Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Gleptosil® vet.

Pharmaxim

Injektionsvätska, lösning 200 mg Fe3+/ml
(Mörkbrun något trögflytande lösning)

För förebyggande och behandling av järnbristanemi hos smågrisar

Djurslag:
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QB03AC
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-01-30.

Innehåll

1 ml innehåller:

Aktiv substans:

Järn (III) 200 mg/ml

som gleptoferron


Hjälpämnen:

Fenol 5 mg/ml

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

-


Farmakokinetiska egenskaper

Gleptoferron absorberas snabbt från injektionsstället via lymfan. Inom 24 timmar är 95% av järngivan absorberad, och ytterligare1-2% absorberas inom 72 timmar. Gleptoferron tas upp från blodet av cellerna i retikuloendoteliala systemet, speciellt av Kupffercellerna i levern. I dessa celler splittras dextranglukoheptansyran från järnkärnan. Det frigjorda järnet binds i leverns celler intracellulärt till proteiner och blir depåjärn; ferritin och hämosiderin. Järnet utnyttjas och lagras på ett fysiologiskt normalt sätt. Kraftigt förhöjda Fe-koncentrationer föreligger i lever, blod och i muskler fortfarande efter 3 veckor. Det sker ingen exkretion via njurarna utan järnkomplexet i blodet kan helt utnyttjas av spädgrisen. Muskelvävnaden på injektionsstället får ingen bestående missfärgning.

Indikationer

Profylaktiskt och terapeutiskt till späd- och smågrisar vid järnbristanemi.

Kontraindikationer

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktivt innehållsämne eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Djur med dålig vitamin E/selenstaus bör ej behandlas innan bristen avhjälpts.

Dräktighet och laktation

Dräktighet:

Ej relevant.


Laktation:
Ej relevant.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

Profylaktiskt: Spädgris 1 ml intramuskulärt i nackmuskulaturen under 1-5 levnadsdagen som engångsdos.

Terapeutiskt: Smågris 1 ml intramuskulärt i nackmuskulaturen som engångsdos.


För dosering kan antingen vanliga injektionssprutor eller en för Gleptosil vet. speciell steril automatspruta användas. Den sterila automatsprutan är avsedd för ett behandlingstillfälle.


För 100 ml hopsjunkbar injektionsflaska: användning av automatspruta rekommenderas eftersom proppen till injektionsflaskan endast kan punkteras 4 gånger.

För 100 ml och 250 ml flerskiktad injektionsflaska i plast: användning av automatspruta rekommenderas eftersom proppen till injektionsflaskan endast kan punkteras 20 gånger.

Karenstider

Slakt: Noll dygn.

Interaktioner

Vid samtidig injektion av stora doser D-vitamin (över 50 000 IU till spädgris) och järnkomplex föreligger risk för kalcifylaxi.

Överdosering

-

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Hållbarhet i oöppnad innerförpackning: 4 veckor.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i originalförpackningen.

Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 200 mg Fe3+/ml Mörkbrun något trögflytande lösning
100 milliliter flaska, receptfri
10 x 100 milliliter injektionsflaska, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av