Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Finadyne® vet.

Intervet

Injektionsvätska, suspension 50 mg/ml

Analgetikum med antiinflammatorisk och antipyretisk verkan

Djurslag:
  • Häst
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AG90
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-08-13.

Innehåll

1 ml innehåller: Flunixinmeglumine motsvarande flunixin 50 mg. Hjälpämnen: Trinatriumfosfatdodekahydrat, fenol, natriumformaldehydsulfoxylat, dinatriumedetatdihydrat, propylenglykol, saltsyra, vatten för injektionsvätskor till 1 ml

Egenskaper

Flunixin tillhör gruppen icke-steroida anti-inflammatoriska (NSAID) läkemedel. Substansen har en anti-inflammatorisk och analgetisk effekt. Flunixins farmakologiska aktivitet är beroende på dess förmåga att hämma prostaglandinsyntesen (cyklooxygenashämning). Flunixin hämmar också trombocytaggregering.

Flunixin absorberas snabbt från injektionsstället till olika vävnader. Maximal serumkoncentration uppnås hos häst efter 1-1,5 timmar. Halveringsstiden är 1,6 timmar efter en engångsbehandling med 1,1 mg/kg kroppsvikt. Mätbara värden kvarstår i serum ca 8 timmar. Halveringstiden hos nötkreatur är 8 timmar i plasma efter en intravenös singeldos med 1,1 mg/kg kroppsvikt. Hos svin sker en snabb absorption efter intramuskulär dosering. Halveringstiden är ca 4 timmar. Flunixin har en hög bindningsgrad till plasmaproteiner (>99%). Utsöndringen sker via faeces och urin.

Indikationer

Häst: Smärtsamma tillstånd i muskler, leder och skelett, tex fång. Vid kolik för att lindra buksmärtor.

Nötkreatur: Smärtsamma tillstånd i muskler, leder och skelett, t ex fång.

Svin: Smärtsamma tillstånd i muskler, leder och skelett, tex aseptisk artrit. Febernedsättande.

Kontraindikationer

Hjärt-, lever- eller njurinsufficiens, gastrointestinal ulcera/blödning eller vid överkänslighet mot substansen. Använd inte detta läkemedel till nötkreatur inom 48 timmar före förväntad förlossning.

Försiktighet

Behandling av föl under 6 veckors ålder eller av gamla hästar kan medföra en ökad risk. Doseringen kan i sådant fall minskas samtidigt som noggrann klinisk övervakning tillämpas.

Rekommenderad dosering bör ej överskridas.

Säkerheten för unga grisar (< 40 kg kroppsvikt) har inte studerats.

Det är känt att NSAID-preparat har tokolytisk effekt och kan fördröja förlossning genom att hämma prostaglandiner, som är viktiga för förlossningsinduktionen.

Användning av detta läkemedel i den tidiga post-partum perioden kan störa uterin involution och utstötning av fosterhinnorna, vilket kan resultera i kvarbliven efterbörd.

Risk för njurskada vid behandling av dehydrerade eller hypovolemiska djur.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts hos dräktiga ston och suggor. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning. Skall endast användas inom de första 36 timmarna efter förlossningen efter ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning och behandlade djur bör övervakas med avseende på kvarbliven efterbörd.

Biverkningar

NSAID-preparat kan p.g.a. verkningsmekanismen (hämning av prostaglandinsyntesen) ge gastrointestinala ulcerationer och erosioner. I mycket sällsynta fall har intravenös tillförsel resulterat i akuta anafylaktiska reaktioner i form av balansrubbningar, skakningar, kramper och även dödsfall. Intramuskulära injektioner kan ge lokala reaktioner på injektionsställena.

Dosering

Häst: 1,1 mg/kg kroppsvikt (= 1 ml per 45 kg kroppsvikt) intramuskulärt eller intravenöst en gång dagligen. Behandlingen kan upprepas upp till 5 dagar.

Nötkreatur: 2,2 mg/kg kroppsvikt (= 2 ml per 45 kg kroppsvikt) intramuskulärt eller intravenöst en gång dagligen i 3 dagar.

Svin: 2,2 mg/kg kroppsvikt (=2ml per 45 kg kroppsvikt) intramuskulärt en gång dagligen i 3 dagar.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter:

Häst: iv 1 dygn. im 7 dygn

Nötkreatur: iv 4 dygn. im 7 dygn

Svin: 18 dygn

Mjölk:

Nötkreatur: 1 dygn

Interaktioner

Skall inte användas samtidigt med andra anti-inflammatoriska läkemedel eller inom 24 timmar efter dosering med annan NSAID. NSAID´s har en hög proteinbindningsgrad och kan därför konkurrera med andra läkemedel med hög proteinbindningsggrad, vilket eventuellt kan ge upphov till toxiska effekter.

Överdosering

Överdosering kan ge upphov till gastrointestinala symtom.

Observera

Bör inte blandas med andra läkemedel för injektion.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

Förvaring

Förvaras vid högst 25 oC.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension 50 mg/ml
50 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
6 x 50 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
6 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av