Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Banminth® vet.

Receptstatus
Pharmaxim

Oral pasta 44 %
(Ljusgul)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AF02
  • Vad är en produktresumé (SPC)?
Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 NAMN PÅ DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLET

Banminth vet. 44 % oral pasta

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

2.1 Aktivt(a) innehållsämne(n)

Pyrantelembonat 439 mg per g pasta.

2.2 Förteckning över hjälpämnen

Sorbitol 127 mg, natriumalginat 13 mg, polysorbat 0,84 mg, metylparaben E218 1,05 mg, propylparaben E216 0,3 mg och renat vatten till 1 g.

3 LÄKEMEDELSFORM

Oral pasta

4 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot trematoder, nematoder och cestoder.

ATCvet-kod: QP52AF02

4.1 Farmakodynamiska egenskaper

Pyrantelpamoat tillhör gruppen tetrahydropyrimidiner. Pyrantel är en potent acetylcholin agonist och påverkar den neuromuskulära transmissionen genom att stimulera kolinerga neuroner. Detta resulterar i en utdragen spastisk paralys av masken. Hos bandmask hämmar pyrantel ett antal biologiskt aktiva aminer. Pyrantel har hög aktivitet (>90 % ) mot matura och immatura stadier av stora och små strongylider, spolmask och springmask. Substansen har vidare god effekt mot matura stadier av bandmask.

4.2 Farmakokinetiska egenskaper

Pyrantelpamoat är svårlösligt i vatten och absorberas dåligt från tarmkanalen.

De små mängder som absorberas (ca 10 %) metaboliseras snabbt och metaboliterna har ingen toxisk potential.

5 KLINISKA UPPGIFTER

5.1 Djurslag

Häst

5.2 Indikationer

För behandling av adulta infektioner av strongylider ( inkl. benzimidazol-resistenta små strongylider), Oxyuris, Parascaris och Anoplocephala perfoliata.

5.3 Kontraindikationer

Inga kända.

5.4 Biverkningar

Inga kända.

5.5 Särskilda försiktighetsmått vid användning

Inga.

5.6 Dräktighet och laktation

Kan ges till dräktiga och lakterande ston.

5.7 Interaktioner med andra veterinärmedicinska läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

5.8 Dosering och administreringssätt

Rundmaskar: Normaldos 19 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till behandling av 600 kg.

Bandmask: Normaldos 38 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till behandling av 300 kg.

5.9 Överdosering

Inga rapporter om biverkningar från utförda försök med högre dosering än normalt föreligger.

5.10 Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.

5.11 Karenstid

Slakt: 0 dygn

5.12 Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Inga särskilda.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Blandbarhet

Inga kända.

6.2 Hållbarhet

3 år

6.3 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25° C.

6.4 Förpackningstyp och innehåll

Engångsspruta av plast 26 g.


Förpackningsstorlek: 1x26 g, 2x26 g, 10x26 g respektive 10x10x26 g.

6.5 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använda veterinärmedicinska läkemedel och avfall

Överbliven medicin lämnas till apotek för destruktion.

7 FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, FÖRORDNANDE, OCH/ELLER ANVÄNDNING

-

8 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki/Helsingfors

Finland

9 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

9395

10 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 1979-02-23

Förnyat godkännande: 2010-01-01

11 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2015–07–27
Hitta direkt i texten
Av