Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Domitor® vet.

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml
(klar, färglös)

Sedativum med analgetisk effekt

Djurslag:
 • Hund
 • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QN05CM91
 • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-01-18.

Innehåll

1 ml innehåller: Aktiv substans: Medetomidinhydroklorid 1mg. Hjälpämnen: Metylparahydroxybensoat, Propylparahydroxybensoat, Natriumklorid, Vatten för injektionsvätskor till 1 ml.

Egenskaper

Domitors aktiva beståndsdel är medetomidin. Medetomidin är en α2-agonist med central verkan som hämmar överföringen av noradrenalin-medierade nervimpulser. Medvetandenivån sänks och smärttröskeln höjs. Duration och verkningsdjup är dosberoende.

Medetomidin sänker hjärtfrekvensen. Hundar kan komma att utveckla överledningsblock. Kroppen svarar på den sänkta hjärtfrekvensen genom att höja blodtrycket, som återgår till normalnivå eller något under efter 15 minuter. Andningsfrekvensen sänks. Blodsockernivåerna är förhöjda hos båda djurarterna. Kroppstemperaturen sänks om djuret behandlas vid rumstemperatur eller vid lägre temperatur.

Medetomidin absorberas snabbt efter intramuskulär injektion och tmax varierar från 15 minuter till 30 minuter (Cmax 20 mikroliter vid dosen 80 mikrog/kg till hund). Medetomidin fördelas snabbt i organismen. Distributionsvolymen varierar mellan 2,8 liter/kg och 3,6 liter/kg. Proteinbindningen är 85% till 90%. Elimineringen sker via levern, där medetomidin oxideras till inaktiva metaboliter som efter konjugering utsöndras i urin och i mindre omfattning i avföring. Halveringstiden är ca 1 timme. Clearance är ca 30 ml/min/kg.

Indikationer

Sedering och analgesi av hund och katt för undersökningar, behandlingssituationer och små kirurgiska ingrepp. Preanestesi hos hund.

Kontraindikationer

Använd inte till djur med hjärtsvikt, respiratorisk sjukdom eller nedsatt lever- eller njurfunktion, djur i chock, allvarligt försvagade djur eller djur som är stressad på grund av extrem värme, kyla eller trötthet. Använd inte i kombination med sympatomimetiska aminer, utom vid återupplivning.

Innan användning i kombination med andra produkter konsultera kombinationsproduktens kontraindikationer och varningar i produktresumé

Försiktighet

Före administrering bör djuret få vila på en så tyst plats som möjligt. Innan någon åtgärd påbörjas eller andra läkemedel administreras bör sederingen tillåtas nå sitt maximum. Detta tar ungefär 10-30 minuter beroende på administreringssätt.

Särskild försiktighet rekommenderas vid behandling av mycket unga djur och äldre djur. Det veterinärmedicinska läkemedlet bör inte användas till valpar under 12 veckors ålder.

Under långa procedurer bör ögonen skyddas med lämplig ögonsalva för att smörja hornhinnan, särskilt hos katter och ibland även hos hundar om deras ögon förblir öppna.

Dräktighet och laktation

Klinisk erfarenhet av behandling av dräktiga djur är begränsad. Domitor rekommenderas inte för dräktiga djur.

Biverkningar

Biverkningar är mycket ovanliga.

Blodtrycket ökar initialt och återgår sedan till normalnivå eller något under det normala. Bradykardi med tillfälliga AV-block kan förekomma. Cyanos har rapporterats. Hos en del hundar (10-20%) och hos de flesta katter (60-70%) har kräkningar förekommit 2-10 minuter efter injektionen, hos en del katter också vid uppvaknandet. Kroppstemperaturen är något eller måttligt minskad och långvarig återhämtning kan leda till hypotermi. En ökning av blodglukoskoncentration ses på grund av alfa-2-adrenoreceptormedierad hämning av insulinutsöndring. Urinering inträffar vanligen under återhämtning vid ca 90 till 120 minuterefter behandling.

Enstaka djur uppvisar muskelskakningar och kan vara känsliga för höga ljud. Incidenter av förlängd sedering och återkommande sedering efter initial återhämtning har rapporterats. Enstaka fall av överkänslighet, paradoxalt svar (excitation) och bristande effekt har rapporterats.

Dödfall från cirkulationssvikt med svår överbelastning av lungorna, levern, njurarna har rapporterats. Minskad andningsfrekvens med eller utan övergående apnéperioder kan förekomma. Om djuret har en befintlig subklinisk respiratorisk sjukdom, kan administrering av läkemedlet orsaka signifikant andningsdepression som skulle kunna predisponera djuret till negativa effekter såsom hjärtstillestånd. Lungödem har rapporterats.

När läkemedlet används i kombination med ketamin till katter bibehålls larynx- och svalgreflexer under anestesi. Kombinationen rapporteras framkalla smärta hos vissa katter vid intramuskulär administrering. Hjärtfrekvensen minskar i allmänhet till cirka 50% av pre-anestetiska nivåer och hos vissa katter har mycket långsamma andningsfrekvens observerats (4-6 andetag per minut).

Hos hundar, när det veterinärmedicinska läkemedlet används i kombination med propofol, kan rörelser förekomma i frambenen under induktion av anestesi. I vissa fall vid högre doseringar, kan en minskning av arteriellt syrespänning uppträda.

Dosering

Intramuskulär, intravenös och subkutan administrering. Effekten är snabbast efter intravenös administrering och långsammast efter subkutan administrering. Effekt och induktionstid varierar betydligt mer efter subkutan giva än efter intramuskulär giva. Administrering av läkemedlet kan upprepas om så behövs.


Fasta rekommenderas innan administrering av Domitor. Djuret ska inte ges vatten eller mat innan det kan svälja ordentligt efter behandling.


Sedering hundar:

10-80 mikrog/kg (0,1-0,8 ml/10kg).

För sedering behöver små hundraser i proportion mer Domitor per kg/kroppsvikt än stora hundar. Genom att dosera enligt kroppsyta nås en likvärdig sedation oberoende av djurets storlek. I följande tabell är doseringen 1000 mikrog/m2 kroppsyta intramuskulärt, vilket leder till en moderat till djup sedering.


Hund

Medetomidin dos = 1000 mikrogram/m2

Vikt kg

ml

mikrogram/kg

2

0.15

80

3

0.2

67

4

0.25

63

5

0.3

60

6

0.3

55

7

0.35

53

8

0.4

50

9

0.45

49

10

0.45

46

12

0.5

43

14

0.6

41

16

0.65

40

18

0.7

38

20

0.75

37

25

0.85

34

30

0.95

32

35

1.1

31

40

1.1

29

45

1.25

28

50

1.35

27

55

1.5

27

60

1.55

26

80

1.9

24


Sedering katter:

50-100 mikrogram/kg

(0,05-0,1 ml/kg)

Lätt till moderat sedering och analgesi.

100-150 mikrogram/kg

(0,1-0,15 ml/kg)

Djup sedering och analgesi


Preanestesi:

Domitor kan användas som premedicinering före induktion med t ex tiobarbiturat-halotan. Dosrekommentadionen är 10-20 mikrog/kg. Domitor potentierar effekten av egentliga anestetika såsom tiopental, propofol, halotan eller isofluran. Följaktligen bör anestetikas dosering minskas med upp till eller mer än 50%, beroende på det individuella fallet. Det anestetiska medlet bör inte administreras tidigare än 10 min efter premedicinering med Domitor.


Interaktioner

Medetomidin potentierar effekten av andra sedativa och anestetika.

Överdosering

Överdosering yttrar sig främst genom försenad återhämtning från sedering eller anestesi. För ett fåtal individer kan nedsättning av blodcirkulationen och andningen förekomma.


Domitors effekter kan sättas ur spel med hjälp av den specifika antidoten Antisedan. Antisedans aktiva beståndsdel är atipamezol vilket är en α2–antagonist. För hundar är Antisedandosen, beräknad i ml densamma som Domitordosen (uttryckt i mikrog är Antisedandosen fem gånger dosen av Domitor). För katter är Antisedandosen, i ml, hälften av Domitordosen (uttryckt i mikrog är Antisedandosen 2,5 gånger dosen av Domitor).

Observera

 • Vid oavsiktligt intag genom munnen eller självinjektion, uppsök omedelbart läkare och visa produktresumé för läkaren. KÖR INTE BIL eftersom sedering och blodtrycksförändringar kan uppstå.

 • Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor.

 • Tvätta omedelbart exponerad hud i rikligt med vatten.

 • Ta av förorenade kläder som är i direktkontakt med huden.

 • Om produkten oavsiktligt kommer in i ögat, skölj i riktligt med rent vatten. Om symtomen kvarstår, uppsök läkare.

 • Om gravida ska hantera produkten bör särskild försiktighet iakttas för att undvika självinjektion eftersom oavsiktlig systemisk exponering kan leda till livmodersammandragningar och sänkt blodtryck hos fostret.

 • Rekommendation till läkare:

  Medetomidin är en alfa-2-adrenoreceptoragonist som kan leda till symtom efter absorption i form av kliniska effekter som dosberoende sedering, andningsdepression, bradykardi, hypotoni, torr mun och hyperglykemi. Även ventrikelflimmer har rapporterats. Andnings- och hemodynamiska symtom bör behandlas symtomatiskt.

Hållbarhet

Bruten förpackning 3 månader. Kontaminering med bakterier kan förstöra produkten innan dess.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml (klar, färglös)
10 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
10 x 10 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av