FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Selevitan® vet.

Pharmaxim

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml+0,6 mg/ml
(Klar till opaliserande gul lösning)

För förebyggande och behandling av selen- och/eller E-vitaminbrist hos svin, får och nötkreatur

Djurslag:
  • Får
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QA12CE99
  • Viktig information om bipacksedeln

Bipacksedel

Välj förpackning

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Pharmaxim AB

Stenbrovägen 32

SE-253 68 Helsingborg

Sverige


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Bela-Pharm GmbH & Co KG

Lohner Strasse 19

D-49377 Vechta

Tyskland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Selevitan vet. 50 mg/ml+0,6 mg/ml injektionsvätska, lösning

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml innehåller:

Aktiva substanser:

all-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E) 50 mg

natriumselenit, motsvarande selen 0,6 mg


Hjälpämnen: sorbinsyra, butylhydroxitoluen, vattenfri citronsyra, natriumhydroxid,

makrogolglycerolricinoleat och vatten för injektionsvätskor.

4. INDIKATION(ER)

För förebyggande och behandling av selen- och/eller E-vitaminbrist. Exempel på sådana tillstånd är utfodringsbetingade sjukdomar i muskulatur hos svin, kalv och lamm (muskeldegeneration) samt i lever hos svin (toxisk leverdystrofi).

5. KONTRAINDIKATIONER

Inga.

6. BIVERKNINGAR

Inga kända.


Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7. DJURSLAG

Svin, får och nötkreatur.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Läkemedlet ska injiceras intramuskulärt.


Nöt: 10 ml/100 kg kroppsvikt

Får och svin: 1 ml/10 kg kroppsvikt


Vid konstaterande av sjukdomsfall bör hela djurgruppen behandlas.

Rekommenderade doser är engångsdoser. Vid behov kan doseringen upprepas efter en vecka. Misstänker man fortsatt selen- och/eller E-vitaminbrist kan denna behandlas genom att djuren tillförs Selevitan vet. granulat i rekommenderad dosering.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

-

10. KARENSTIDER

Slakt: Två dagar.

Mjölk: Noll dagar.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Hållbarhet i öppnad förpackning: 4 veckor.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Dräktighet och digivning:

Kan ges till dräktiga och digivande djur.


Andra läkemedel och Selevitan vet.:

Det finns inga kända fall där Selevitan vet. påverkar eller påverkas av andra läkemedel.


Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Selen är giftigt vid höga doser. Symtom så som ostadig gång, onormal kroppsställning, diarré, buksmärta, ökad puls och andning och skummande näsflöde kan ses vid doser över 1 mg/kg av selen. Kontakta veterinär vid misstanke om överdosering. Vid överdosering ges symtomlindrande behandling.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2017-11-15

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Hitta direkt i texten
Av