Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Estrumat® vet.

Intervet

Injektionsvätska, lösning 0,25 mg/ml
(Klar lösning)

Prostaglandin F2a analog

Djurslag:
  • Häst
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QG02AD90
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-12-30.

Innehåll

1 ml innehåller: Cloprostenolnatrium, motsvarande 0,25 mg cloprostenol. Bensylalkohol (E1519) 20 mg, natriumcitrat 6,1 mg, citronsyra, vattenfri 0,56 mg, natriumklorid 6,7 mg, sterilt vatten till 1 ml.

Egenskaper

Cloprostenol är en syntetisk prostaglandinanalog med potent, luteolytisk effekt som leder till tillbakabildande av corpus luteum hos nötkreatur, svin och häst och därigenom reducerar blodets progesteronhalt. 2-4 dagar efter behandling följer en brunst med en normal ägglossning hos det icke dräktiga djuret. Hos dräktiga djur inducerar cloprostenol abort respektive födsel. Eftersom effekten av cloprostenol är beroende av att det finns en fullt utvecklad corpus luteum i ovariet, föreligger en refraktär period på 4-5 dagar efter brunst när cloprostenol inte har effekt. Naturligt prostaglandin PGF har dessutom en starkt kontraherande effekt på den glatta muskulaturen i t ex bronker, blodkärl, mag-, tarmkanal och uterus. Cloprostenols luteolytiska effekt är ca 50 gånger större än naturligt prostaglandin, men däremot är den muskelkontraherande effekten betydligt svagare. Biverkningar som kan ses vid behandling med naturligt prostaglandin, såsom svettningar, koliksmärtor och darrningar är således mindre frekventa jämfört med naturligt PGF.

Absorption: Cloprostenol absorberas momentant efter intramuskulär injektion och metaboliseras. Metaboliterna elimineras mycket snabbt från blodet.

Elimination: Cloprostenol och dess metaboliter utsöndras huvudsakligen via urinen inom loppet av 5-6 timmar. Endast 0,75% utsöndras via mjölken hos nötkreatur.

Indikationer

Nötkreatur: Synkronisering av brunst (brunstkontroll). Utebliven brunst (vid närvaro av aktiv corpus luteum). Abort vid icke önskad dräktighet samt vid dött foster. Kronisk endometrit och pyometra. Luteincysta.

Svin: Förlossningsinduktion och vid förlängd dräktighet hos sugga.

Häst: Brunstinduktion. Avbrytande av icke önskad dräktighet. Behandling av pyometra.

Kontraindikationer

Bör inte administreras intravenöst.

Försiktighet

Vid brunstsynkronisering och brunstframkallande är det viktigt att försäkra sig om att djuret inte redan är dräktigt.

Dräktighet och laktation

Eftersom behandling med cloprostenol inducerar abort skall dräktiga djur endast behandlas om dräktigheten önskas avslutas.

Biverkningar

Anafylaxiliknande reaktioner som kräver omedelbar medicinsk behandling kan i mycket sällsynta fall observeras.

I sällsynta fall har svettningar och lätta koliksmärtor observerats hos häst.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:


- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


Dosering

Nötkreatur: 2 ml (0,5 mg) intramuskulärt.

Brunstsynkronisering: Hos reproduktionsmässigt normalt fungerade djur kan synkronisering av brunst uppnås genom 2 injektioner av Estrumat vet med 11 dagars mellanrum. Högst dräktighetsprocent uppnås genom 2 inseminationer, som utförs 72 och 96 timmar efter den sista injektionen av Estrumat vet. Alternativt kan 1 injektion ges och insemination utföras när brunst kan iakttagas 2-4 dagar efter behandling.

Utebliven brunst: Efter att ha diagnosticerat corpus luteum genom rektal palpation, injiceras 2 ml Estrumat vet. och inseminering görs vid den efterföljande brunsten 2-4 dagar senare.

Abort vid icke önskad dräktighet: Mellan dag 7 och dag 150 i dräktigheten framkallar injektion av Estrumat vet. abort. Efter dag 200 är effekten osäker. Vid abortering av dött foster kan det bli nödvändigt att avlägsna fostret eller fosterdelar manuellt ur förlossningsvägarna. Behandlingen följs vanligtvis av en normal brunstcykel.

Kronisk endometrit och pyometra: Luteolys framkallas vid injektion av Estrumat vet. varvid en tömning och självrensning av uterus sker. Behandlingen kan vid behov upprepas efter 10-14 dagar.

Luteincysta: Induktion av luteolys med injektion av Estrumat vet. Hos vissa djur kan befruktning ske först efter flera cyklusperioder.

Svin: 0,7 ml (0,175 mg) intramuskulärt för förlossningsinduktion till sugga eller gylta. Behandling bör tidigast ske 3 dagar före förväntad förlossning. Förlossning sker i genomsnitt 25 timmar efter behandling med Estrumat vet.

Häst: 1 ml (0,25 mg) intramuskulärt per 500 kg kroppsvikt för induktion av brunst. Vid avbrytande av icke önskad dräktighet bör behandling ske mellan dag 5 och dag 35 efter ovulation.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: Nötkreatur, häst, svin 1 dag.

Mjölk: Noll dagar.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

Vid överdosering har en mild, övergående diarré hos nötkreatur observerats i några fall. Det finns ingen antidot.

Observera

Vid behandling av dräktiga suggor/gyltor tidigare än 3 dagar före förväntad förlossning kan födsel av icke levnadsdugliga, prematura grisar förekomma.

Cloprostenol kan absorberas genom huden och försiktighet bör iakttagas vid hantering av preparatet. Detta gäller speciellt gravida kvinnor och astmatiker. Vid spill på huden bör man omedelbart tvätta sig. Naturliga prostaglandiner kan framkalla bronkospasmer hos människa, detta är dock aldrig observerat med Estrumat vet. I händelse av respiratoriska komplikationer behandlas dessa med ett snabbt verkande bronkodilaterande medel som t ex isoprenalin eller salbutamol.

Ska inte blandas med starkt basiska eller sura preparat.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 4 veckor.

Förvaring

Skyddas mot ljus.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 0,25 mg/ml Klar lösning
20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
10 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej
10 x 20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av