FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Banminth® vet.

Pharmaxim

Oral pasta 12 %
(svagt gul)

Anthelmintikum mot rundmask

Djurslag:
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AF02
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Banminth vet. 12 % oral pasta

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Aktiv substans:

1 g pasta innehåller pyrantelembonat 115 mg.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3 LÄKEMEDELSFORM

Oral pasta

Svagt gul pasta.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Djurslag

Katt

4.2 Indikationer, med djurslag specificerade

För behandling av spolmask och hakmask i tarmen hos katt. (T. cati, T. canis, T. leonina, Ancylostoma spp).

4.3 Kontraindikationer

Inga .

4.4 Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Ej relevant.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Ej relevant.

4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Inga kända.

4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Kan användas under dräktighet och laktation.

4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.9 Dos och administreringssätt

Dosering

Normaldosen är 58 mg pyrantelembonat per kg kroppsvikt motsvarande 0,5 g pasta, dvs. ett streck på doseringssprutan. En doseringsspruta om 2 g räcker till 4 kilo och 3 g till 6 kilo.


För att säkerställa korrekt dosering ska kolvstången nollställas före användning. Ta av locket och tryck försiktigt ner kolvstången tills den når nollstrecket ("0"). Kassera spilld pasta.

Vid konstaterad förekomst av spolmask kan behandlingen behöva upprepas efter ca 14 dagar.


Administreringssätt

För in doseringssprutan i kattens mun mot tungans bakre del och tryck ut önskad mängd pasta. Önskad mängd pasta kan också blandas i maten, men då inte i större portion än att katten äter upp allt vid ett tillfälle.


4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Inga rapporter om biverkningar från utförda försök med högre dosering än normalt föreligger.

4.11 Karenstid(er)

Ej relevant.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Anthelmintika, tetrahydropyrimidiner.

ATCvet-kod: QP52AF02


Pyrantelembonat tillhör gruppen tetrahydropyrimidiner. Pyrantel är en potent acetylcholin-agonist och påverkar den neuromuskulära transmissionen genom att stimulera kolinerga neuroner. Detta resulterar i en utdragen spastisk paralys av masken. Vid rekommenderad dos har pyrantelembonat > 90 % effekt mot spolmask och hakmask hos katt. Pyrantel har effekt mot följande parasiter hos katt:Toxocara cati, Toxascaris leonina och Ancylostoma spp.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Pyrantelpamoat är relativt olösligt och absorberas endast till ringa del från tarmkanalen. Den lilla mängd som absorberas metaboliseras snabbt och metaboliterna har ingen toxisk potential.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Kiseldioxid

Propylparaben E216

Methylparaben E218

Sorbitol

Natriumalginat

Renat vatten


6.2 Inkompatibiliteter

Inga kända.

6.3 Hållbarhet

3 år.

Öppnad doseringsspruta skall ej sparas.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25° C.

6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Doseringsspruta av plast à 2 g och 3 g.

Förpackningsstorlek: 1 x 2 g, 5 x 2 g, 1 x 3 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsingfors

Finland

+358 9 4300 40


8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

10387

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 1986-06-13

Förnyat godkännande: 2010–01–01

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-03-09

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE, OCH/ELLER ANVÄNDNING

-

Hitta direkt i texten
Av