FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Banminth® vet.

Pharmaxim

Oral pasta 12 %
(svagt gul)

Anthelmintikum mot rundmask

Djurslag:
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AF02
  • Viktig information om bipacksedeln

Bipacksedel

Välj förpackning

Avmaskningsmedel mot rundmask hos katt

Förpackningar: doseringsspruta 2 g, 5x2 g, 3 g.

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Zoetis Animal Health ApS

Øster Alle 48

DK-2100 Köpenhamn

Danmark


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Banminth vet. 12 % oral pasta pyrantelembonat

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Aktiv substans:

1 gram pasta innehåller pyrantelembonat 115 mg


Övriga innehållsämnen:

Kiseldioxid, sorbitol, natriumalginat och renat vatten samt konserveringsmedlen propylparaben E216 och metylparaben E218.


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Avmaskning av katt med spol- eller hakmaskinfektion.

5. KONTRAINDIKATIONER

Inga.

6. BIVERKNINGAR

Inga biverkningar förväntas vid normal användning av läkemedlet.

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7. DJURSLAG

Katt

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Om läkemedlet erhållits på recept, följ alltid veterinärens dosering.

Ge ett streck på doseringssprutan eller 0,5 g pasta per kg kroppsvikt.


För att säkerställa korrekt dosering ska kolvstången nollställas före användning. Ta av locket och tryck försiktigt ner kolvstången tills den når nollstrecket ("0"). Kassera spilld pasta.


Kattens vikt

Av sprutan ges

1 kg

1 delstreck

2 kg

2 delstreck

3 kg

3 delstreck

En 2 g spruta räcker till behandling av en katt som väger 4 kg och en 3 g spruta räcker till 6 kg.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

För in doseringssprutan i kattens mun mot tungans bakre del och tryck ut önskad mängd pasta. Önskad mängd pasta kan också blandas i maten, men då inte i större portion än att katten äter upp allt vid ett tillfälle.

Vid konstaterad förekomst av spolmask kan behandlingen behöva upprepas efter ca 14 dagar.


10. KARENSTIDER

Ej relevant.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Öppnad doseringsspruta ska inte sparas.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen eller sprutan efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Inga.

Dräktighet och digivning:

Kan ges till dräktiga och digivande katter.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2022-06-01

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

Doseringsspruta à 2 g, 5x2 g och 3 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning.


Pharmaxim AB

Stenbrovägen 32

253 68 Helsingborg

tel. 042 - 38 54 50

Hitta direkt i texten
Av