FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Banminth® vet.

Pharmaxim

Oral pasta 44 %
(Ljusgul)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AF02
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Banminth vet. 44 % oral pasta

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Aktiv substans:

1 g pasta innehåller pyrantelembonat 439 mg.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3 LÄKEMEDELSFORM

Oral pasta

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Djurslag

Häst

4.2 Indikationer, med djurslag specificerade

För behandling av adulta infektioner av strongylider ( inkl. benzimidazol-resistenta små strongylider), Oxyuris, Parascaris och Anoplocephala perfoliata.

4.3 Kontraindikationer

Inga.

4.4 Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Ej relevant.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Ej relevant.

4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Inga kända.

4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Kan användas under dräktighet och laktation.

4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.9 Dos och administreringssätt

Dosering

Rundmaskar: Normaldos 19 mg pyrantelembonat per kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till behandling av 600 kg.

Bandmask: Normaldos 38 mg pyrantelembonat per kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till behandling av 300 kg.


Administreringssätt

Banminth vet. oral pasta ska ges i munnen åt häst. Sprutan är graderad med 150 kg's intervall, som gäller vid behandling mot rundmaskar (t ex små blodmaskar). Ställ in doseringsringen på aktuell kroppsvikt. Vid behandling mot bandmask skall doseringsringen ställas in på den dubbla kroppsvikten. Ta därefter bort skyddshuven från sprutspetsen. För in sprutans pip i mungipan på hästen, mot tungans bakre del, och tryck ut önskad mängd pasta.

4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Inga rapporter om biverkningar från utförda försök med högre dosering än normalt föreligger.

4.11 Karenstid(er)

Kött och slaktbiprodukter: 0 dygn

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Anthelmintika, tetrahydropyrimidiner.

ATCvet-kod: QP52AF02


5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Pyrantelembonat tillhör gruppen tetrahydropyrimidiner. Pyrantel är en potent acetylcholin agonist och påverkar den neuromuskulära transmissionen genom att stimulera kolinerga neuroner. Detta resulterar i en utdragen spastisk paralys av masken. Hos bandmask hämmar pyrantel ett antal biologiskt aktiva aminer. Pyrantel har hög aktivitet (>90 % ) mot matura och immatura stadier av stora och små strongylider, spolmask och springmask. Substansen har vidare god effekt mot matura stadier av bandmask.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Pyrantelembonat är svårlösligt i vatten och absorberas dåligt från tarmkanalen.

De små mängder som absorberas (ca 10 %) metaboliseras snabbt och metaboliterna har ingen toxisk potential.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Sorbitol

Natriumalginat

Polysorbat

Propylparaben E216

Methylparaben E218

Renat vatten

6.2 Inkompatibiliteter

Inga kända.

6.3 Hållbarhet

3 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25° C.

6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Engångsspruta av plast à 26 g.


Förpackningsstorlek: 1x26 g, 2x26 g, 10x26 g respektive 10x10x26 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Animal Health ApS

Øster Alle 48

DK-2100 Köpenhamn

Danmark


8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

9395

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 1979-02-23

Förnyat godkännande: 2010-01-01

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2022-06-01
Hitta direkt i texten
Av