en bolus omfattar hela betessäsongen. Stålvikten stannar kvar i vom/nätmage efter behandling.Farmakokinetiska egenskaper

Absorption: Efter varje tabletts frigörelse från bolusen absorberas cirka 77 % av tablettens oxfendazol innehåll och maximala serumkoncentrationer erhålls efter 16 - 31 timmar.

Distribution: Oxfendazol distribueras i huvudsak till levern.

Elimination: Serumhalveringstiden är cirka 20 timmar. Oxfendazol metaboliseras till den aktiva substansen fenbendazol samt sulfon- och aminföreningar. Oxfendazol utsöndras i huvudsak via faeces och urin


Indikationer

Profylaktisk behandling mot parasitär sjukdom förorsakad av matura och immatura mag/tarm nematoder (Ostertagia, Cooperia, Haemonchus, Nematodirus m fl arter) och lungmask (Dictyocaulus) hos förstaårsbetande nötkreatur.

Kontraindikationer

Systamex vet. skall inte ges till kalvar under 100 kg eftersom de inte har utvecklat idisslarförmågan och bolusen då kan fastna i matstrupen och leda till dödsfall.

Försiktighet

Försiktighet skall iakttas vid behandlingen så att mekaniska skador ej orsakas i kalvens svalg. Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur. Tvätta händerna efter användning.


Dräktighet och laktation

Lakterande djur samt dräktiga kvigor som förväntas kalva inom 180 dygn, skall ej behandlas, eftersom mjölk ej får levereras inom 180 dagar efter behandlingstillfället.

Biverkningar

Behandling av för unga kalvar som ej utvecklat idisslarförmåga kan leda till oesophagusobstruktion.

Dosering

En depotbolus ges med speciell ingivare till varje förstaårsbetande nötkreatur, med 100-250 kg kroppsvikt, 2-5 dagar före betessläppning. Om djuren initialt släpps på parasitfria (rena) beten kan behandlingen utföras senare, t ex 2-5 dagar före flyttning till permanenta (smittade) betesmarker.


Fölr att säkerställa administrering av korrekt dos ska kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt. Kontrollera att doseringsenheten fungerar exakt och korrekt. Hanteringsanvisning:

Bolusen ingives med en särskild ingivare. Bolusen fastsättes i ingivaren med stål-ändstycket utåt. I ingivaren kläms bolusen fast så att den ej kan ramla ur. Ingivaren införes in över tungroten till svalget. Då kalven sväljer skjutes bolusen ur ingivaren med ett passande tryck på ingivarstången.

Karenstider

Slakt 180 dygn. Lakterande mjölkkor eller kvigor som förväntas kalva inom 180 dygn får ej behandlas.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

-

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Försiktighet ska iakttas för att undvika följande förfaranden eftersom de ökar risken för att resistens utvecklas vilket slutligen kan resultera i ineffektiv behandling:


  • Allt för frekvent och upprepad användning av maskmedel från samma klass under en längre tidsperiod.

  • Underdosering, vilket kan bero på en underskattning av kroppsvikt, feladministration av läkemedlet, eller bristfällig kalibrering av doseringsapparaten (om sådan används).

Misstänkta kliniska fall av resistens mot maskmedel ska undersökas ytterligare med lämpliga test (t.ex. FECRT, Faecal Egg Count Reduction Test). När testresultaten starkt indikerar resistens mot ett särskilt maskmedel ska ett avmaskningsmedel som hör till en annan farmakologisk klass och har en annan verkningsmekanism användas.

Resistens mot benzimidazoler har rapporterats hos vissa parasitarter hos nötkreatur.
Därför ska användningen av detta läkemedel baseras på lokal (region, gård) epidemiologisk information om mottagligheten hos rundmaskar och rekommendationer för hur ytterligare selektion för resistens mot maskmedel ska begränsas. Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

-

Hållbarhet

5 år

Förvaring

Förvaras vid högst 25° C, i skydd mot kyla och i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förpackningsinformation

Intraruminalinlägg, periodvis frisättning 3,75 g Kapsel med 5 avdelade doser
12 styck plastbehållare, receptbelagd
24 styck plastbehållare, receptbelagd
3 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
4 x 3 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av