Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Banminth® vet.

Pharmaxim

Oral pasta 12 %
(svagt gul)

Anthelmintikum mot rundmask

Djurslag:
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AF02

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln

Avmaskningsmedel mot rundmask hos katt

Förpackningar: doseringsspruta 2 g, 5x2 g, 3 g.

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Zotis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki/Helsingfors

Finland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Banminth vet. 12 % oral pasta

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Verksamt ämne: Pyrantelembonat 115 mg per g pasta.

Övrigt: Kiseldioxid, sorbitol, natriumalginat och renat vatten samt konserveringsmedlen propylparaben E 216 och metylparaben E 218.

4. INDIKATION(ER)

Avmaskning av katt med spol- eller hakmaskinfektion.

Dräktighet och digivning

Kan ges till dräktiga och digivande kattor.

6. BIVERKNINGAR

Inga biverkningar förväntas vid normal användning av produkten.

7. DJURSLAG

Katt

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Om preparatet erhållits på recept, följ alltid veterinärens dosering.

Ett streck på doseringssprutan eller 0,5 g pasta ges per kg kroppsvikt.


För att säkerställa korrekt dosering ska kolvstången nollställas före användning. Ta av locket och tryck försiktigt ner kolvstången tills den når nollstrecket ("0"). Kassera spilld pasta.

Kattens vikt

Av sprutan ges

1 kg

1 delstreck

2 kg

2 delstreck

3 kg

3 delstreck

En 2 g spruta räcker till behandling av en katt som väger 4 kg och en 3 g spruta räcker till 6 kg.

Den rekommenderade dosen skall ges i en fodergiva. För in doseringssprutan i kattens mun mot tungans bakre del och tryck ut önskad mängd pasta. Önskad mängd pasta kan också blandas i maten, men då inte i större portion än att katten äter upp allt vid ett tillfälle.

Vid konstaterad förekomst av spolmask kan behandlingen behöva upprepas efter ca 14 dagar.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25o C.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Öppnad dosspruta skall ej sparas.

Läkemedlet skall förbrukas före utgångsdatum som finns på förpackningen.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2017-10-23

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Information lämnas av:


Pharmaxim AB

Stenbrovägen 32

253 68 Helsingborg

tel. 042 - 38 54 50

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av